Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.122 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 października 2020 r.
Art.  2b.  [Określenie terminu i kwoty poręczenia i gwarancji]
1.  Poręczenie i gwarancja są, z zastrzeżeniem ust. 2, terminowe i udzielane do kwoty z góry oznaczonej.
2.  W przypadku poręczenia lub gwarancji udzielanych międzynarodowej instytucji finansowej, której Rzeczpospolita Polska jest członkiem lub z którą podpisała umowę o współpracy, Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych, może odstąpić od wymogu, o którym mowa w ust. 1.