Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.50.329

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 czerwca 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE.
KIEROWNIKA MINISTERSTWA KOLEI ŻELAZNYCH
o podziale ładunków wagonowych pomiędzy klasy 2 i 3, względnie taryfy wyjątkowe 2 i 3 na kolejach okręgów Warszawskiego i Radomskiego.

Na zasadzie dekretu Naczelnika Państwa z dnia 7 lutego r. b. (Dziennik Praw № 14, poz. 152) i osiągniętego porozumienia z Ministerstwami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu niniejszem postanawiam, aby z dn. 1 lipca r. b. aż do odwołania na kolejach Dyrekcji Warszawskiej i Radomskiej stosowany był następujący podział ładunków wagonowych pomiędzy klasy 2-ą i 3-ą, względnie taryfy wyjątkowe 2-ą i 3-ą.
A. Wedle opłat klasy 2-ej względnie wedle taryfy wyjątkowej 2-ej przewożone są następujące towary, wysyłane w ładunkach wagonowych:

Asfalt i wyroby asfaltowe.

Buraki cukrowe świeże.

Cegły ogniotrwałe i cementowe, nieglazurowane i nieopakowane albo też przekładane luźno sianem, słomą i t. p.

Celuloza (drzewnik) przedziurawiona.

Cement.

Cementowe i betonowe tafle, płyty i deski, nieopakowane, owinięte papierem, lub naładowane luzem, przekładane sianem, słomą i t. p., wyroby cementowe i betonowe do celów budowlanych i kanalizacyjnych.

Dachówki cementowe, nieglazurowane i nieopakowane albo też - przekładane luźno sianem, słomą i t. p.

Drzewo, a mianowicie:

a) drzewo do szybów kopalnianych, stemple, podpórki, podkłady (w tem i kolejowe), żerdzie, obladry i t. d.;
b) drzewo budowlane w tej liczbie drzewo ciosane i piłowane, heblowane, żłobkowane, z czopami, otworami, jak np. belki, krokwie, laty, listwy, bale, dyle, deski;
c) słupy telegraficzne;
d) deseczki cienkie;
e) klepki bednarskie.

Farby ziemne.

Garbnik bez ługu.

Garbowiny wszelkiego rodzaju mokre i suszone.

Gips i wyroby gipsowe, jak płyty, kamienie i tafle zwyczajne.

Gliniane naczynia i wyroby, oprócz wyszczególnionych oddzielnie, nieopakowane lub opakowane w niezamkniętych skrzyniach, koszach lub kubłach.

Izolatory do słupów telegraficznych.

Jarzyny wszelkie.

Kamienie:

a) ciosane;
b) obrobione z gruba dłutem a mianowicie: żłoby kamienne, koryta wszelkie kamienne i przeznaczone do odprowadzania wód, o ile są ociosane tylko z gruba, jak również i kamienie, którym przy pomocy dłuta nadana została forma, jak np. schody, które jednakże otrzymały tylko początkowe obrobienie;
c) płyty, tafle i kostki brukowe;
d) kamienie sztuczne, nieopakowane lub naładowane luzem, przekładane sianem, słomą i t. p. lub zabezpieczone listwami ochronnemi, lub w skrzyniach otwartych, lub przykrytych łatami, również kamienie sztuczne w kostkach mozaikowych.

Konopie surowe i międlone.

Kreda surowa w kawałkach i w proszku.

Kwas siarkowy (siarczany) przewożony za świadectwami Ministerstwa Przemysłu i Handlu dla fabrykacji nawozów sztucznych z Trzebini do stacji na terenie b. Królestwa Polskiego.

Len surowy i międlony.

Masa do oczyszczania gazu.

Mąka zbożowa wszelka.

Melasa.

Nasiona wszelkie w tej liczbie i strączkowe.

Obuwia skórzane stare, używane.

Owoce świeże.

Pasza dla bydła, trawy pastewne, sieczka, otręby, wytłoczyny, braha.

Rośliny żywe (drzewka, sadzonki, szczepy) nieopakowane lub tylko z opakowanemi korzeniami lub luźno powiązane.

Siano i słoma.

Skórzane obrzynki suche.

Smoła (dziegieć i smoła gazowa).

Sole: kamienna, warzona, morska; odpadki soli przy fabrykacji mydła i saletry; sole skażone, sól glauberska.

Tafle gliniane do wykładania podłóg i ścian, nieopakowane lub owinięte papierem, lub też załadowane luzem w sianie, słomie i t. p.

Tektura surowa i dachowa (asfaltowana, smołowcowana) za wyjątkiem tektury, przeznaczonej do izolacji przy budowach.

Tektura stara i używana.

Torf zwyczajny i prasowany w formie cegieł, miał torfowy (wojłok roślinny) i proszek torfowy.

Trzcina i sitowie.

Warzywa wszelkie.

Węgiel drzewny, również w proszku.

Węgiel kamienny, węgiel brunatny, koks, brykiety (na kolejach Dyrekcji Radomskiej wedle taryfy wyjątkowej 4-ej).

Zboże wszelkie i słód.

Żelazo, stal i blacha handlowe (półfabrykaty) także pokryte cynkiem, cyną, ołowiem.

B. Wedle opłat klasy 3-ej, względnie wedle taryfy wyjątkowej 3-ej przewożone są następujące towary, wysyłane w ładunkach wagonowych:

Beczki, skrzynie i butelki próżne od piwa, wód mineralnych, mleka, używane, przewożone bez opakowania lub też skrzynki otwarte z takiemi butelkami, balony szklane po kwasach chemicznych, balony żelazne lub miedziane po gazach i t. d. przy zwracaniu na stację nadawczą, jako opakowanie zwrotne.

Buraki pastewne, marchew pastewna i brukiew.

Cegły murarskie i wapienne, za wyjątkiem ogniotrwałych i cementowych, nieglazurowane i nieopakowane.

Dachówki gliniane i dachówki kamienne nieglazurowane i nieopakowane.

Dreny gliniane (sączki).

Drzewo w okrąglakach i szczapach długości nie więcej nad 21/2 metra, oraz inne drzewo opałowe, a także gałęzie, korzenie, pnie, kora, oraz wióry, trociny i inne odpadki drzewne.

Drzewo budulcowe wszelkie, przewożone za świadectwami powiatowych Komisji rozdziału drzewa z ramienia Ministerstwa Robót Publicznych.

Glina.

Kamienie naturalne łupane, tłuczone lub mielone (za wyjątkiem azbestu, krzemienia, kryolitu, marmuru, szmergla) nieobrobione. Kamienie do budowy dróg i do brukowania ulic nieobrobione. Kamień gipsowy i wapień luzem lub w workach.

Kości surowe całe i rąbane, oczyszczone od mięsa i żył.

Nawozy sztuczne i materjały surowe, służące do nawożenia, jako to: mierzwa, kał zwierzęcy, śmiecie, kurz z młynów, popiół, muł z osadników, guano, krew suszona, gips, mączka rogowa, wióry rogowe, popiół kostny, obrzynki kostne suche, mączka kostna, mączka skórzana, proszek i popiół wapienny, superfosfat, wapno i woda z gazowni, ług z cukrowni, braha (brzeczka), fosfaty mineralne wszelkiego rodzaju mielone i niemielone; żużle, zawierające fosfor, mielone i niemielone, żużle tomasowskie i mączka tomasowska, saletra chilijska, sole potasowe.

Obierzyny ziemniaczane.

Odpadki buraczane (cukrowe) jak: wierzchy, nać, spody i korzenie, krajane, świeże lub suszone.

Osad i ił przy fabrykacji cukru, ił wapienny z pras, z saturacji z nasycania.

Papier stary używany, makulatura oraz skrawki papierowe.

Piasek.

Płatki buraczane po usunięciu z nich zawartości soku cukrowego, pozostałość po dyfuzji w stanie mokrym.

Płatki ziemniaczane (kartoflane).

Perz.

Ruda wszelka (na kolejach Dyrekcji Radomskiej wedle taryfy wyjątkowej 5-ej).

Szaber (za wyjątkiem szabru marmurowego).

Szkło tłuczone (w kawałkach) i skorupy porcelanowe, fajansowe i gliniane.

Szmaty stare.

Wapno palone i lasowane oraz zaprawy wapienne.

Wytłoki buraczane i ziemniaczane.

Wywary wszelkie, mokre, suszone i mielone.

Ziemia zwyczajna.

Ziemniaki świeże i suszone.

Żużel (szlaka) wielkopiecowy i węglowy (na kolejach Dyrekcji Radomskiej wedle taryfy wyjątkowej 5-ej).

Żelazo surowe (surowiec) i żelazo stare (szmelc).

Warszawa, dnia 15 czerwca 1919 r.