Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.67.439

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 listopada 1925 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 9 lipca 1921 r.
w przedmiocie postępowania celnego przy obrocie zagranicznym opakowań zwrotnych.

Na zasadzie art. 11 i 21 rozporządzenia Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu o taryfie celnej z dnia 11 czerwca 1920 r. (Dz. Ust. R. P. № 51 poz. 314) zarządzam co następuje:
§  1. 1  Postanowienie § 10 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 13 grudnia 1920 r. o postępowaniu celnem (Dz. Ust. R. P. № 11 poz. 64) uzupełnia się jak następuje:

"Urzędy celne I klasy mogą nadto uwalniać od cła bez osobnego upoważnienia (art. 11 poz. 7):

a) zwrócone z zagranicy, używane i znakami zaopatrzone opakowania zewnętrzne i wewnętrzne jako to: beczki, skrzynie, kosze, kufry, wózki, flaszki, słoje, butle i t. p., pochodzące niewątpliwie z krajowych przesyłek wywozowych,
b) wymienione pod a) opakowania wywiezione w swoim czasie zagranicę w stanie próżnym do napełnienia, o ile w myśl § 25 rozporządzenia niniejszego podlegają opłacie celnej.

Przytoczone pod a) i b) opakowania mogą urzędy celne zwalniać od cła, tylko na zasadzie przedstawionych zaświadczeń wywozu według dołączonego wzoru № 11 i o ile opakowania te nadchodzą w ciągu 6 miesięcy, licząc od dnia ich stwierdzonego urzędownie wywozu za granicę.

Do wydawania takich zaświadczeń na żądanie strony obowiązane są graniczne urzędy celne, przez które się odbywa wywóz towaru. Prośbę o wydanie poświadczenia winna strona umieścić na deklaracji wywozowej.

Urzędy celne na wydane poświadczenia mają prowadzić zapisek według załączonego wzoru № 12.

c) Opony ochronne do przykrywania wozów kolejowych, liny, sznury, podpory, deski, zapory i t. p. urządzenia wagonów kolejowych, służące do ładowania lub umocnienia towarów w czasie transportu i stanowiące własność publicznych przedsiębiorstw kolejowych tak krajowych, jak i zagranicznych.

Wszelkie zagraniczne opakowania z wyjątkiem worków oraz używanych zagranicznych próżnych beczek żelaznych do pyłu cynkowego, jak też próżnych beczek drewnianych po nafcie i płynnych produktach naftowych (oleje, smary, mieszanka) wprowadzone do obszaru celnego celem napełnienia (art. 11 p. 8) urzędy celne mogą odprawiać w postępowaniu warunkowem na podstawie zabezpieczenia celnego. Do powrotnego wywozu takich opakowań, zagranice. wyznacza się termin 3 miesięcy, licząc od dnia dokonania przywozowej odprawy celnej.

Worki zagraniczne mogą być odprawiane w postępowaniu warunkowem wyłącznie za zezwoleniem Ministerstwa Skarbu.

Używane zagraniczne próżne beczki drewniane po nafcie i płynnych produktach naftowych (oleje, smary, mieszanka) przeznaczone dla krajowych rafineryj, a wprowadzone celem napełnienia i wywozu zagranicę w stanie napełnionym, odprawiają urzędy celne bez cła i bez zabezpieczenia celnego.

Używane próżne beczki żelazne po pyle cynkowym przeznaczone dla krajowych przedsiębiorstw górniczo-hutniczych, a wprowadzone celem napełnienia pyłem cynkowym i wywozu zagranicę w stanie napełnionym, odprawiają urzędy celne bez cła i bez zabezpieczenia celnego. Przy odprawie tych beczek, przedsiębiorstwa górniczo-hutnicze obowiązane są składać urzędowi celnemu zaświadczenie, że beczki przeznaczone są do napełnienia pyłem cynkowym, a zarazem i pisemne zobowiązanie wywiezienia tych beczek zpowrotem zagranice, w ciągu sześciu miesięcy od daty odprawy przywozowej.

§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK 

Wzór poświadczenia № 11.

Urząd Celny w ............................................................................

POŚWIADCZENIE WYWOZU OPAKOWANIA №____

(Art. 11 p. 7 rozporządzenia o taryfie celnej Dz. Ustaw № 51/920 poz. 314).

Dnia ............... w wag. ........ № .................. według rejestru wywozu № ................... na skutek zgłoszenia firmy ........................................ wywieziono zagranicę pod kontrolą urzędu celnego wyszczególnione poniżej opakowanie.

Poświadczenie niniejsze daje stronie prawo powrotnego bez cła przywozu wymienionego opakowania w ciągu sześciu miesięcy od daty stwierdzonego wywozu.

Cechy i numeryIlość sztuk (słowami)Szczegółowy opis rodzaju opakowaniaZ jakim towarem wywieziono opakowanieUwagi dotyczące celu wywozu próżnych opakowań
AK 1/20dwadzieścia sztukbeczki dębowe z żelaznemi obręczamipiwowywieziono celem napełnienia benzolem
HM 1/6sześć sztukbeczki żelaznepróżne
TR 1/100sto skrzyń zawierającychpięć tysięcy butelek szklanychwoda mineralna "Naftusia"

......................... dn. ..........................

(M. p.)

(podpis urzędnika celnego)

ZAŁĄCZNIK 

Wzór zapisku .№ 12.

Urząd Celny ...............................................

Zapisek na opakowanie wywiezione pod kontrolą urzędu.

Liczba bież.Data występuCechy i numeryIlość sztukRodzajImię i nazwisko stronyOdprawa celna przy powrocieUwagi
opakowaniatowaruRej.Data

i poz.

1 § 1:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 30 listopada 1922 r. (Dz.U.22.108.1006) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 grudnia 1922 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 9 lutego 1925 r. (Dz.U.25.17.121) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 lutego 1925 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 13 listopada 1925 r. (Dz.U.25.118.851) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 listopada 1925 r.