Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2729270

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 3 października 2019 r.
III SA/Gd 511/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Janina Guść.

Sędziowie WSA: Alina Dominiak, Jolanta Sudoł (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 3 października 2019 r. na rozprawie sprawy ze skargi H. W. na decyzję Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej (...) z dnia 27 maja 2019 r. nr (...) w przedmiocie zdolności do czynnej służby wojskowej postanawia: zawiesić postępowanie w sprawie.

Uzasadnienie faktyczne

H.k.w. (dalej jako - skarżący") wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na orzeczenie Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej (...) z dnia 27 maja 2019 r. w przedmiocie zdolności do czynnej służby wojskowej Wojewódzka Komisja Lekarska (...) orzeczeniem z dnia 27 maja 2019 r., nr (...) na podstawie art. 26 ust. 2, art. 30 ust. 4, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 z późn. zm.) oraz § 3-6 i § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 735) w zw. z przepisami zał. nr 2 (Grupa I) rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz. U. z 2018 r. poz. 248) oraz art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a. utrzymała w mocy orzeczenie Powiatowej Komisji Lekarskiej (...) z 8 marca 2019 r. nr (...) uznające skarżącego za zdolnego do czynnej służby wojskowej i ustalił kat. "A" zdolności do czynnej służby wojskowej.

W odpowiedzi na skargę Wojewódzka Komisja Lekarska (...) wniosła o umorzenie postępowania wskazując, że po ponownej analizie dokumentacji medycznej należało uznać, iż wniesiona skarga zasługuje na uwzględnienie w trybie autokontroli organu wydającego orzeczenie.

Jednocześnie Wojewódzka Komisja Lekarska (...) wydała w dniu 1 sierpnia 2019 r. orzeczenie, nr (...) w którym w punkcie pierwszym - uchyliła w całości zaskarżone orzeczenie z dnia 27 maja 2019 r., nr (...) oraz poprzedzające je orzeczenie z dnia 8 marca 2019 r. Powiatowej Komisji Lekarskiej (...) z dnia 8 marca 2019 r., nr (...); w punkcie drugim - uwzględniła skargę i uznała H.k.w. za niezdolnego do czynnej służby wojskowej i ustaliła kat. "D" zdolności do czynnej służby wojskowej.

Instytucję zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego regulują przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm. powoływana dalej jako "p.p.s.a."), a mianowicie przepisy art. 56 oraz art. 123 do art. 126 tej ustawy.

W niniejszej sprawie zastosowanie znajduje art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a., zgodnie z którym Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego, przed Trybunałem Konstytucyjnym lub Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Mając na względzie powyższe, uznać należy, że prawidłowe rozstrzygnięcie rozpoznawanej sprawy zależeć będzie od zakończenia postępowania związanego z wydaniem ww. orzeczenia z dnia 1 sierpnia 2019 r. przez Wojewódzką Komisję Lekarską (...).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. postanowił, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.