Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2021 r. - Dz.U.2020.1804 - OpenLEX

Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2021 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1804

Akt utracił moc
Wersja od: 15 października 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1  ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 5 października 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r.

Na podstawie art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 374) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej;
2)
czas trwania kwalifikacji wojskowej;
3)
roczniki i grupy osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
1. 
Termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej na terytorium państwa wyznacza się na dzień 11 stycznia 2021 r.
2. 
Czas trwania kwalifikacji wojskowej ustala się na okres od dnia 25 stycznia do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:
1)
mężczyzn urodzonych w 2002 r.;
2)
mężczyzn urodzonych w latach 1997-2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3)
osoby urodzone w latach 2000-2001, które:
a)
zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b)
zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
4)
kobiety urodzone w latach 1997-2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);
5)
osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).