Art. 35. - [Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej] - Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.372 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 marca 2021 r. do: 30 listopada 2021 r.
Art.  35.  [Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej]
1. 
Kwalifikację wojskową przeprowadzają wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowych komendantów uzupełnień i starostów, a także wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast).
2. 
Za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu (miasta na prawach powiatu) odpowiada starosta (prezydent miasta).
3. 
Kwalifikację wojskową przeprowadza się corocznie.
3a. 
Kwalifikacja wojskowa może być przeprowadzana w kilku okresach danego roku kalendarzowego.
4. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej określają, w drodze rozporządzenia, termin lub terminy ogłoszenia kwalifikacji wojskowej i czas jej lub ich trwania na terytorium państwa oraz roczniki i grupy osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej. Rozporządzenie powinno w szczególności uwzględniać osoby, które mają obowiązek zgłosić się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską i wojskowym komendantem uzupełnień, a także przewidywać, że termin lub terminy ogłoszenia kwalifikacji wojskowej będą wyprzedzać, co najmniej o czternaście dni, dzień jej lub ich rozpoczęcia.