[Wymagania wobec kierujących pojazdami uprzywilejowanymi] - Art. 106. - Kierujący pojazdami. - Dz.U.2021.1212 t.j. - OpenLEX

Art. 106. - [Wymagania wobec kierujących pojazdami uprzywilejowanymi] - Kierujący pojazdami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1212 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 września 2022 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  106.  [Wymagania wobec kierujących pojazdami uprzywilejowanymi]
1. 
Kierować pojazdem uprzywilejowanym może osoba, która:
1)
ukończyła 21 lat;
2)
posiada prawo jazdy odpowiedniej do rodzaju pojazdu kategorii;
3)
uzyskała orzeczenie:
a)
lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
b)
psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym;
4)
ukończyła kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi;
5)
posiada zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w zakresie określonej kategorii prawa jazdy.
2. 
Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do funkcjonariuszy, o których mowa w art. 8 ust. 3, oraz inspektorów i ekspertów Biura Nadzoru Wewnętrznego.
3. 
Przepisu ust. 1 pkt 4 nie stosuje się do funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Więziennej i Służby Celno-Skarbowej, inspektorów i pracowników Inspekcji Transportu Drogowego oraz inspektorów i ekspertów Biura Nadzoru Wewnętrznego oraz do kierujących pojazdami ochotniczych straży pożarnych.