Podwyższenie podatku od zużycia olejów mineralnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.126.1028

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 grudnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 3 grudnia 1923 r.
w sprawie podwyższenia podatku od zużycia olejów mineralnych.

Na zasadzie postanowienia art. 1 i 2 ustawy 2 10 maja 1921 r. (Dz. U. R. P. № 41. poz. 248) i art. 1 i 3 ustawy z dn. 16 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. № 30, poz. 183) o regulowaniu podatków od spożycia, zużycia względnie produkcji na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zarządza się co następuje:
Podatek od zużycia oleju mineralnego przewidziany w § 2 austr. ustawy z dnia 26 maja 1882 r. (austr. Dz. U. P. № 55) podwyższony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 1923 r. (Dz. U. R. P. 104, poz. 815, zmienia się w następujący sposób:
a)
oleje mineralne o gęstości do 750° Ar. przy + 12 R. (+ 15° C.)

od 100 kg. na 9.000.000 mk.

b)
oleje mineralne o gęstości ponad 750° do 865° Ar. przy +12° R.

(+15 C.) od 100 kg. na 6.000.000 "

c)
oleje mineralne o gęstości ponad 865° do 885° Ar. przy +12° R.

(+ 15° C.) od 100 kg. na 900.000 "

d)
oleje mineralne o gęstości ponad 885° Ar. przy + 12° R. (+ 15° C)

tudzież ropał i waselina od 100 kg. na 4.000.000 "

e)
parafina i świece od 100 kg. na 6.000.000 "
f)
asfalt miękki, koks i gudron (maź) od 100 kg. na 900.000 "
Minister Skarbu uprawniony jest po i) do obniżenia podatku od zużycia olejów mineralnych, wymienionych w § 1 litera a) b) c), przeznaczonych do poruszania motorów w przemyśle i rolnictwie, do oczyszczenia szybów naftowych., do nawęglania gazu świetlnego, na potrzeby wojska, władz i przedsiębiorstw państwowych, wreszcie jako środek opałowy, rozczyniający lub wyciągowy w przemyśle na warunkach określonych już przez Ministra Skarbu, po 2) do zwalniania wszelkich olejów mineralnych przeznaczonych na wywóz za granicę Rrzeczypospolitej w całości lub w części od podatku od zużycia przewidzianego w § 1.
Oleje mineralne wymienione w § 1 przywożone z zagranicy lub z obszaru w. m. Gdańska na obszar Rzeczypospolitej podlegają podatkowi od zużycia w wysokości wymienionej w § 1.
Wszelkie zapasy w ilości ponad 100 kg. oleju mineralnego wymienionego w § 1 lit. a) i b) przeznaczone na handel, znajdujące się w chwili wejścia w życie niniejszego rozporządzenia poza rafinerjami nafty, podlegają zgłoszeniu celem dodatkowego opodatkowania w ciągu 5 dni wedle stanu w dniu ogłoszenia niniejszego rozporządzenia.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Skarbu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 12 grudnia 1923 r. na całym obszarze Rzeczypospolitej.