Zm.: rozporządzenie w sprawie zmian w podatku wyrównawczym. - Dz.U.1983.4.28 - OpenLEX

Zm.: rozporządzenie w sprawie zmian w podatku wyrównawczym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1983.4.28

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1983 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 22 stycznia 1983 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zmian w podatku wyrównawczym.

Na podstawie art. 7 ust. 3 oraz art. 13 pkt 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o podatku wyrównawczym (Dz. U. z 1975 r. Nr 45, poz. 227, z 1976 r. Nr 40, poz. 233 i z 1977 r. Nr 3, poz. 17) zarządza się, co następuje:
W § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1982 r. w sprawie zmian w podatku wyrównawczym (Dz. U. Nr 26, poz. 192) dwukrotnie użyte wyrazy: "do dnia 31 grudnia 1982 r." skreśla się.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1983 r.