Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2017
Stan prawny: 10 maja 2017 r.
Autor komentarza:

Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Komentarz

Autor fragmentu:

Wstęp

Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest aktem normatywnym regulującym organizację i zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Określa także organy, które sprawują nadzór nad tą Inspekcją, i zasady sprawowania tego nadzoru. W związku z tym ustawę tę należałoby zakwalifikować do dziedziny prawa administracyjnego ustrojowego. Niemniej jednak zawiera ona również przepisy prawa materialnego, m.in. określające uprawnienia kontrolne państwowych inspektorów sanitarnych, i przepisy karne, co dla ustawy wchodzącej w skład prawa ustrojowego jest rozwiązaniem niekonwencjonalnym. Dlatego też należy uznać ustawę o Państwowej Inspekcji Sanitarnej za jeden z podstawowych aktów normatywnych mieszczących się w tzw. prawie sanitarnym.

Z uwagi na zadania powierzone Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie nadzoru bieżącego i zapobiegawczego należy stwierdzić, że rozwiązania przyjęte w ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej mają istotne znaczenia dla zdrowia całego społeczeństwa, a także jego poszczególnych grup, np. pracowników.

Należy wskazać, że ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej składa się z 5 rozdziałów. Rozdział pierwszy stanowi de facto przepisy ogólne ustawy, w których to przybliżono jej zakres przedmiotowy (choć nie wprost) i określono zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W następnym rozdziale określono organizację Państwowej Inspekcji Sanitarnej, kompetencje jej organów i kwestie nadzoru nad nimi, a także sprawy związane ze statusem stacji sanitarno-epidemiologicznych. Z kolei w trzecim rozdziale uregulowano sprawy związane z uprawnieniami organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. To w tym właśnie rozdziale znalazły się przepisy prawa materialnego. Ustanowiono w nim bowiem kompetencje organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej do wydawania w określonych przypadkach decyzji i wnoszenia tzw. sprzeciwów. Poza tym w tej części ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej określono zasadnicze uprawnienia państwowych inspektorów sanitarnych związane z przeprowadzaną kontrolą. Kolejny rozdział zawiera dwa przepisy karne, przy czym jeden statuuje występek, a drugi wykroczenie. Piąty i ostatni zarazem rozdział ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej zawiera przepisy zamieniające, przejściowe i końcowe.

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)
1.

Komentowany przepis nie stanowi typowego określenia zakresu przedmiotowego lub podmiotowego ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wskazuje on bowiem cele i zadania, jakie ma realizować Państwowa Inspekcja Sanitarna, w zakresie zdrowia publicznego. Co ciekawe, ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie definiuje pojęcia „zdrowia publicznego”. Można jednak tu posłużyć się definicją legalną „zdrowia publicznego” zamieszczoną w art. 2 pkt 35 ustawy z 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1866 ze zm.). Zgodnie z nią jest to stan zdrowotny całego społeczeństwa lub jego części określany na podstawie wskaźników epidemiologicznych i demograficznych.

2.

Państwowa Inspekcja Sanitarna wchodzi w skład administracji rządowej, na którą składają się organy (urzędy) oraz inne podmioty publiczne powoływane do wykonywania zadań z zakresu administracji, podległe – na mocy Konstytucji RP i ustaw – Radzie Ministrów, Prezesowi Rady...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?