Dziennik resortowy

Dz.Urz.GITD.2019.26

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 czerwca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 26/2019
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 5 czerwca 2019 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu i instrukcji pracy na głównym stanowisku kierowania Głównego Inspektora Transportu Drogowego w stałej siedzibie

Na podstawie art. 18 ust. 3 i art. 22 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459, 1669, 2182 i 2245) oraz w związku z § 15 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. poz. 978, z 2016 r. poz. 917 oraz z 2018 r. poz. 474) zarządza się, co następuje:
§  1.  Wprowadza się Regulamin i instrukcję pracy na głównym stanowisku kierowania Głównego Inspektora Transportu Drogowego w stałej siedzibie, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Traci moc zarządzenie nr 29/2013 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 4 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu i instrukcji pracy na głównym stanowisku kierowania Głównego Inspektora Transportu Drogowego w stałej siedzibie.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

REGULAMIN I INSTRUKCJA PRACY NA GŁÓWNYM STANOWISKU KIEROWANIA GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO W STAŁEJ SIEDZIBIE

§  1.  Regulamin i instrukcja pracy na głównym stanowisku kierowania Głównego Inspektora Transportu Drogowego w stałej siedzibie określa organizację i porządek pracy, prawa i obowiązki pracowników na głównym stanowisku kierowania Głównego Inspektora Transportu Drogowego w stałej siedzibie.
§  2. 
1.  Ilekroć w Regulaminie i instrukcji pracy na głównym stanowisku kierowania Głównego Inspektora Transportu Drogowego w stałej siedzibie jest mowa o:
1) Inspektoracie - należy przez to rozumieć Główny Inspektorat Transportu Drogowego;
2) Głównym Inspektorze - należy przez to rozumieć Głównego Inspektora Transportu Drogowego;
3) Zastępcach Głównego Inspektora - należy przez to rozumieć Zastępców Głównego Inspektora Transportu Drogowego;
4) Dyrektorze Generalnym - należy przez to rozumieć Dyrektora Generalnego Inspektoratu;
5) komórkach organizacyjnych Inspektoratu - należy przez to rozumieć biura, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, Gabinet Głównego Inspektora oraz delegatury terenowe;
6) kierujących komórkami organizacyjnymi Inspektoratu - należy przez to rozumieć dyrektorów komórek organizacyjnych, naczelników delegatur terenowych oraz osoby ich zastępujące;
7) Planie operacyjnym - należy przez to rozumieć "Plan operacyjny funkcjonowania Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny";
8) stałym dyżurze - należy przez to rozumieć stały dyżur Głównego Inspektora;
9) zespole zadaniowym - należy przez to rozumieć zespół pracowników z komórki organizacyjnej Inspektoratu wyznaczonych przez kierującego tą komórką organizacyjną Inspektoratu, w składzie niezbędnym do realizacji zadań operacyjnych na głównym stanowisku kierowania Głównego Inspektora w stałej siedzibie, kierowany przez tego kierującego komórką organizacyjną Inspektoratu lub jego zastępcę, według właściwości.
2.  Zapoznanie pracowników przewidzianych do pracy na głównym stanowisku kierowania Głównego Inspektora w stałej siedzibie z regulaminem i instrukcją, o których mowa w § 1, jest obligatoryjne i następuje w momencie jego rozwinięcia.
3.  Rozwinięcie głównego stanowiska kierowania Głównego Inspektora następuje na podstawie odrębnych przepisów.
4.  Zapoznanie z regulaminem i instrukcją, o którym mowa w ust. 1, dokumentuje się poprzez złożenie podpisu przez pracownika na karcie zapoznania z regulaminem i instrukcją.
§  3. 
1.  Główne stanowisko kierowania Głównego Inspektora Transportu Drogowego w stałej siedzibie zapewnia wykonywanie ustawowych zadań przez Głównego Inspektora, w tym związanych z ciągłością podejmowania decyzji i działań w zakresie kierowania Inspektoratem podczas podwyższania gotowości obronnej państwa w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
2.  Główny Inspektor wykonuje zadania, o których mowa w ust. 1, z wykorzystaniem obsługującego go Inspektoratu oraz posiadanej infrastruktury.
3.  Na głównym stanowisku kierowania Głównego Inspektora w stałej siedzibie realizuje się zadania operacyjne, wynikające z Planu operacyjnego oraz zadania przekazane Głównemu Inspektorowi do realizacji przez ministra właściwego do spraw transportu oraz inne uprawnione organy.
4.  Elementem głównego stanowiska kierowania Głównego Inspektora w stałej siedzibie jest stały dyżur, którego cel, zadania, uprawnienia i obowiązki oraz skład osobowy określają przepisy odrębne.
§  4. 
1.  Wykonywaniem zadań obronnych, w tym zadań operacyjnych na głównym stanowisku kierowania Głównego Inspektora w stałej siedzibie kieruje Główny Inspektor na zasadzie jednoosobowego kierownictwa przy pomocy Zastępców Głównego Inspektora, Dyrektora Generalnego oraz kierujących komórkami organizacyjnymi Inspektoratu, według właściwości.
2.  Zadania Zastępców Głównego Inspektora w zakresie przygotowania i organizacji głównego stanowiska kierowania Głównego Inspektora w stałej siedzibie określają odrębne przepisy.
§  5.  Kierujący komórkami organizacyjnymi Inspektoratu i pracownicy zespołów zadaniowych zobowiązani są do zachowania w tajemnicy realizowanych przez nich zadań, w szczególności nieujawniania ich osobom niewchodzącym w skład głównego stanowiska kierowania Głównego Inspektora w stałej siedzibie.
§  6. 
1.  Zespoły zadaniowe z poszczególnych komórek organizacyjnych Inspektoratu kierowane są przez kierujących komórkami organizacyjnymi Inspektoratu lub zastępców, według właściwości.
2.  Kierujący komórkami organizacyjnymi Inspektoratu, dokonują bieżącego rozdziału pracy, wyznaczając pracowników odpowiedzialnych za wykonanie poszczególnych zadań oraz określają cele, terminy i metody ich wykonania w sposób prowadzący do merytorycznie prawidłowego, sprawnego, rzetelnego i terminowego realizowania przydzielonych zadań, z zachowaniem dyscypliny pracy.
3.  Kierujący komórkami organizacyjnymi Inspektoratu odpowiadają przed Głównym Inspektorem za realizację zadań przydzielonych kierowanym przez nich zespołom zadaniowym.
§  7.  Zasady organizacyjne podczas rozwinięcia głównego stanowiska kierowania Głównego Inspektora w stałej siedzibie:
1) pracownicy po otrzymaniu informacji o rozwinięciu głównego stanowiska kierowania Głównego Inspektora w stałej siedzibie meldują się do kierującego właściwą komórką organizacyjną Inspektoratu na instruktaż, celem otrzymania zadań związanych z jego organizacją oraz osiągnięciem pełnej gotowości do realizacji zadań;
2) kierownicy zespołów zadaniowych po przyjęciu meldunków od poszczególnych pracowników, składają meldunki kierującym komórkami organizacyjnymi Inspektoratu;
3) Dyrektor Generalny informuje Głównego Inspektora o osiągnięciu pełnej gotowości do realizacji zadań przez zespoły zadaniowe, stały dyżur, Zespół monitorowania zagrożeń w Inspektoracie oraz Zespół Zarządzania Kryzysowego w Inspektoracie.
§  8.  Zasady pracy na głównym stanowisku kierowania Głównego Inspektora w stałej siedzibie:
1) pracownicy pracujący w zespołach zadaniowych zapoznają się z zasadami pracy zmianowej lub pracy w systemie dyżurowym, żywienia oraz z zasadami odpoczynku;
2) pracownicy pracują i odpoczywają wyłącznie w wyznaczonych miejscach, które zostały im przydzielone;
3) pracownicy wykorzystują środki łączności wyłącznie w celach służbowych;
4) pracownicy przed przystąpieniem do pracy zapoznają się z zasadami obiegu dokumentów, z zasadami ochrony informacji niejawnych, warunkami ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z zasadami opuszczania głównego stanowiska kierowania Głównego Inspektora w stałej siedzibie;
5) pracownicy są obowiązani znać sygnały powszechnego ostrzegania i alarmowania.
§  9.  Zasady opuszczania głównego stanowiska kierowania Głównego Inspektora w stałej siedzibie:
1) opuszczanie głównego stanowiska kierowania Głównego Inspektora w stałej siedzibie może nastąpić tylko z ważnych powodów i odbywa się wyłącznie za pisemną zgodą kierujących komórkami organizacyjnymi Inspektoratu;
2) rejestr wyjść pracowników zespołów zadaniowych prowadzą kierujący komórkami organizacyjnymi Inspektoratu;
3) pracownicy, przed opuszczeniem miejsca pracy, uzgadniają z kierującym komórką organizacyjną Inspektoratu termin powrotu oraz zastępstwo;
4) pracownik, opuszczający miejsce pracy, zdaje dokumenty jawne osobie zastępującej, natomiast dokumenty niejawne zdaje do Kancelarii Tajnej.
§  10.  Zasady ochrony informacji niejawnych na głównym stanowisku kierowania Głównego Inspektora w stałej siedzibie:
1) praca z dokumentami niejawnymi może odbywać się tylko w wyznaczonych przez Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych pomieszczeniach oraz w Kancelarii Tajnej, zgodnie z Planem ochrony informacji niejawnych, w tym w razie wprowadzenia stanów nadzwyczajnych;
2) praca z dokumentami niejawnymi może odbywać się wyłącznie w Kancelarii Tajnej. Dokumenty niejawne o klauzuli "zastrzeżone", "poufne", "tajne" przechowywane są w Kancelarii Tajnej.
§  11. 
1.  Główne stanowisko kierowania Głównego Inspektora w stałej siedzibie organizowane jest w obiekcie stanowiącym miejsce pracy Głównego Inspektora.
2.  Główne stanowisko kierowania Głównego Inspektora w stałej siedzibie funkcjonuje w sposób ciągły - 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, od momentu rozwinięcia.
3.  Czas pracy zespołów zadaniowych jest trzyzmianowy i obejmuje 24 godziny na dobę:
1) I zmiana od godz. 6:00 do godz. 14:00;
2) II zmiana od godz. 14:00 do godz. 22:00;
3) III zmiana od godz. 22:00 do godz. 6:00.
4.  Pomiędzy zmianami następuje zapoznanie pracowników z aktualną sytuacją oraz przekazanie realizowanych zadań i pełnionych obowiązków między pracownikami stanowiącymi zmianę.
5.  Pracownicy wchodzący w skład zespołów zadaniowych mogą korzystać z posiłków oraz wyznaczonych miejsc odpoczynku zorganizowanych przez dyrektora Biura Dyrektora Generalnego mając na względzie zapewnienie ciągłej możliwości wykonywania zadań przez dany zespół zadaniowy.
6.  Za zapewnienie ciągłości pracy zespołów zadaniowych oraz zdolności do realizacji przydzielonych im zadań odpowiedzialni są kierujący komórkami organizacyjnymi Inspektoratu.
§  12. 
1.  Stosownie do sytuacji, Dyrektor Generalny może zobowiązać pracowników wchodzących w skład głównego stanowiska kierowania Głównego Inspektora w stałej siedzibie, do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy, wynikającej z umowy o pracę w stałej siedzibie Inspektoratu lub w innym miejscu wyznaczonym w celu pełnienia dyżuru.
2.  Czasu dyżuru nie wlicza się do czasu pracy, jeżeli podczas dyżuru pracownik nie wykonywał pracy. Czas pełnienia dyżuru nie może naruszać prawa pracownika do dobowego i tygodniowego odpoczynku.
3.  Za czas dyżuru, z wyjątkiem dyżuru pełnionego w domu, pracownikowi przysługuje czas wolny od pracy w wymiarze odpowiadającym długości dyżuru, a w razie braku możliwości udzielenia czasu wolnego - wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60% wynagrodzenia.
4.  Podczas dyżurowania na głównym stanowisku kierowania Głównego Inspektora w stałej siedzibie pracownicy pełniący dyżur mogą:
1) odpoczywać,
2) spożywać posiłki zapewnione im przez dyrektora Biura Dyrektora Generalnego

- w specjalnie wyznaczonych do tego miejscach.

§  13.  Od chwili rozwinięcia głównego stanowiska kierowania Głównego Inspektora w stałej siedzibie dostęp do stałej siedziby organu może zostać ograniczony i być możliwy jedynie na podstawie przepustek wydawanych przez dyrektora Biura Dyrektora Generalnego.