Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.5.34

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 stycznia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 24 stycznia 1920 r.
o podziale przychodzących i odchodzących ładunków pomiędzy poszczególne stacje węzła Warszawskiego.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dziennik Praw № 14 poz. 152) konstytucyjnie zatwierdzonego w dn. 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski Nr 82 z dn. 10 kwietnia 1919 r.), i w porozumieniu z Ministerstwem Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządzam co następuje:
Ze wzglądu na to, że niektóre stacje węzła Warszawskiego, gdzie jest skoncentrowane znaczne przybycie i nadanie ładunków, nie mają dostatecznych środków do ich rozładowania oraz w celu zapobieżenia perjodycznemu zamykaniu takich stacji wskutek ich przeładowania dla przyjęcia przesyłek, wprowadza się następujący podział wydawania i nadawania przesyłek w węźle Warszawskim:
1) na stacji Warszawa Wiedeńska mają być przyjmowane i wydawane tylko przesyłki, odchodzące i nadchodzące ze szlaków lub przez szlaki Szczakowa-Warszawa, Aleksandrów-Warszawa, Kalisz-Warszawa;
2) na stacji Warszawa Kowelska - tylko przesyłki odchodzące i nadchodzące ze szlaków lub przez szlaki Szczakowa-Warszawa, Aleksandrów-Warszawa, Kalisz-Warszawa i Mława-Warszawa;
3) na st. Warszawa Brzeska, Warszawa Petersburska i Praga Nadwiślańska - przesyłki odchodzące i nadchodzące we wszystkich kierunkach.

Powyższy sposób kierowania przesyłek dotyczy ładunków drobnych i wagonowych szybkości pośpiesznej i zwyczajnej za wyjątkiem:

1) wszelkich ładunków, przewożonych w pociągach pośpiesznych, t. zw. mieszanych, które to ładunki mogą być nadawane i wydawane na stacjach odejścia lub przybycia tych pociągów w Warszawie, stosownie do tego, na jakie szlaki odchodzą lub z jakich przybywają pociągi, bez względu na powyższe ograniczenia (Np. na st. Warszawa Kowelska mogą być nadawane lub wydawane przesyłki pośpieszne, przewożone pociągami mieszanemi, kursującemi na szlaku Warszawa Kowelska-Białystok);
2) wszelkich ładunków, naładowywanych i wyładowywanych w połączonych bocznicami składach, magazynach, fabrykach, i t. p., jak również na już wydzierżawionych placach kolejowych, które ta ładunki mogą być nadawane i wydawane, bez względu na powyższe ograniczenia, na tych stacjach, przy których znajdują się odpowiednie składy, magazyny, fabryki i place;
3) wszelkich ładunków, podlegających cłu i przekazywanych z granicznych urzędów celnych do odprawy celnej w Warszawskim urzędzie celnym.

Na czas stosowania wskazanych w niniejszem rozporządzeniu ograniczeń, zabrania się przestawiania na inne miejsca podstawionych już dla na-ładunku lub wyładunku wagonów, jak również przeekspedjowania lub przewozu przesyłek w obrębie węzła Warszawskiego.

O ile warunki techniczne pozwalają, Dyrekcja Warszawska Kolei Polskich może w drodze wyjątku od niniejszego rozporządzenia pozwalać na przewóz przesyłek z jednej stacji węzła Warszawskiego, na drugą stację tegoż węzła lub na bocznice, przylegające do węzła, oraz z tychże bocznic, z pobieraniem opłat, wskazanych w p. 7 Wykazu opłat dodatkowych (część II dział P., poddział II) Tymczasowej Taryfy Towarowej, obowiązującej od dnia 1 listopada r. z.