[Przekazanie mienia zlikwidowanej instytucji kultury] - Art. 26. - Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej. - Dz.U.2020.194 t.j. - OpenLEX

Art. 26. - [Przekazanie mienia zlikwidowanej instytucji kultury] - Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.194 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Art.  26.  [Przekazanie mienia zlikwidowanej instytucji kultury]
1. 
Organizator może przekazać odpłatnie lub w wyjątkowych przypadkach nieodpłatnie składniki mienia zlikwidowanej instytucji kultury osobie prawnej lub fizycznej w celu prowadzenia działalności kulturalnej na zasadach określonych w art. 3 ust. 3, chyba że umowa, o której mowa w art. 21 ust. 1, 2 i 2a, stanowi inaczej.
2. 
Organizator obowiązany jest do zabezpieczenia mienia likwidowanej instytucji.