[Rodzaje zespołów ratownictwa medycznego] - Art. 36. - Państwowe Ratownictwo Medyczne. - Dz.U.2022.1720 t.j. - OpenLEX

Art. 36. - [Rodzaje zespołów ratownictwa medycznego] - Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1720 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 września 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  36.  [Rodzaje zespołów ratownictwa medycznego]
1. 
Zespoły ratownictwa medycznego dzielą się na:
1)
zespoły specjalistyczne, w skład których wchodzą co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny;
2)
zespoły podstawowe, w skład których wchodzą co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych będące pielęgniarką systemu lub ratownikiem medycznym.
2. 
Zespół ratownictwa medycznego jest wyposażony w specjalistyczny środek transportu sanitarnego, spełniający cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane.
3. 
W skład zespołów, o których mowa w ust. 1, wchodzi kierowca, w przypadku gdy żaden z członków zespołów ratownictwa medycznego nie spełnia warunków, o których mowa w art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212, z późn. zm.).
4. 
Kierownikiem zespołu ratownictwa medycznego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest lekarz systemu.
5. 
Kierownikiem zespołu ratownictwa medycznego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest osoba wskazana przez dysponenta jednostki, będąca ratownikiem medycznym lub pielęgniarką systemu.