§ 5. - Postępowanie z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.236.1998

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2010 r.
§  5.
1. 3
 Organ prowadzący ewidencję usuwa z ewidencji wpis tymczasowy, o którym mowa w § 4 ust. 2, jeżeli zachodzi okoliczność określona w art. 130 ust. 2 ustawy albo jeżeli w postępowaniu w sprawie o naruszenie, prowadzonym przez właściwy organ:
1)
zastosowano art. 41 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 756 oraz z 2008 r. Nr 141, poz. 888);
2)
osoba, której dotyczy wpis, została uniewinniona od zarzutu popełnienia naruszenia prawomocnym orzeczeniem sądu lub sądu dyscyplinarnego;
3)
stwierdzono, że:
a)
czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia,
b)
czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego,
c)
nastąpiło przedawnienie karalności,
d)
osoba, której dotyczył wpis, zmarła.
2.
Organ prowadzący ewidencję usuwa z ewidencji wpis ostateczny dotyczący naruszeń, jeżeli nastąpiło zatarcie ukarania (skazania).
3.
Organ wydający postanowienie o odmowie wszczęcia lub umorzeniu postępowania powiadamia o tym fakcie właściwy organ prowadzący ewidencję.
3 § 5 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 6 lipca 2009 r. (Dz.U.09.117.987) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 sierpnia 2009 r.