Zwolnienia i ulgi podatkowe dla kółek rolniczych oraz innych zrzeszeń, prowadzących działalność w zakresie pozyskania i produkcji materiałów budowlanych z miejscowych surowców, oraz dla zespołów maszynowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1959.13.73

Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 1959 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 4 lutego 1959 r.
w sprawie zwolnień i ulg podatkowych dla kółek rolniczych oraz innych zrzeszeń, prowadzących działalność w zakresie pozyskania i produkcji materiałów budowlanych z miejscowych surowców, oraz dla zespołów maszynowych. *

Na podstawie art. 3 ust. 2 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o podatku obrotowym (Dz. U. z 1950 r. Nr 49, poz. 449 i z 1955 r. Nr 22, poz. 139), art. 2 ust. 3 i 11 ust. 2 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o podatku dochodowym (Dz. U. z 1957 r. Nr 7, poz. 26 i z 1958 r. Nr 45, poz. 223) w związku z uchwałą nr 443 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1958 r. w sprawie ulg w podatku dochodowym dla kółek rolniczych (Monitor Polski Nr 94, poz. 511), art. 12 ust. 1 dekretu z dnia 30 czerwca 1951 r. o podatku gruntowym (Dz. U. z 1955 r. Nr 23, poz. 143 i z 1957 r. Nr 32, poz. 140) oraz art. 101 ust. 2 dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym (Dz. U. z 1957 r. Nr 7, poz. 25) zarządza się, co następuje:
1.
Zwalnia się całkowicie od podatku obrotowego:
1)
kółka rolnicze,
2)
zespoły produkcji materiałów budowlanych z miejscowych surowców zarejestrowane w powiatowych związkach kółek i organizacji rolniczych, a zorganizowane zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Radę Ministrów w sprawie wykorzystania miejscowych materiałów i surowców budowlanych

- od obrotów osiąganych ze sprzedaży swym członkom na zaspokojenie ich własnych potrzeb gospodarczych materiałów budowlanych, pozyskanych lub wytworzonych przez nie z miejscowych surowców.

2.
Obniża się stawkę podatku obrotowego od obrotów osiąganych ze sprzedaży nadwyżek materiałów budowlanych, dokonanej zgodnie z ustalonymi dla zespołów przez Prezesa Rady Ministrów wytycznymi w sprawie zbytu nadwyżek materiałów budowlanych produkowanych przez ludność z miejscowych surowców osobom nie będącym członkami kółka rolniczego lub zespołu produkcji materiałów budowlanych (ust. 1):
1)
przez kółka rolnicze - do wysokości 0,5%,
2)
przez zespoły - do wysokości 1%.
3.
Zwolnienia i ulgi przewidziane w ust. 1 i 2 stosuje się pod warunkami określonymi w §§ 3 i 4.
1.
Wolne są od podatku dochodowego kółka rolnicze od dochodów osiąganych z produkcji materiałów budowlanych, stosownie do art. 2 ust. 3 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o podatku dochodowym (Dz. U. z 1957 r. Nr 7, poz. 26 i z 1958 r. Nr 45, poz. 223) oraz uchwały nr 443 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1958 r. w sprawie ulg w podatku dochodowym dla kółek rolniczych (Monitor Polski Nr 94, poz. 511), jeżeli zachodzą warunki określone w §§ 3 i 4.
2.
Zwalnia się w całości od podatku dochodowego:
1)
zespoły produkcji materiałów budowlanych (§ 1 ust. 1 pkt 2) oraz
2)
członków kółek rolniczych wymienionych w ust. 1 i członków zespołów wymienionych w pkt 1 od dochodów uzyskanych z tytułu udziału w tych kółkach i zespołach, jeżeli zachodzą warunki określone w §§ 3 i 4.
1.
Zwolnienia i ulgi przewidziane w §§ 1 i 2 stosuje się pod następującymi warunkami:
1)
obroty kółka rolniczego lub zespołu, osiągane ze sprzedaży materiałów budowlanych osobom nie będącym członkami kółka rolniczego (zespołu), nie będą przekraczać rozmiarów określonych dla danego kółka (zespołu) przez powiatowy związek kółek i organizacji rolniczych; obroty te nie mogą być wszakże wyższe od obrotów osiąganych ze sprzedaży dokonanej członkom kółka rolniczego (zespołu);
2)
jeżeli obroty osiągnięte ze sprzedaży materiałów budowlanych osobom nie będącym członkami kółka rolniczego (zespołu) przekroczą rozmiary określone dla kółka (zespołu), zwolnienie od podatku nastąpi pod warunkiem, że procentowo określona przez powiatowy związek kółek i organizacji rolniczych część dochodu przypadającego od obrotów dokonanych ponad określone wyżej rozmiary - nie mniej niż 30% - nie będzie dzielona między członków kółka rolniczego (zespołu) i zostanie przeznaczona na rozszerzenie zespołowych środków produkcji lub na społeczno-kulturalne potrzeby wsi, z tym że świadczenia na te potrzeby mogą być dokonywane w naturze.
2.
Przy ustalaniu dochodu (ust. 1 pkt 2) za wydatki uważa się również wynagrodzenie członków kółek rolniczych (zespołów) zatrudnionych przy produkcji w wysokości nie przekraczającej stawek ustalonych przez właściwy organ związków kółek i organizacji rolniczych.
3.
Zachowanie warunków przewidzianych w ust. 1 stwierdza powiatowy związek kółek i organizacji rolniczych.
Ponadto zwolnienia i ulgi przewidziane w § 1 i 2 stosuje się pod następującymi warunkami:
1)
do produkcji materiałów budowlanych nie będą używane materiały reglamentowane, nabywane na wolnym rynku albo powierzone do przetworzenia przez jednostki gospodarki uspołecznionej,
2)
przy produkcji nie będą zatrudniani pracownicy najemni z wyjątkiem pracowników fachowych na stanowiskach kierowniczych w zakresie technologii produkcji materiałów budowlanych,
3)
działalność produkcyjna kółka rolniczego lub zespołu zostanie zgłoszona i zarejestrowana we właściwym wydziale prezydium powiatowej (miejskiej) rady narodowej,
4)
będzie prowadzona ewidencja sprzedaży wyprodukowanych przez kółko rolnicze (zespół) towarów (świadczonych usług) w formie kopiału kolejno numerowanych rachunków,
5)
członkami zespołu będą tylko mieszkańcy gromady, na której terenie zespół ma siedzibę, lub gromady sąsiadującej z tą gromadą; wyjątki mogą dotyczyć tylko zespołów wyjeżdżających ze wsi na tereny surowcowe wskazane przez prezydia rad narodowych oraz fachowców - specjalistów, angażowanych przez zespół.
1.
Zwalnia się od:
1)
podatku obrotowego obroty uzyskane przez kółka rolnicze,
2)
podatku obrotowego i dochodowego obroty i dochody uzyskane przez zespoły maszynowe zarejestrowane w powiatowych związkach kółek i organizacji rolniczych

- z tytułu usług świadczonych traktorami i maszynami rolniczymi, jeżeli suma wypłat dokonywanych członkom kółka rolniczego lub zespołu z tytułu oprocentowania wkładów lub innych form podziału dochodu pomiędzy członków nie przekracza 30% dochodów, pozostała zaś część dochodu przeznaczona zostanie na rozszerzenie działalności kółka rolniczego lub zespołu (zakup maszyn) lub na inne cele społeczne, realizowane przez kółko rolnicze lub wieś, a kółko (zespół) prowadzi ewidencję świadczonych usług w formie kopiału kolejno numerowanych rachunków.

2.
Wolne są od podatku dochodowego kółka rolnicze od dochodów osiąganych z usług świadczonych traktorami i maszynami rolniczymi stosownie do art. 2 ust. 3 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o podatku dochodowym (Dz. U. z 1957 r. Nr 7, poz. 26 i z 1958 r. Nr 45, poz. 223) oraz uchwały nr 443 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1958 r. w sprawie ulg w podatku dochodowym dla kółek rolniczych, wymienionej w § 2 ust. 1, jeżeli zachodzą warunki określone w ust. 1.
1.
Zwalnia się całkowicie od podatku obrotowego zespoły produkcji materiałów budowlanych, organizowane zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Radę Ministrów w sprawie wykorzystania miejscowych materiałów i surowców budowlanych, nie zarejestrowane w powiatowych związkach kółek i organizacji rolniczych, lecz zarejestrowane w powiatowych (miejskich) radach narodowych - od obrotów osiąganych ze sprzedaży swym członkom na zaspokojenie ich własnych potrzeb gospodarczych materiałów budowlanych, pozyskanych lub wytworzonych przez nie z miejscowych surowców.
2.
Obniża się stawkę podatku obrotowego od obrotów osiąganych przez zespoły wymienione w ust. 1 ze sprzedaży nadwyżek materiałów budowlanych, dokonanej zgodnie z wytycznymi Prezesa Rady Ministrów w sprawie zbytu nadwyżek materiałów budowlanych produkowanych przez ludność z miejscowych surowców osobom nie będącym członkami zespołu - do wysokości 1%.
3.
Zwalnia się od podatku dochodowego dochody osiągane przez zespoły wymienione w ust. 1 oraz dochody osiągane przez członków zespołów z tytułu udziału w tych zespołach.
4.
Zwolnienia i ulgi przewidziane w ust. 1-3 stosuje się pod warunkami i na zasadach określonych w § 7.
5.
Zwolnienia i ulgi przewidziane w ust. 1-3 stosuje się do roku podatkowego 1960 włącznie.
1.
Zwolnienia i ulgi przewidziane w § 6 stosuje się pod następującymi warunkami:
1)
obroty zespołu osiągane ze sprzedaży materiałów budowlanych osobom nie będącym członkami zespołu nie będą przekraczać rozmiarów określonych dla danego zespołu przez właściwy organ prezydium powiatowej (miejskiej) rady narodowej; obroty te nie mogą wszakże być wyższe od obrotów osiąganych ze sprzedaży dokonanej członkom zespołu;
2)
jeżeli obroty osiągnięte ze sprzedaży materiałów budowlanych osobom nie będącym członkami zespołu przekroczą rozmiary określone dla zespołu, zwolnienie od podatku nastąpi pod warunkiem, że procentowo określona przez właściwy organ prezydium powiatowej rady narodowej część dochodu przypadającego od obrotów dokonanych ponad określone wyżej rozmiary - niemniej jednak niż 50% - zostanie przekazana najdalej w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu roku podatkowego na określone przez właściwy organ prezydium rady narodowej społeczno-kulturalne potrzeby wsi, z tym że świadczenia na te potrzeby mogą być dokonane w naturze.
2.
Świadczenie na społeczno-kulturalne potrzeby wsi (ust. 1 pkt 2) nie może być jednak ustalone w wyższej kwocie niż podatek dochodowy, jaki by się należał od dochodu przypadającego od obrotów uzyskanych z osobami nie będącymi członkami zespołu.
3.
Ponadto zwolnienia i ulgi przewidziane w § 6 stosuje się pod warunkami określonymi w § 4.
Kółka i zespoły zarejestrowane w powiatowych związkach kółek i organizacji rolniczych określone w § 1 ust. 1 i w § 5 oraz zespoły określone w § 6 ust. 1, korzystające ze zwolnień i ulg na podstawie niniejszego rozporządzenia, wolne są od obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych.
1.
Prawo do zwolnień i ulg przewidzianych w rozporządzeniu wygasa, jeżeli:
1)
właściwy organ prezydium powiatowej (miejskiej) rady narodowej skreśli z rejestru istniejący zespół z tego powodu, że działalność zespołu jest niecelowa,
2)
zostanie stwierdzone, że działalność kółka rolniczego lub zespołu jest prowadzona niezgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Radę Ministrów w sprawie wykorzystania miejscowych materiałów budowlanych oraz wytycznymi Prezesa Rady Ministrów w sprawie zbytu nadwyżek materiałów budowlanych produkowanych przez ludność z miejscowych surowców i w związku z tym właściwy organ prezydium powiatowej (miejskiej) rady narodowej wykreśli zarejestrowanie działalności produkcyjnej kółka rolniczego (zespołu),
3)
właściwy organ prezydium powiatowej (miejskiej) rady narodowej stwierdzi, że nie zostały przez kółko rolnicze lub zespół spełnione warunki korzystania z ulg przewidziane w §§ 3, 4 i 7.
2.
W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 i 3 utrata prawa do zwolnienia i ulgi następuje od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
1.
Zwalnia się od podatku gruntowego grunty, stanowiące majątek lub dobro b. gromad, grunty wchodzące w skład Państwowego Funduszu Ziemi, państwowych gospodarstw rolnych lub państwowego gospodarstwa leśnego oraz grunty państwowe w administracji prezydiów gromadzkich, miejskich (osiedli) rad narodowych, które zostały odstąpione do wykorzystania w celu pozyskiwania i produkcji materiałów budowlanych z miejscowych surowców kółkom rolniczym lub innym zrzeszeniom, prowadzącym działalność zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Radę Ministrów w sprawie wykorzystania miejscowych materiałów i surowców budowlanych.
2.
Zwolnienie określone w ust. 1 i na warunkach tam wymienionych przysługuje również spółdzielniom, które są wpisane do rejestru spółdzielni zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Tracą moc dotychczasowe przepisy wydane przez Ministra Finansów w sprawie ulg podatkowych dla zrzeszeń ludności zorganizowanych w celu pozyskiwania i produkcji materiałów budowlanych z miejscowych surowców na podstawie art. 3 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 49, poz. 452).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie, poczynając od roku podatkowego 1959.
* Z dniem 1 sierpnia 1959 r. nin. rozporządzenie traci moc w stosunku do kółek rolniczych w zakresie uregulowanym uchwałą nr 401 Rady Ministrów z dnia 1 października 1959 r. w sprawie opodatkowania kółek rolniczych podatkiem obrotowym, podatkiem od operacji nietowarowych i podatkiem dochodowym (M.P.59.89.474) - zobacz § 4 ust. 1 pkt 4 powołanej ustawy zmieniającej.