Art. 4. - [Wychowanie do życia w rodzinie] - Planowanie rodziny, ochrona płodu ludzkiego i warunki dopuszczalności przerywania ciąży.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.17.78

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2021 r.
Art.  4.  [Wychowanie do życia w rodzinie]
1.  6
 Do programów nauczania szkolnego wprowadza się wiedzę o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji.
2.  7
 (skreślony).
3.  8
 Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ustali, w drodze rozporządzenia, sposób nauczania szkolnego i zakres treści, o których mowa w ust. 1, zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wprowadzi do systemu dokształcania i doskonalenia nauczycieli tematykę określoną w ust. 1.
6 Art. 4 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. (Dz.U.96.139.646) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 stycznia 1997 r.
7 Art. 4 ust. 2 skreślony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 1998 r. (Dz.U.99.5.32) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 czerwca 1999 r.
8 Art. 4 ust. 3:

- dodany przez art. 1 pkt 4 lit. c) ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. (Dz.U.96.139.646) zmieniającej nin. ustawę z dniem 4 stycznia 1997 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 1998 r. (Dz.U.99.5.32) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 czerwca 1999 r.