Rozdział 3 - Zasady wykonywania zadań przez Inspekcję, w szczególności przeprowadzania kontroli i wykonywania innych czynności urzędowych - Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.288 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 marca 2023 r.

Rozdział  3

Zasady wykonywania zadań przez Inspekcję, w szczególności przeprowadzania kontroli i wykonywania innych czynności urzędowych

1. 
Osoba wykonująca czynności kontrolne lub inne zadania Inspekcji określone w ustawie lub w przepisach odrębnych jest uprawniona do:
1)
wstępu na grunty, w tym grunty leśne, oraz do obiektów, pomieszczeń i środków transportu, w tym na teren portów, przystani, lotnisk, stacji kolejowych, placówek pocztowych i przejść granicznych,
2)
legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
3)
dokonywania oględzin,
4)
bezpłatnego pobierania próbek do badań laboratoryjnych lub ocen,
5)
dokonywania kontroli dokumentów, informacji i danych, w tym również w postaci elektronicznej, sporządzania ich kopii oraz żądania urzędowego tłumaczenia na język polski, w przypadku gdy są sporządzone w języku obcym,
6)
badania przebiegu określonych czynności,
7)
żądania od podmiotu kontrolowanego niezwłocznego usunięcia stwierdzonych uchybień porządkowych lub organizacyjnych,
8)
żądania od podmiotu kontrolowanego udzielania, w wyznaczonym terminie, pisemnych lub ustnych wyjaśnień,
9)
przesłuchiwania osób,
10)
zasięgania opinii biegłych,
11)
zabezpieczania dowodów,
12)
nakładania, w celu uniemożliwienia zmiany tożsamości lub zdrowotności roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów lub zmiany tożsamości agrofagów, środków ochrony roślin lub materiału siewnego, plomb ze znakiem Inspekcji na:
a)
pomieszczenia lub obiekty, w których są składowane rośliny, produkty roślinne, inne przedmioty, agrofagi, środki ochrony roślin lub materiał siewny,
b)
środki transportu, w których są przemieszczane rośliny, produkty roślinne, inne przedmioty, agrofagi, środki ochrony roślin lub materiał siewny,
c)
opakowania, w których są składowane lub przemieszczane rośliny, produkty roślinne, inne przedmioty, agrofagi, środki ochrony roślin lub materiał siewny

- w zakresie niezbędnym do wykonywania tych czynności kontrolnych lub tych zadań.

2. 
Próbki do badań laboratoryjnych są pobierane i dostarczane do laboratorium w sposób zapewniający wiarygodność wyników tych badań oraz przy zachowaniu ich reprezentatywności w odniesieniu do badanego materiału.
3. 
Z pobrania próbek do badań laboratoryjnych sporządza się protokół zawierający informacje dotyczące próbek pobranych do tych badań, w tym informacje zapewniające ich identyfikację.
4. 
Plomby, o których mowa w ust. 1 pkt 12:
1)
udostępnia Główny Inspektor;
2)
są zdejmowane przez:
a)
wojewódzkiego inspektora,
b)
naczelnika urzędu celno-skarbowego lub inne uprawnione organy,
c)
odbiorcę roślin, produktów roślinnych, innych przedmiotów, środków ochrony roślin lub materiału siewnego po ich dostarczeniu do miejsca przeznaczenia,
d)
inne osoby, za zgodą wojewódzkiego inspektora.
5. 
Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1)
sposób pobierania próbek do badań laboratoryjnych na obecność pozostałości środków ochrony roślin,
2)
wzór protokołu pobrania próbek do badań laboratoryjnych na obecność pozostałości środków ochrony roślin,
3)
sposób zabezpieczenia próbek pobranych do badań laboratoryjnych na obecność pozostałości środków ochrony roślin,
4)
sposób postępowania z próbkami pobranymi do badań laboratoryjnych na obecność pozostałości środków ochrony roślin oraz z pozostałościami po tych próbkach

- mając na uwadze rodzaj materiału, z jakiego te próbki są pobierane, oraz zapewnienie wiarygodności wyników tych badań.

6. 
Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1)
sposób pobierania próbek środków ochrony roślin do badań laboratoryjnych ich składu lub właściwości fizycznych, lub właściwości chemicznych,
2)
wzór protokołu pobrania próbek środków ochrony roślin do badań laboratoryjnych ich składu lub właściwości fizycznych, lub właściwości chemicznych,
3)
sposób zabezpieczenia próbek środków ochrony roślin do badań laboratoryjnych ich składu lub właściwości fizycznych, lub właściwości chemicznych,
4)
sposób postępowania z próbkami środków ochrony roślin do badań laboratoryjnych ich składu lub właściwości fizycznych, lub właściwości chemicznych oraz pozostałościami po tych próbkach

- mając na uwadze zapewnienie wysokiej jakości tych badań laboratoryjnych i bezpieczeństwo osób przeprowadzających te badania.

1. 
Kontrola dokumentów, informacji i danych, w tym również w postaci elektronicznej, a także złożenie pisemnych lub ustnych wyjaśnień mogą być przeprowadzane w Głównym Inspektoracie lub wojewódzkim inspektoracie, jeżeli jest to niezbędne do właściwego prowadzenia i wyjaśnienia sprawy. Do kontroli tych dokumentów, informacji i danych przepisu art. 23 ust. 1 nie stosuje się.
2. 
Dokumenty, informacje i dane, o których mowa w ust. 1, udostępnia się Głównemu Inspektorowi i wojewódzkiemu inspektorowi za pokwitowaniem.
1. 
Czynności kontrolne wykonuje się w obecności podmiotu kontrolowanego lub osoby upoważnionej przez ten podmiot. W przypadku nieobecności podmiotu kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej czynności kontrolne mogą być wykonywane w obecności innego pracownika podmiotu kontrolowanego lub osoby zatrudnionej przez ten podmiot w ramach innego stosunku prawnego, którzy mogą być uznani za osobę, o której mowa w art. 97 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, 2337 i 2339), lub w obecności przywołanego świadka, którym powinien być funkcjonariusz publiczny, niebędący jednak pracownikiem Inspekcji.
2. 
Czynności kontrolne wykonuje się po okazaniu legitymacji służbowej i upoważnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lub 5. Wymóg okazania legitymacji służbowej nie dotyczy osób niebędących pracownikami Inspekcji.
3. 
Osoba wykonująca czynności kontrolne korzysta ze szczególnej ochrony prawnej przewidzianej w odrębnych przepisach dla funkcjonariuszy publicznych.
4. 
Osoba wykonująca czynności kontrolne nie ma obowiązku uzyskiwania przepustek, a także nie podlega rewizji osobistej oraz przeszukaniu środka transportu i podręcznych przedmiotów, chyba że wynika to z przepisów odrębnych.
5. 
W szczególnych przypadkach, na pisemne polecenie Głównego Inspektora, czynności kontrolne mogą być wykonywane poza obszarem działania wojewódzkiego inspektoratu, w którym pracownik Inspekcji wykonujący czynności kontrolne jest zatrudniony.
6. 
Podmiot kontrolowany umożliwia wykonanie czynności kontrolnych i współdziała przy ich wykonywaniu.
1. 
Do celów kontroli można dokonać zakupu:
1)
środków ochrony roślin, jeżeli jest to niezbędne do sprawdzenia prawidłowości prowadzenia działalności w zakresie wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin,
2)
roślin, produktów roślinnych, innych przedmiotów lub środków ochrony roślin w celu przeprowadzenia kontroli urzędowej zgodnie z art. 36 ust. 1 rozporządzenia 2017/625

- w ilości niezbędnej do przeprowadzenia tej kontroli.

2. 
Środki ochrony roślin, rośliny, produkty roślinne lub inne przedmioty nabyte w ramach zakupu, o którym mowa w ust. 1, podlegają zwrotowi niezwłocznie po zakończeniu czynności kontrolnych, w celu wykonania których zostały zakupione, jeżeli są w stanie nienaruszonym.
3. 
Należność za środki ochrony roślin, rośliny, produkty roślinne lub inne przedmioty nabyte w ramach zakupu, o którym mowa w ust. 1, podlega zwrotowi na rachunek bankowy wojewódzkiego inspektoratu przez podmiot, od którego zostały nabyte.
4. 
Do zakupu, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 23 ust. 1 i 2.
1. 
Zabezpieczenie dowodów na czas niezbędny do wykonania czynności kontrolnych następuje przez dokonanie jednej z następujących czynności:
1)
oddanie dowodów na przechowanie przez podmiot kontrolowany w oddzielnym, zamkniętym i opieczętowanym lub zaplombowanym pomieszczeniu albo
2)
opieczętowanie dowodów i oddanie ich za pokwitowaniem na przechowanie podmiotowi kontrolowanemu, albo
3)
zabranie dowodów, za pokwitowaniem, w przypadku braku możliwości zabezpieczenia i przechowywania dowodów przez podmiot kontrolowany.
2. 
Zabezpieczeniu podlegają w szczególności rośliny, produkty roślinne, inne przedmioty, agrofagi, środki ochrony roślin, materiał siewny, dokumenty, informacje i dane, w tym również w postaci elektronicznej, jeżeli stanowią lub mogą stanowić dowód nieprawidłowości lub uzasadnionych podejrzeń co do ich występowania.
1. 
Z wykonanych czynności kontrolnych sporządza się protokół kontroli w dwóch egzemplarzach, z których jeden pozostawia się podmiotowi kontrolowanemu.
2. 
Protokół kontroli zawiera:
1)
imię i nazwisko osoby wykonującej czynności kontrolne, a w przypadku gdy ta osoba jest pracownikiem Inspekcji - także stanowisko służbowe i numer legitymacji służbowej;
2)
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu kontrolowanego, z tym że w przypadku gdy tym podmiotem jest osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby protokół zawiera adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej;
3)
miejsce i czas trwania kontroli;
4)
podstawę prawną podejmowanych działań i zakres kontroli;
5)
opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, ze szczególnym uwzględnieniem ujawnionych nieprawidłowości, oraz wskazanie naruszonego przepisu;
6)
opis nieprawidłowości usuniętych w toku kontroli;
7)
informację o zabezpieczonych dowodach i próbkach pobranych do badań laboratoryjnych lub ocen;
8)
ewentualne zalecenia pokontrolne;
9)
inne istotne informacje i dane uzyskane w toku kontroli w zakresie objętym tą kontrolą.
3. 
Protokół kontroli podpisuje osoba wykonująca czynności kontrolne i podmiot kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona. Odmowę podpisania protokołu odnotowuje się w protokole kontroli. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszego postępowania.
4. 
Podmiot kontrolowany może zgłosić do organu przeprowadzającego kontrolę umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli, w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu przez osobę wykonującą czynności kontrolne.
5. 
W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli organ przeprowadzający kontrolę rozpatruje te zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia ich zgłoszenia, a jeżeli to konieczne, zleca przeprowadzenie dodatkowej kontroli. W przypadku uznania zgłoszonych zastrzeżeń, do protokołu kontroli wprowadza się zmiany w formie aneksu do tego protokołu.
6. 
Aneks do protokołu kontroli podpisuje osoba sporządzająca ten aneks i podmiot kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona.
7. 
W przypadku nieuznania zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli w całości albo w części, organ przeprowadzający kontrolę przekazuje niezwłocznie swoje stanowisko na piśmie zgłaszającemu te zastrzeżenia.
8. 
Podmiot kontrolowany jest obowiązany poinformować organ przeprowadzający kontrolę o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych.

Przepisy art. 21-26 stosuje się w zakresie, w jakim zasady, zakres lub sposób przeprowadzania przez organy Inspekcji kontroli nie zostały określone w przepisach rozporządzenia 2016/2031, rozporządzenia 2017/625, stosowanych bezpośrednio przepisach Unii Europejskiej wydanych na podstawie tych rozporządzeń lub przepisach innych ustaw.

1. 
Przepisy art. 21-27 stosuje się do wykonywania innych czynności urzędowych, z tym że przepisy art. 26 stosuje się wyłącznie do kontroli przeprowadzanych w ramach innych czynności urzędowych.
2. 
Przepisów art. 22, art. 23 ust. 1, art. 24 i art. 26 nie stosuje się przy przeprowadzaniu granicznej kontroli fitosanitarnej.
3. 
Przepisów art. 22, art. 23 ust. 1 i art. 24 nie stosuje się przy przeprowadzaniu granicznej kontroli środków ochrony roślin wprowadzanych z państw trzecich.
1. 
Pracownicy Inspekcji podczas wykonywania czynności służbowych związanych z graniczną kontrolą fitosanitarną noszą umundurowanie i odznakę Inspekcji.
2. 
Przydział umundurowania i odznaki Inspekcji następuje z dniem otrzymania przez pracownika Inspekcji upoważnienia do przeprowadzania granicznej kontroli fitosanitarnej, przy czym:
1)
poszczególne składniki umundurowania mogą zostać przydzielone pracownikowi Inspekcji bezpośrednio albo zostać uszyte na miarę, z tym że koszty ich szycia pokrywa się z budżetu właściwego wojewódzkiego inspektoratu, lub
2)
w zamian za poszczególne składniki umundurowania pracownikowi Inspekcji może zostać wypłacony równoważnik pieniężny na ich zakup.
3. 
Ponowny przydział poszczególnych składników umundurowania następuje z upływem okresu ich zużycia, chyba że ten okres upływa w trakcie okresu wypowiedzenia umowy o pracę.
4. 
Składniki umundurowania, po upływie okresu ich zużycia, nie podlegają zwrotowi.
5. 
Pracownikowi Inspekcji wypłaca się równoważnik pieniężny za okresowe czyszczenie umundurowania.
6. 
Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowe warunki przydziału umundurowania i okres jego zużycia,
2)
wzory, kolory i normy umundurowania,
3)
wzór odznaki Inspekcji,
4)
szczegółowy sposób noszenia umundurowania i odznaki Inspekcji,
5)
wysokość i warunki wypłaty równoważnika pieniężnego na zakup umundurowania oraz za okresowe czyszczenie umundurowania,
6)
stanowiska pracy, na których zatrudnione osoby są uprawnione do noszenia umundurowania i odznaki Inspekcji, w zależności od rodzaju i zakresu wykonywanych zadań

- biorąc pod uwagę ilość i rodzaje składników umundurowania oraz okres zużycia tych składników, a także możliwość identyfikacji pracowników Inspekcji wykonujących czynności służbowe związane z graniczną kontrolą fitosanitarną.

1. 
Służby i inspekcje współdziałają z organami Inspekcji w zakresie wykonywania jej zadań, w szczególności przy wykonywaniu czynności kontrolnych lub egzekucyjnych.
2. 
Szczegółowy sposób współdziałania Policji, Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej z Inspekcją zostanie określony w porozumieniach zawartych odpowiednio między Komendantem Głównym Policji, Komendantem Głównym Straży Granicznej, Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej a Głównym Inspektorem.
3. 
Szczegółowy sposób współdziałania służb, innych niż określone w ust. 2, i innych inspekcji z Inspekcją może zostać określony w porozumieniach zawartych między właściwymi organami tych służb i inspekcji a Głównym Inspektorem.
1. 
Organ Inspekcji może zwrócić się o pomoc do Policji lub straży gminnej (miejskiej), jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że w toku kontroli natrafi na opór, który utrudni lub uniemożliwi temu organowi przeprowadzenie tej kontroli. Właściwy miejscowo komendant Policji lub straży gminnej (miejskiej) zapewnia pomoc przy przeprowadzeniu kontroli.
2. 
Z pisemnym wnioskiem o pomoc organ Inspekcji występuje do właściwego miejscowo komendanta Policji lub straży gminnej (miejskiej) co najmniej 7 dni przed terminem przeprowadzenia kontroli.
3. 
W pilnych przypadkach, w których istnieje poważne zagrożenie dla życia, zdrowia ludzkiego lub bezpieczeństwa i porządku publicznego albo uzasadnione podejrzenie takiego zagrożenia, albo gdy w toku przeprowadzanej kontroli organ Inspekcji natrafił na opór, który utrudnia lub uniemożliwia mu przeprowadzenie tej kontroli, pomoc Policji lub straży gminnej (miejskiej) jest udzielana na ustne wezwanie organu Inspekcji, bez zachowania terminu określonego w ust. 2. W takim przypadku organ Inspekcji jest obowiązany przesłać Policji lub straży gminnej (miejskiej) pisemne potwierdzenie tego wezwania, w terminie 3 dni od dnia zakończenia kontroli.
4. 
Pomoc Policji lub straży gminnej (miejskiej) polega na umożliwieniu organom Inspekcji przeprowadzenia kontroli przez zapewnienie w miejscu jej przeprowadzania porządku oraz bezpieczeństwa osobistego i poszanowania godności osób obecnych w tym miejscu.
5. 
Organ Inspekcji, w razie konieczności, wyposaża policjanta lub strażnika gminnego (miejskiego) w środki chroniące przed działaniem niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia czynników, mogących wystąpić w miejscu przeprowadzania kontroli.
6. 
Koszty udzielonej pomocy ponosi organ Inspekcji.
7. 
Koszty udzielonej pomocy rozlicza się według stawki zryczałtowanej w wysokości 1,5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 60 pkt 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2702 i 2705), za każdy przypadek udzielenia pomocy.
1. 
Organy administracji rządowej i samorządowej oraz państwowe jednostki organizacyjne, na wniosek organów Inspekcji, udostępniają tym organom nieodpłatnie informacje i dane niezbędne do wykonywania zadań Inspekcji, w szczególności do:
1)
przeprowadzania kontroli oraz wydawania decyzji;
2)
przeprowadzania oceny ryzyka, o której mowa w art. 24 ust. 2 rozporządzenia 2017/625.
2. 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępnia nieodpłatnie Głównemu Inspektorowi dane zawarte w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 2001 i 2727), niezbędne do wykonywania zadań Inspekcji w zakresie:
1)
wydawania decyzji w sprawie wprowadzania środków fitosanitarnych w celu zwalczania lub zapobiegania rozprzestrzenianiu się agrofagów oraz przeprowadzania kontroli występowania agrofagów i kontroli roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, podłoży i gleby oraz środków transportu w zakresie spełnienia wymagań określonych w rozporządzeniu 2016/2031, przepisach Unii Europejskiej wydanych na podstawie rozporządzenia 2016/2031 oraz w ustawie z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami;
2)
kontroli stosowania:
a)
środków ochrony roślin,
b)
materiału siewnego, w tym modyfikowanego genetycznie.
3. 
Dane, o których mowa w ust. 2, mogą obejmować:
1)
imię, nazwisko, numer PESEL, numer REGON lub numer identyfikacji podatkowej (NIP), miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu, którego dane są niezbędne do wykonywania zadań Inspekcji, o których mowa w ust. 2, z tym że w przypadku gdy tym podmiotem jest osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby te dane obejmują adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej;
2)
numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
3)
informacje o posiadanych przez podmiot, o którym mowa w pkt 1, działkach rolnych, ich lokalizacji, powierzchni oraz uprawianych roślinach;
4)
miejsce, czas trwania i zakres kontroli przeprowadzonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
5)
opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli przeprowadzonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem ujawnionych nieprawidłowości, oraz wskazanie naruszonego przepisu.
4. 
Szczegółowy zakres przekazywanych danych oraz terminy i sposób ich przekazywania określa porozumienie zawarte między Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a Głównym Inspektorem.
5. 
Na wniosek organów Inspekcji, organy Krajowej Administracji Skarbowej nieodpłatnie udostępniają dane dotyczące podmiotów wprowadzających środki ochrony roślin z państw trzecich, w tym informacje objęte tajemnicą celną, niezbędne do wykonywania zadań Inspekcji związanych z zapobieganiem zagrożeniom związanym z produkcją środków ochrony roślin, obrotem tymi środkami i stosowaniem tych środków.
6. 
Dane, o których mowa w ust. 5, mogą obejmować:
1)
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu, którego dane są niezbędne do wykonywania zadań Inspekcji, o których mowa w ust. 5, z tym że w przypadku gdy tym podmiotem jest osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby te dane obejmują adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej;
2)
nazwę, ilość, termin i miejsce wprowadzania środków ochrony roślin z państw trzecich lub miejsce składowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków ochrony roślin wprowadzonych z państw trzecich, a także inne informacje i dane niezbędne do wykonywania zadań Inspekcji związanych z zapobieganiem zagrożeniom związanym z produkcją środków ochrony roślin, obrotem tymi środkami i stosowaniem tych środków.
7. 
Szczegółowy zakres przekazywanych danych oraz terminy i sposób ich przekazywania określa porozumienie zawarte między Szefem Krajowej Administracji Skarbowej a Głównym Inspektorem.
1. 
Uzyskane w wyniku wykonywania zadań Inspekcji dokumenty, informacje i dane, w tym również w postaci elektronicznej, mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu wykonywania tych zadań i nie mogą być przekazywane innym organom ani ujawniane, chyba że są one niezbędne do prawidłowego sprawowania przez te organy nadzoru lub kontroli lub jeżeli to wynika z odrębnych przepisów, z tym że do dokumentów, informacji i danych, w tym również w postaci elektronicznej, uzyskanych w wyniku kontroli urzędowych lub innych czynności urzędowych w odniesieniu do obszaru, o którym mowa w art. 1 ust. 2:
1)
lit. b rozporządzenia 2017/625, w zakresie kontroli upraw w zakresie organizmów genetycznie zmodyfikowanych,
2)
lit. g rozporządzenia 2017/625,
3)
lit. h rozporządzenia 2017/625, w zakresie środków ochrony roślin

- stosuje się przepisy art. 8 rozporządzenia 2017/625.

2.  2
 Uzyskane w wyniku wykonywania zadań Inspekcji informacje lub dane są nieodpłatnie przekazywane Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie niezbędnym do przeprowadzania kontroli administracyjnych i kontroli na miejscu, jako agencji płatniczej, o której mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116 z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 (Dz. Urz. UE L 435 z 06.12.2021, str. 187, z późn. zm.).
3. 
Uzyskane w wyniku wykonywania zadań Inspekcji informacje lub dane są nieodpłatnie przekazywane:
1)
organom Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, na wniosek tych organów, w zakresie, w jakim są one niezbędne do prawidłowego sprawowania przez tę inspekcję nadzoru nad jednostkami certyfikującymi, o których mowa w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej (Dz. U. poz. 1370);
2)
jednostkom certyfikującym w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej, na wniosek tych jednostek, w zakresie, w jakim są one niezbędne do prawidłowego sprawowania przez te jednostki kontroli producentów ekologicznych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 9 tej ustawy.
4. 
Informacje lub dane, o których mowa w ust. 2 i 3, mogą obejmować:
1)
imię, nazwisko, numer PESEL, numer REGON lub numer identyfikacji podatkowej (NIP), miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu kontrolowanego, z tym że w przypadku gdy tym podmiotem jest osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby te dane obejmują adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej;
2)
numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
3)
miejsce, czas trwania i zakres kontroli;
4)
opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku przeprowadzanych kontroli, ze szczególnym uwzględnieniem ujawnionych nieprawidłowości, oraz wskazanie naruszonego przepisu.
5. 
Szczegółowy zakres przekazywanych informacji lub danych oraz sposób i terminy ich przekazywania określają porozumienia zawarte między Głównym Inspektorem a:
1)
Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - w przypadku informacji lub danych, o których mowa w ust. 2;
2)
Głównym Inspektorem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych - w przypadku informacji lub danych, o których mowa w ust. 3, przekazywanych organom Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
2 Art. 33 ust. 2 zmieniony przez art. 144 ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. (Dz.U.2023.412) zmieniającej nin. ustawę z dniem 15 marca 2023 r.