Art. 7. - Podatek wyrównawczy. - Dz.U.1975.45.227 - OpenLEX

Art. 7. - Podatek wyrównawczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1975.45.227

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1977 r.
Art.  7.
1.
Dochodem z prowadzonych w większych rozmiarach upraw oraz produkcji zwierzęcej jest różnica pomiędzy przychodem faktycznie uzyskanym w roku podatkowym a kosztami jego uzyskania w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.
2.
Dochody z upraw oraz produkcji zwierzęcej, o których mowa w ust. 1, ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej jednostki powierzchni upraw lub jednostki produktu. Mogą być one ustalane także na podstawie faktycznych przychodów i wydatków pod warunkiem prowadzenia ksiąg handlowych. O zamiarze założenia takich ksiąg podatnik jest obowiązany zawiadomić właściwy terenowy organ administracji państwowej przed rozpoczęciem roku podatkowego. Jeżeli prowadzone księgi nie zostaną uznane za dowód w postępowaniu podatkowym, dochód z upraw oraz produkcji zwierzęcej ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu.
3.
Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia normy, o których mowa w ust. 2, i zasady ustalania dochodu na podstawie tych norm.
4.
Rady narodowe stopnia wojewódzkiego mogą - w zależności od miejscowych warunków i opłacalności upraw - obniżać lub podwyższać w całym województwie albo na niektórych jego obszarach, w granicach do 30%, normy, o których mowa w ust. 2, co do wszystkich lub niektórych upraw i rodzajów produkcji zwierzęcej, a także na wniosek wojewody (prezydenta miasta stopnia wojewódzkiego), uzgodniony z Ministrem Rolnictwa - wyłączać z opodatkowania dochody z niektórych rodzajów upraw lub produkcji zwierzęcej.