Art. 25. - Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Rzym.1950.11.04.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.61.284

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 marca 2022 r.
Artykuł  25 10

Zgromadzenie plenarne Trybunału

Zgromadzenie plenarne Trybunału:

a)
wybiera swojego Przewodniczącego i jednego lub dwóch wiceprzewodniczących na okres trzech lat; mogą oni być wybrani ponownie;
b)
tworzy Izby ustanowione na czas wyznaczony;
c)
wybiera Przewodniczących Izb Trybunału; mogą oni być wybrani ponownie;
d)
uchwala regulamin Trybunału;
e)
wybiera Szefa Kancelarii i jednego lub więcej zastępców Szefa Kancelarii;
f)
f występuje z wnioskiem w trybie artykułu 26 ustęp 2.
10 Art. 25 zmieniony i według numeracji ustalonej przez art. 5 Protokołu nr 14 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, zmieniającego system kontroli Konwencji, sporządzonego w Strasburgu dnia 13 maja 2004 r (Dz.U.10.90.587) z dniem 1 czerwca 2010 r.