Art. 14. - [Dodatek specjalny do wynagrodzenia] - Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.338 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 września 2023 r.
Art.  14.  [Dodatek specjalny do wynagrodzenia]
1. 
Pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonującym czynności kontrolne przysługuje dodatek specjalny do wynagrodzenia.
2. 
Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, tryb przyznawania dodatku, o którym mowa w ust. 1, a także jego wysokość, uwzględniając w szczególności, przy określaniu trybu przyznawania dodatku - zadania, które będą zaliczane do czynności kontrolnych.