Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.50.312

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 czerwca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WOJSKOWYCH W POROZUMIENIU Z MINISTREM SPRAW WEWNĘTRZNYCH I MINISTREM B. DZIELNICY PRUSKIEJ
z dnia 17 czerwca 1920 r.
w sprawie powołania b. podoficerów, urodzonych w latach 1890, 1891, 1892, 1893, 1894 i 1895, oraz wszystkich byłych szeregowych, którzy służyli w armjach obcych, względnie w wojsku lub formacjach polskich, oddziałach jazdy, konnej artylerji i w oddziałach straży granicznej, urodzonych w latach 1885-1895 włącznie.

Art.  1.

Na mocy ustawy z dnia 15 czerwca 1920 roku (Dz. Ustaw R. P. z dn. 17/VI 1920 r. № 48 poz. 293) powołuje się do służby wojskowej w szeregach Armji Polskiej na całym obszarze ziem polskich:

a) byłych podoficerów wszystkich rodzajów broni, urodzonych w latach 1890, 1891, 1892, 1893, 1894 i 1895 oraz
b) b. szeregowych (podoficerów, st. szeregowców i szeregowców), urodzonych w latach 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894 i 1895, którzy w armjach obcych, względnie w wojsku lub formacjach polskich służyli w oddziałach jazdy, konnej artylerji i oddziałach konnej straży granicznej.
Art.  2.

Osoby, objęte art. 1 punkt a) i b), winny się stawić do Komisji Przeglądowych, które rozpoczną urzędowania dnia 26 czerwca b. r.

Wezwania osobiste do powołanych nie będą rozsyłane.

O miejscu, dniu, i godzinie urzędowania Komisji Przeglądowych powołani winni się dowiedzieć u wójta, względnie w magistracie.

Powołani, mający prawo do uzyskania ulg i odroczeń, winni przynieść ze sobą dokumenty, uzasadniające ich prawo do ulg, względnie odroczeń.

Powołani, którzy będą reklamowani przez instytucje państwowe, winni przedstawić Komisjom Przeglądowym zaświadczenia tych instytucji o wniesieniu co do nich reklamacji.

Art.  3.

Winni nieuzasadnionego niestawiennictwa będą karani w myśl ustawy z dnia 20/II 1920 roku (Dz. Ustaw R. P. № 20 z dn. 4/III r. b. poz. 104).

Art.  4.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Warszawa, dnia 17 czerwca 1920 r.