Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.59 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2020 r.
Art.  38.  [Utrudnianie lub udaremnianie działalności organów PIS]
1.  Kto utrudnia lub udaremnia działalność organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

podlega karze aresztu do 30 dni, karze ograniczenia wolności albo karze grzywny.

2.  Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1, następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 475, 1039, 1387, 1467, 1481 i 2077).