Art. 16. - Pożyczki i kredyty studenckie. - Dz.U.2017.357 t.j. - OpenLEX

Art. 16. - Pożyczki i kredyty studenckie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.357 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 27 lutego 2017 r.
Art.  16. 

Minister Skarbu Państwa 2  , w porozumieniu z Ministrem Finansów 3  , po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Bankowego 4  , dostosuje, w drodze rozporządzenia, statut Banku Gospodarstwa Krajowego do przepisów ustawy, biorąc pod uwagę zasady tworzenia i wykorzystywania Funduszu.

2 Dział administracji rządowej - Skarb Państwa został zniesiony na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U.2016.2260), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
3 Obecnie minister właściwy do spraw instytucji finansowych, stosownie do art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 7 i art. 12 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U.2016.543), która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 1999 r.
4 Zniesiona z dniem 31 grudnia 2007 r. na podstawie art. 66 pkt 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U.2012.1149), która weszła w życie z dniem 19 września 2006 r.