Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.24.206

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 30 marca 1922 r.
o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej na linjach Towarzystwa akcyjnego budowy i eksploatacji dróg żelaznych podjazdowych w Królestwie Polskiem.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie osób, bagażu i towarów, oraz Ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. P. P. P. № 14, poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządza się co następuje:
§  1. Na linjach Towarzystwa akcyjnego budowy i eksploatacji dróg żelaznych dojazdowych w Królestwie Polskiem podwyższa się:
1) opłaty za przewóz osób:
do20mk.wklasieIIIodosobyikilometra i
"30"""II""""

a w wagonach towarowych, przystosowanych do ruchu osobowego, udzielanych dla wyjazdów zbiorowych, do 4 mk. za osobo-kilometr, tudzież

2) opłaty za przewóz bagażu do 1 mk. od każdych zaczętych 10 kg. i kilometra.
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 1922 r., Jednocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 3 listopada 1921 r. (Dz. U. R. P. № 88, poz. 655).

Sprostowanie.

W № 106 poz. 777 str. 2073 Dz. U. R. P. z 1921 r. w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1921 r. w przedmiocie odroczenia zapłaty prywatnoprawnych wierzytelności pieniężnych w okręgu sądu apelacyjnego we Lwowie, w § 1 punktu 1 wierszu trzecim zamiast liczby "1919 r." ma być "1915 r.".