II SAB/Wa 336/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2734596

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 grudnia 2018 r. II SAB/Wa 336/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Agnieszka Góra-Błaszczykowska (spr.).

Sędziowie WSA: Iwona Dąbrowska, Iwona Maciejuk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 7 grudnia 2018 r. sprawy ze skargi Fundacji (...) z siedzibą w W. na bezczynność Dyrektora (...) Liceum Ogólnokształcącego im. (...) w W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia (...) sierpnia 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej - oddala skargę -.

Uzasadnienie faktyczne

F. z siedzibą w. (dalej "F." lub "Strona skarżąca"), reprezentowana przez D. Z., wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Dyrektora (...) LO im. (...) w W. w rozpoznaniu wniosku z dnia (...) sierpnia 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej.

Z okoliczności faktycznych sprawy wynika, że D.Z. we wniosku z dnia (...) sierpnia 2017 r. na podstawie art. 2 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, 1669), zwróciła się do Dyrektora (...) LO im. (...) w W. o:

1) podanie, jakie organizacje społeczne działały w szkole na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, dalej: "u.s.o.") w okresie od września 2014 r. do dnia otrzymania wniosku;

2) udostępnienie opinii wydanych przez radę rodziców dotyczących podjęcia działalności przez każdą z organizacji, o których mowa w pkt 1 niniejszego wniosku, wydanych na podstawie art. 56 ust. 2 u.s.o.;

3) podanie, jakie zajęcia prowadziły organizacje, o których mowa w pkt 1 niniejszego wniosku;

4) podanie, jakie zajęcia edukacyjne organizowane wspólnie z organizacjami społecznymi, o których mowa w pkt 1 wniosku, dla których nie została ustalona podstawa programowa, zostały włączone do szkolnego zestawu programów nauczania (art. 64 ust. 1 pkt 2 lit. b u.s.o.);

5) udostępnienie opinii rady rodziców, o której mowa w art. 64 ust. 1b u.s.o. w związku z pkt 4 wniosku z uwzględnieniem ich programu, przekazywanych treści oraz środków dydaktycznych;

6) podanie, jakie zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej (art. 64 ust. 1 pkt 5 i 6 u.s.o.) były prowadzone we współpracy z organizacjami, o których mowa a pkt 1 wniosku z uwzględnieniem ich programu, przekazywanych treści oraz środków dydaktycznych;

7) podanie, do jakich organizacji należeli wolontariusze, jeśli z ich udziałem były prowadzone zajęcia zgodnie z art. 64 ust. 3 u.s.o., o których mowa w pkt 6 wniosku;

8) podanie, jakie organizacje prowadziły zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. z 1993 r. Nr 17, poz. 78 z późn. zm., dalej "u.p.r.") od września 2014 r. do dnia otrzymania wniosku, z uwzględnieniem ich programu, przekazywanych treści oraz środków dydaktycznych;

9) podanie, w jakich szkoleniach brali udział nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne od września 2014 r. do dnia otrzymania wniosku, o których mowa w art. 4 ust. 1 u.p.r.;

10) podanie, jakie działania antydyskryminacyjne od września 2015 r. do dnia otrzymania wniosku podjęto w ramach realizacji niezbędnych działań, o których mowa w art. 21a ust. 1 u.s.o.;

11) podanie, jakie podmioty prowadziły zajęcia, o których mowa w pkt 10 wniosku;

12) podanie, jakie cele, treści oraz środki zaradcze zostały wykorzystane w programie działań, o których mowa w pkt 10 wniosku;

13) podanie, jakie organizacje prowadziły inne niż wskazane w powyższych punktach warsztaty lub zajęcia, wraz z celami, środkami i treściami tych warsztatów lub zajęć.

Jednocześnie D.Z. wniosła o przesłanie odpowiedzi na wniosek w wersji elektronicznej na podany przez siebie adres poczty elektronicznej.

W skardze do Sądu z dnia (...) maja 2018 r. D.Z.- Instytut na Rzecz (...) wniosła o stwierdzenie bezczynności Dyrektora (...) LO im. (...) w W. w rozpoznaniu jej wniosku z dnia (...) sierpnia 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej i zobowiązanie tego podmiotu do jego rozpoznania w terminie 14 dni od daty otrzymania prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy oraz o zasądzenie kosztów postępowania.

W skardze D.Z. powołała się na art. 61 ust. 1 i ust. 2 Konstytucji RP, art. 61 ust. 3 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, art. 4 ust. 1 w zw. z art. 1 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, 1669) i podniosła, że do dnia złożenia skargi nie otrzymała informacji, których dotyczył wniosek z dnia (...) sierpnia 2017 r. Dyrektor (...) LO im. (...) w W. nie wydał również decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej.

Dyrektor (...) LO im. (...) w W. w odpowiedzi na skargę z dnia (...) czerwca 2018 r., wniósł o oddalenie skargi i orzeczenie nieistnienia obowiązku udzielenia informacji w trybie art. 149 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Dyrektor podniósł, iż Strona skarżąca nie przedstawiła dowodu wysłania wniosku drogą elektroniczną ani nie wskazała na jaki adres poczty elektronicznej został przesłany jej wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Podkreślono, że kwerenda poczty elektronicznej, która została przeprowadzona w sierpniu 2017 r. wykazała, że (...) Liceum nie otrzymało wniosku Fundacji o udostępnienie informacji publicznej. Nadto zaznaczono, że D.Z. nie posiada uprawnienia do reprezentowania F., a zatem zdaniem Dyrektora LO skoro zarówno wniosek o udzielenie informacji publicznej jak i skarga zostały złożone przez osobę nie posiadającą uprawnienia do reprezentowania F., nie mogą one zostać uwzględnione.

Z uwagi na wątpliwości co do tożsamości podmiotu składającego wniosek oraz skargę, Sąd wezwał D. Z. do sprecyzowania w czyim imieniu wnosi skargę-czy w imieniu własnym, czy też F.

Pismem z dnia (...) czerwca 2018 r. D.Z. poinformowała Sąd, że skargę wniosła w imieniu F. Do pisma dołączyła pełnomocnictwo, udzielone jej przez Prezesa zarządu i członka zarządu F., do "sporządzania i wnoszenia skarg do sądów administracyjnych dotyczących postępowań w sprawie bezczynności szkół i placówek w rozumieniu art. 3 ustawy (...) Prawo Oświatowe (...) w związku ze skierowanymi wnioskami o dostęp do informacji publicznej".

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga musiała zostać oddalona jako złożona przez podmiot nie posiadający legitymacji czynnej do wniesienia skargi, tj. inny podmiot, niż ten, który złożył wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia (...) sierpnia 2017.

Z treści wniosku wynika bowiem, że został złożony przez D. Z. Jakkolwiek pod wnioskiem umieściła ona swój podpis z dodaniem nazwy Fundacji, to z załączonego odpisu z KRS wynika w sposób jednoznaczny, że nie posiada ona żadnych uprawnień do reprezentowania F. poprzez składanie wniosków o udzielenie informacji publicznej. Kwestia ta jest bezsporna i została ustalona i potwierdzona zarówno przez Dyrektora LO, jak i przez Sąd w składzie niniejszym na podstawie akt sprawy.

Należało zatem stwierdzić, że wniosek o udzielenie informacji publicznej został złożony przez osobę fizyczną D. Z.

Skargę do Sądu na nieudzielenie informacji publicznej złożyła D.Z. dołączając-w wykonaniu wezwania Sądu-pełnomocnictwo do reprezentowania Fundacji i podkreślając, że skargę składa jako pełnomocnik F. Na żądanie Sądu D.Z. dołączyła pełnomocnictwo F. do "sporządzania i wnoszenia skarg do sądów administracyjnych dotyczących postępowań w sprawie bezczynności szkół i placówek (...)".

Tak więc również z treści pełnomocnictwa, udzielonego przez F. wynika jasno, że D.Z. została upoważniona do złożenia skargi, lecz nie mogła złożyć wniosku w imieniu F., ale tylko w imieniu własnym i tak też wniosek ten został potraktowany zarówno przez Dyrektora LO jak i przez Sąd.

W sprawie doszło zatem do sytuacji, w której inny podmiot niż wnioskodawca złożył skargę na bezczynność w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udzielenie informacji publicznej.

Taka skarga musiała zostać oddalona jako wniesiona przez osobę nie posiadającą legitymacji procesowej do jej wniesienia.

Jak trafnie zauważył NSA w wyroku z dnia 04.11.2016 (wydanym w sprawie I OSK 1372/15, dostępny na orzeczenia.nsa.gov.pl), z przepisów art. 2 ust. 1, art. 10 ust. 1, a także art. 14 ust. 1 u.d.i.p. analizowanych w kontekście charakteru prawnego informacji publicznej należy wyprowadzić wniosek, że stroną postępowania w sprawie o udostępnienie informacji publicznej, wszczynanego na wniosek, jest wyłącznie wnioskodawca, co powoduje, że w sprawach tych nie znajduje zastosowania art. 28 k.p.a.

W konsekwencji nikt poza podmiotem, który wnioskował o udostępnienie informacji publicznej, a któremu tej informacji nie udzielono, nie ma interesu prawnego uzasadniającego jego status strony w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Odnosząc powołane wyżej poglądy prawne do sprawy niniejszej należy podkreślić, że wniosek o udzielenie informacji publicznej złożyła D.Z. jako osoba fizyczna, bo w chwili jego składania a także w chwili wnoszenia skargi do Sądu, nie była ona przez F. umocowana do występowania w jej imieniu z wnioskami o udzielenie informacji publicznej.

Natomiast skargę do Sądu złożyła F., reprezentowana przez D.Z., dysponującą pełnomocnictwem, upoważniającym tylko do "sporządzania i wnoszenia skarg do sądów administracyjnych dotyczących postępowań w sprawie bezczynności szkół i placówek".

Biorąc powyższe ustalenia pod uwagę Sąd oddalił skargę jako wniesioną przez podmiot inny niż wnioskodawca, a zatem podmiot nie posiadający legitymacji procesowej czynnej w sprawie wniosku z dnia (...) sierpnia 2017 r. Podstawą prawną wyroku jest art. 151 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.