Poruczenie przymusowego ściągania niektórych rodzajów świadczeń pieniężnych organom wykonawczym gmin miejskich i wiejskich oraz wydziałom wykonawczym komisji uzdrowiskowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.21.85

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 1947 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 stycznia 1947 r.
w sprawie poruczenia przymusowego ściągania niektórych rodzajów świadczeń pieniężnych organom wykonawczym gmin miejskich i wiejskich oraz wydziałom wykonawczym komisji uzdrowiskowych.

Na podstawie art. 1 ust. 3 dekretu z dnia 28 stycznia 1947 r. o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych (Dz. U. R. P. Nr 21, poz. 84) zarządza się, co następuje:
Przymusowe ściąganie świadczeń pieniężnych:
a)
na rzecz związków samorządu terytorialnego i ich instytucji,
b)
na rzecz Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych z tytułu składek,
c)
z tytułu kar pieniężnych i grzywien nakładanych przez władze administracji ogólnej

porucza się właściwym organom wykonawczym gmin miejskich i wiejskich.

Przymusowe ściąganie świadczeń pieniężnych z tytułu taks, opłat i kar na rzecz funduszu kuracyjnego, pobieranych na podstawie art. 34 pkt 2 i art. 35 pkt 6 ustawy z dnia 23 marca 1922 r. o uzdrowiskach (Dz. U. R. P. Nr 31, poz. 254) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr 36, poz. 331) - porucza się wydziałom wykonawczym komisji uzdrowiskowych.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrom: Skarbu, Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych oraz Zdrowia.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.