Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.48.298

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 czerwca 1920 r.

USTAWA
z dnia 15 czerwca 1920 r.
w przedmiocie powszechnego poboru roczników 1895 i 1902 r., poboru byłych podoficerów, urodzonych w latach od 1890 do 1894 włącznie, i poboru byłych szeregowych, urodzonych w latach od 1885 do 1894 włącznie, którzy w armjach obcych, względnie w wojsku lub formacjach polskich, służyli w oddziałach jazdy, konnej artylerji i konnej straży granicznej.

Art.  1.

Upoważnia się Rząd do przeprowadzenia na całym obszarze ziem polskich:

a) powszechnego poboru roczników 1895 i 1902 r.;
b) poboru byłych podoficerów wszystkich rodzajów broni, urodzonych w latach od 1890 do 1894 włącznie;
c) poboru byłych szeregowych (szeregowców, starszych szeregowców i podoficerów), urodzonych w latach od 1885 do 1894 włącznie, którzy w armjach obcych, względnie w wojsku lub formacjach polskich, służyli w oddziałach jazdy, konnej artylerji i konnej straży granicznej.
Art.  2.

Wykonanie niniejszej ustawy i ustalenie kolejności poboru poszczególnych roczników porucza się Ministrowi Spraw Wojskowych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych.

Art.  3.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.