Organizacja władz naczelnych w dziedzinie przemysłu ciężkiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.11.67

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 marca 1952 r.

USTAWA
z dnia 15 lutego 1952 r.
o organizacji władz naczelnych w dziedzinie przemysłu ciężkiego.

Tworzy się urząd Ministra Hutnictwa.

Do zakresu działania Ministra Hutnictwa należą sprawy hutnictwa i przetwórstwa żelaza i metali nieżelaznych, kopalnictwa rud oraz przemysłu materiałów ogniotrwałych.

Tworzy się urząd Ministra Energetyki.

Do zakresu działania Ministra Energetyki należą sprawy przemysłu energetycznego.

Urząd Ministra Przemysłu Ciężkiego przekształca się w urząd Ministra Przemysłu Maszynowego.

Do zakresu działania Ministra Przemysłu Maszynowego należą sprawy, wchodzące dotychczas do zakresu działania Ministra Przemysłu Ciężkiego z wyjątkiem spraw, wymienionych w art. 2 i art. 4.

Rada Ministrów w drodze rozporządzenia ustali szczegółowo właściwość Ministra Przemysłu Maszynowego, Ministra Hutnictwa oraz Ministra Energetyki.

Rada Ministrów określi, które przedsiębiorstwa i instytucje podlegają Ministrowi Hutnictwa i Ministrowi Energetyki.

Pracownicy, zatrudnieni dotychczas w działach służby, przekazanych urzędom Ministra Hutnictwa i Ministra Energetyki, przechodzą do służby w tych urzędach.

Wykonanie ustawy porucza się Prezesowi Rady Ministrów.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.