Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.82.577

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 21 września 1921 r.
o podwyższenie taryfy osobowej i bagażowej na wąskotorowych kolejach państwowych i prywatnych, znajdujących się w zarządzie państwowym, położonych w obrąbie dyrekcji kolei państwowych w Radomiu i Wilnie.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie osób, bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. Pr. z 1919 r. № 14, poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządzam co następuje:
§  1. Na wąskotorowych kolejach państwowych i prywatnych, znajdujących się w zarządzie państwowym, położonych w obrąbie dyrekcji kolei państwowych w Radomiu i Wilnie podwyższa się opłaty za przewóz osób:

do 10 mk. w klasie III od osoby i kilometra i

do 15 mk. w klasie II od osoby i kilometra

§  2. Opłaty za przewóz bagażu i przesyłek nadzwyczajnych podwyższa się o 100%.
§  3. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje od dn. 1 października 1921 r.