Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.80.554

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 września 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 24 września 1921 r.
o podwyższeniu zawartych w taryfie osobowej I bagażowej opłat za przewóz bagażu, przesyłek nadzwyczajnych oraz czasopism, broszur i książek.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów, bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. Pr. № 14 poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządzam co następuje:
§  1. Wszystkie dotychczasowe opłaty, zawarte w rozdziałach: IV (Przewóz bagażu), V (Przewóz przesyłek nadzwyczajnych) i VI (Przewóz czasopism, broszur i książek) części II-ej "Taryfy na przewóz osób, psów, bagażu i przesyłek nadzwyczajnych normalnotorowemi polskiemi kolejami państwowemi i normalnotorowemi kolejami prywatnemi, zarządzanemi przez Państwo" (Dz. Ustaw r. 1920 № 40, poz. 242) wraz z późniejszemi uzupełnieniami i zmianami (Dz. Ustaw № 43, poz. 269; № 47, poz. 293 i № 109, poz. 721 z r. 1920 oraz № 41, poz. 257 z r. 1921), podwyższa się o 100%.
§  2. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje od dn. 1 października 1921 r.