Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1541 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2019 r. do: 30 listopada 2020 r.
Art.  22.  [Minister, przedsiębiorca, pracodawca - definicje]

Przepisy ustawy dotyczące:

1) ministra - stosuje się odpowiednio również do przewodniczącego komitetu wchodzącego w skład Rady Ministrów, centralnego organu administracji rządowej, kierownika innego państwowego urzędu centralnego lub instytucji państwowej, prezesa lub zarządu banku oraz zarządu głównego organizacji społecznej;
2) przedsiębiorców - stosuje się do osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które prowadzą działalność gospodarczą;
3) pracodawców - stosuje się do osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które zatrudniają pracowników.