Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.46.389

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 czerwca 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 26 maja 1922 r.
w przedmiocie podwyższenia dodatków drożyźnianych do rent, ustalonych na podstawie ustaw Rzeszy Niemieckiej o ubezpieczeniu od nieszczęśliwych wypadków w przemyśle i rolnictwie, obowiązujących na obszarze b. dzielnicy pruskiej.

Na mocy art. 16 ustawy z dnia 2 lipca 1921 r., wprowadzającej dodatki drożyźniane do rent ustalonych na podstawie ustaw Rzeszy Niemieckiej o ubezpieczeniu od nieszczęśliwych wypadków w przemyśle i rolnictwie, oraz zmieniającej niektóre postanowienia tych ustaw (Dz. U. R. P. № 64 poz. 398) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 marca 1922 r. (Dz. U. R. P. № 21 poz. 168) zarządza się co na stępuje:
§  1. Uszkodzonym którzy w myśl ustawy z dnia 2 lipca 1921 r., wprowadzającej dodatki drożyźniane do rent, ustalonych na podstawie ustaw Rzeszy Niemieckiej o ubezpieczeniu od nieszczęśliwych wypadków w przemyśle i rolnictwie, oraz zmieniającej niektóre postanowienia tych ustaw (Dz. U. R. P. № 64 poz. 398) pobierają dodatki drożyźniane, przyznaje się aż do odwołania, począwszy od dnia pierwszego następnego miesiąca po ogłoszeniu niniejszego rozporządzenia dalsze dodatki drożyźniane, a mianowicie w wysokości:

2.000 marek miesięcznie dla pobierających rentę w wysokości od 662/3% do 79%,

3.000 marek miesięcznie dla pobierających rentę od 80% do 99%,

5.000 marek miesięcznie dla pobierających rentę 100%.

Wdowom i sierotom podwyższa się dotychczasowe dodatki drożyźniane pobierane na podstawie powyżej wymienionej ustawy 10-krotnie.

§  2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia poleca się Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej.
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.