Art. 1. - Porozumienie europejskie w sprawie osób uczestniczących w postępowaniu przed Europejską Komisją oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Londyn.1969.05.06.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.112.535

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 maja 1996 r.
Artykuł  1
1.
Osobami, do których niniejsze porozumienie ma zastosowanie, są:
a)
przedstawiciele Układających się Stron oraz asystujący im doradcy i adwokaci,
b)
osoby uczestniczące w postępowaniu wszczętym przed Komisją zgodnie z artykułem 25 Konwencji w imieniu własnym bądź w imieniu jednego ze skarżących, wymienionych w artykule 25,
c)
adwokaci, doradcy prawni lub profesorowie prawa, uczestniczący w postępowaniu jako pomocnicy jednej z osób wymienionych w lit. b),
d)
osoby wybrane przez delegatów Komisji do pomocy w postępowaniu przed Trybunałem,
e)
świadkowie, biegli i inne osoby wezwane przez Komisję lub Trybunał do uczestnictwa w postępowaniu przed Komisją lub Trybunałem.
2.
W rozumieniu niniejszego porozumienia określenia "Komisja" i "Trybunał" oznaczają także "podkomisję" lub "izbę" bądź członków tych ciał wykonujących swe obowiązki zgodnie z postanowieniami Konwencji albo regulaminów Komisji lub Trybunału; określenie "uczestnictwo w postępowaniu" będzie oznaczać także wszelką korespondencję wstępną, poprzedzającą wniesienie skargi przeciwko państwu, które uznało prawo do skargi indywidualnej zgodnie z artykułem 25 Konwencji.
3.
Jeżeli w czasie wypełniania przez Komitet Ministrów swych funkcji na podstawie artykułu 32 Konwencji jakakolwiek z osób wymienionych w ustępie 1 niniejszego artykułu wezwana będzie do stawienia się przed Komitetem Ministrów lub przedłożenia mu pisemnych wyjaśnień, postanowienia niniejszego porozumienia będą również miały zastosowanie do tej osoby.