Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.47.293

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 czerwca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 16 czerwca 1920 r.
w sprawie opłat jednostkowych za przejazd osób i przewóz bagażu, oraz przesyłek nadzwyczajnych w pociągach luksusowych (ekspresowych).

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dz. Praw № 14, poz. 152), konstytucyjnie zatwierdzonego w dniu 7 go kwietnia 1919 r. (Monitor Polski № 82 z dnia 10-go kwietnia 1919 r.), i w porozumieniu z Ministerstwami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządzam co następuje:
Za przejazd osób i przewóz bagażu oraz przesyłek nadzwyczajnych kolejami polskiemi w pociągach luksusowych (ekspresowych) zaprowadza się z dniem 15 czerwca r. b. opłaty o 50% wyższe od przewidzianych dla pociągów pośpiesznych i przesyłek nadzwyczajnych w Ogólnopolskiej Taryfie osobowej i bagażowej (Dziennik Ustaw № 40, poz. 242) i podwyższonych z dniem 1 czerwca 1920 r. o 100% (Dziennik Ustaw № 43, poz. 269).

W związku z tem część II-ą Ogólnopolskiej Taryfy uzupełnia się jak następuje:

W rozdziale I, A.

1) Pod ustępem 3 - zamieszcza się nowy ustęp 3a treści następującej: "Ceny biletów na pociągi luksusowe (ekspresowe) otrzymuje się przez dodanie do cen biletów na pociągi pośpieszne połowy cen tychże biletów".
2) W ustępie 6 po wyrazach: "Najniższa cena biletów w pociągach pośpiesznych" - dodaje się wyrazy: "i luksusowych (ekspresowych)".

W rozdziale IV-ym

3) Punkt b ustępu 1, uzupełnia się nowym punktem: "c) luksusowych (ekspresowych) - 9 fen."
4) Ustęp 3 otrzymuje brzmienie następujące: "Najniższa należność za przewóz bagażu pociągiem osobowym lub mieszanym wynosi 4 mk., a pośpiesznym lub luksusowym (ekspresowym) - równa się opłacie za 100 km., t. j. wynosi w pociągu pośpiesznym 6 mk., w luksusowym zaś 9 mk. za każde 10 kg."

W rozdziale V.

5) W ustępie 1 dodaje się po wyrazach: "wynosi 6 fenigów" - wyrazy: "pociągami zaś luksusowemi (ekspresowemi) 9 fen.".