Dziennik Ustaw

Dz.U.1957.7.26 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1962 r.
Art.  2.
1. Od podatku dochodowego wolne są:
1) pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe,
2) od dochodu, osiągniętego ze źródeł położonych za granicą, przedstawiciele dyplomatyczni lub konsularni oraz członkowie misji państw obcych i przydzieleni im urzędnicy nie będący obywatelami Państwa Polskiego, jak również inne osoby, które na podstawie układów międzynarodowych lub prawa międzynarodowego są z nimi zrównane.
2. Ponadto w poszczególnym roku podatkowym wolne są od podatku dochodowego osoby prawne oraz stowarzyszenia nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli zgodnie ze statutem obróciły w całości w roku podatkowym lub w roku bezpośrednio po nim następującym wszystkie osiągnięte w roku podatkowym dochody bezpośrednio na cele ogólnej użyteczności, naukowe, oświatowe, kulturalne, sportowe, kultu religijnego, dobroczynne i opieki społecznej. Za dochód w rozumieniu zdania poprzedzającego uważa się sumę wszystkich przychodów po potrąceniu kosztów funkcjonowania osoby prawnej lub stowarzyszenia nie posiadającego osobowości prawnej, wydatków związanych z posiadanymi już źródłami przychodów oraz wydatków na doraźnie urządzane imprezy przewidziane statutem. Wymienione w zdaniu pierwszym osoby i stowarzyszenia podlegają jednak obowiązkowi podatkowemu od dochodu ze źródeł przychodów, które podlegają podatkowi obrotowemu i nie są od tego podatku zwolnione.
3. 1 Rada Ministrów może zwalniać całkowicie lub częściowo osoby prawne i stowarzyszenia, o których mowa w ust. 2, od podatku dochodowego przypadającego od dochodów ze źródeł przychodów, które podlegają podatkowi obrotowemu i nie są od tego podatku zwolnione, oraz określać warunki tego zwolnienia. W tych przypadkach nie mają zastosowania przepisy art. 3 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 49, poz. 452).
1 Art. 2 ust. 3 dodany przez art. 1 ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. (Dz.U.58.45.223) zmieniającej nin. dekret z dniem 21 lipca 1958 r.