Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.425

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2020 r.
Art.  11.  [Powołanie na stanowisko wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa]
1.  Wojewódzkiego inspektora powołuje i odwołuje wojewoda, za zgodą Głównego Inspektora.
2.  Zastępcę wojewódzkiego inspektora powołuje i odwołuje wojewoda, za zgodą Głównego Inspektora, na wniosek wojewódzkiego inspektora.
3.  Wojewódzkim inspektorem i jego zastępcą może być osoba, która:
1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, lub tytuł uzyskany za granicą uznany zgodnie z odrębnymi przepisami za równoważny z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pełni praw publicznych;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 3-letni staż pracy, w tym co najmniej roczny staż pracy na stanowisku kierowniczym;
7) posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości wojewódzkiego inspektora.
4.  Kandydaci na stanowiska wojewódzkiego inspektora i jego zastępcy są wyłaniani w wyniku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego przez Głównego Inspektora przy pomocy komisji kwalifikacyjnej.
5.  Kandydatami na stanowiska wojewódzkiego inspektora i jego zastępcy mogą być osoby, które zdały egzamin, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 3. W przypadku niespełnienia warunku zdania tego egzaminu kandydat zdaje egzamin przed Głównym Inspektorem.
6.  Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 4, w tym sposób ogłaszania o zamiarze przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego i sposób działania komisji kwalifikacyjnej, oraz skład tej komisji, mając na uwadze zapewnienie sprawnego i rzetelnego przebiegu tego postępowania oraz udziału w pracach komisji osób o odpowiednich kwalifikacjach i umiejętnościach.
7.  Czynności wynikające ze stosunku pracy wobec wojewódzkiego inspektora i jego zastępcy wykonuje wojewoda, z tym że w zakresie wynagradzania i dyscypliny pracy - za zgodą Głównego Inspektora.