Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.88.655

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 listopada 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 3 listopada 1921 r.
w sprawie podwyższenia taryfy osobowej i bagażowej na linjach "T-wa Akc. Budowy i Eksploatacji dróg żelaznych podjazdowych w Królestwie Polskiem".

Na mocy dekretu z dn. 7 lutego 1919 r. o przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie osób, bagażu i towarów, oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dziennik Praw № 14 poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządza się co następuje:
§  1. Na linjach Towarzystwa Akc. Budowy i Eksploatacji dróg żelaznych dojazdowych w Królestwie Polskiem podwyższa się opłaty za przewóz osób:
1)do15.-mk.w klasieIIIodosoby i kilometra i
"22.50.""II"""
a w wagonach towarowych przystosowanych do ruchu osobowego udzielanych dla wyjazdów zbiorowych do 3 mk. za osobokilometr tudzież
2)opłaty za przewóz bagażu do 80 fen. od każdych zaczętych 10 kg i kilometr.
§  2. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje od dnia 10 listopada 1921 r. jednocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z d. 10 września 1921 r. (Dziennik Ustaw 1921 r. № 77 poz. 532).