Powierzenie Państwowemu Biuru Notarialnemu w Nidzicy prowadzenia ksiąg wieczystych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.6.40

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 lutego 1973 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 5 lutego 1973 r.
w sprawie powierzenia Państwowemu Biuru Notarialnemu w Nidzicy prowadzenia ksiąg wieczystych.

Na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. o przekazaniu państwowym biurom notarialnym prowadzenia ksiąg wieczystych (Dz. U. Nr 41, poz. 278) zarządza się, co następuje:
Powierza się Państwowemu Biuru Notarialnemu w Nidzicy w województwie olsztyńskim prowadzenie ksiąg wieczystych dla obszaru powiatu nidzickiego.
Traci moc § 1 pkt 15 lit. d) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 grudnia 1964 r. w sprawie określenia państwowych biur notarialnych przejmujących prowadzenie ksiąg wieczystych (Dz. U. z 1965 r. Nr 1, poz. 3) w części dotyczącej powiatu nidzickiego.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.