Organizacja, szczegółowe zasady i zakres działania Krajowego Biura i Biur Terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń... - Dz.U.2002.24.249 - OpenLEX

Organizacja, szczegółowe zasady i zakres działania Krajowego Biura i Biur Terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.24.249

Akt utracił moc
Wersja od: 18 marca 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 12 marca 2002 r.
w sprawie organizacji, szczegółowych zasad i zakresu działania Krajowego Biura i Biur Terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Na podstawie art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 85) zarządza się, co następuje:
1. 
Krajowe Biuro Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zwane dalej "Krajowym Biurem", i podległe mu Biura Terenowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zwane dalej "Biurami Terenowymi", tworzą struktury organizacyjne Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zwanego dalej "Funduszem".
2. 
Właściwość miejscową, siedziby Biur Terenowych oraz obszary działania przejmowane od działających dotychczas Biur Terenowych określa załącznik do rozporządzenia.
Do zakresu działania Krajowego Biura należy:
1)
realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, zwanej dalej "ustawą",
2)
nadzór nad funkcjonowaniem Biur Terenowych,
3)
zarząd majątkiem Funduszu,
4)
kontrola realizacji wypłat świadczeń ze środków Funduszu i ich zwrotu,
5)
kontrola wydatków ponoszonych na obsługę i funkcjonowanie Funduszu,
6)
planowanie, prowadzenie analiz, statystyk i sprawozdawczości związanych z działalnością Funduszu,
7)
prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej dotyczącej funkcjonowania Funduszu,
8)
realizacja zadań wynikających z odrębnych przepisów.
1. 
Krajowym Biurem kieruje Dyrektor przy pomocy zastępcy i głównego księgowego Funduszu, powoływanych i odwoływanych za zgodą dysponenta Funduszu.
2. 
W skład Krajowego Biura wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1)
wydział planowania, sprawozdawczości i analiz,
2)
wydział prawno-organizacyjny,
3)
wydział kadrowy,
4)
wydział finansowy,
5)
wydział kontroli wewnętrznej,
6)
wydział obsługi technicznej i informacji.
1. 
Do kompetencji Dyrektora Krajowego Biura należy:
1)
reprezentowanie Funduszu przed organami administracji publicznej, osobami fizycznymi, prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej,
2)
gospodarowanie środkami Funduszu,
3)
zarząd ruchomościami i nieruchomościami Funduszu,
4)
zatwierdzanie projektów planów finansowych Biur Terenowych w zakresie przychodów, rozchodów i wydatków oraz wpłacanych świadczeń powiększających należności Funduszu,
5)
ustalanie zadań oraz procedur finansowych Biur Terenowych.
2. 
Dyrektor Krajowego Biura może, za zgodą dysponenta Funduszu:
1)
przejmować, zarządzać, przeznaczać na potrzeby Funduszu i sprzedawać, w imieniu i na rzecz Funduszu, nieruchomości i związane z nimi prawa w zamian za niespłacone w terminie wierzytelności Funduszu powstałe z tytułu wypłaconych świadczeń oraz ustanowionych zabezpieczeń,
2)
dokonywać zakupu nieruchomości na rzecz Funduszu lub je sprzedawać,
3)
określać warunki zwrotu wypłaconych świadczeń, a także odstępować w całości lub w części od dochodzenia zwrotu wypłaconych świadczeń, w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy oraz w odrębnych przepisach.
3. 
Dyrektor Krajowego Biura może przekazać, w drodze upoważnienia, uprawnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, pracownikom tego Biura lub kierownikom Biur Terenowych, określając jednocześnie zakres ich kompetencji.
Do zakresu działania Biur Terenowych należy:
1)
prowadzenie postępowań w sprawach o przyznanie świadczeń z Funduszu,
2)
przyjmowanie zwrotu świadczeń wypłaconych z Funduszu,
3)
dochodzenie zwrotu wypłaconych świadczeń.
1. 
Biurem Terenowym kieruje Kierownik przy pomocy zastępcy i głównego księgowego, powoływanych i odwoływanych przez Kierownika, za zgodą Dyrektora Krajowego Biura.
2. 
W skład Biura Terenowego wchodzą następujące stanowiska pracy:
1)
stanowisko ds. merytorycznej obsługi Funduszu,
2)
stanowisko ds. księgowej i kasowej obsługi Funduszu,
3)
stanowisko ds. obsługi prawnej i windykacji,
4)
stanowisko ds. obsługi informatycznej,
5)
stanowisko ds. obsługi administracyjno-gospodarczej,
6)
stanowisko ds. obsługi kadrowo-płacowej pracowników biura.
1. 
Do kompetencji Kierownika Biura Terenowego należy:
1)
wykonywanie wszelkich czynności prawnych w zakresie wypłaty lub odmowy wypłaty świadczeń z Funduszu, o których mowa w art. 7 i 8 ustawy,
2)
reprezentowanie Funduszu we wszystkich sprawach wynikających z przejścia na Fundusz roszczenia wobec pracodawcy lub masy upadłościowej o zwrot wypłaconych świadczeń, a w szczególności:
a)
reprezentowanie Funduszu przed sądami oraz w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym,
b)
reprezentowanie Funduszu przed organami samorządu terytorialnego, osobami fizycznymi, prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej,
c)
dochodzenie i przyjmowanie zwrotu sum z tytułu wypłaconych świadczeń,
3)
wnioskowanie do Dyrektora Krajowego Biura w sprawach, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 i 5 i ust. 2,
4)
wykonywanie czynności prawnych związanych z zarządem nieruchomościami i ruchomościami stanowiącymi majątek Funduszu, w ramach upoważnień nadanych przez Dyrektora Krajowego Biura,
5)
wydatkowanie środków na pokrycie kosztów obsługi Funduszu.
2. 
Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3-5, Kierownik Biura Terenowego może przekazać w drodze upoważnienia pracownikom tego Biura, określając zakres ich kompetencji.
Z dniem wejścia w życie rozporządzenia Krajowe Biuro przejmie zadania realizowane do tego dnia przez Krajowy Urząd Pracy wraz z pełną dokumentacją organizacyjną i finansowo-księgową dotyczącą Funduszu.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 5-7, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2002 r.

ZAŁĄCZNIK

WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA I SIEDZIBY BIUR TERENOWYCH FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

1) Biuro Terenowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych we Wrocławiu - z siedzibą we Wrocławiu - obejmuje sprawy z terenu województwa dolnośląskiego, należące dotychczas do kompetencji:

a) Biura Terenowego FGŚP w Jeleniej Górze - obejmującego obszarem swego działania powiaty: bolesławiecki, jeleniogórski (łącznie z miastem Jelenia Góra na prawach powiatu), kamiennogórski, lubański, lwówecki i zgorzelecki,

b) Biura Terenowego FGŚP w Legnicy - obejmującego obszarem swego działania powiaty: legnicki (łącznie z miastem Legnica na prawach powiatu), lubiński, głogowski, jaworski, polkowicki i złotoryjski,

c) Biura Terenowego FGŚP w Wałbrzychu - obejmującego obszarem swego działania powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski (łącznie z miastem Wałbrzych na prawach powiatu) i ząbkowicki,

d) Biura Terenowego FGŚP we Wrocławiu - obejmującego obszarem swego działania powiaty: górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, trzebnicki, średzki, wołowski, wrocławski (łącznie z miastem Wrocław na prawach powiatu);

2) Biuro Terenowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Bydgoszczy - z siedzibą w Bydgoszczy - obejmuje sprawy z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, należące dotychczas do kompetencji:

a) Biura Terenowego FGŚP w Bydgoszczy - obejmującego obszarem swego działania powiaty: bydgoski (łącznie z miastem Bydgoszcz na prawach powiatu), inowrocławski, mogileński, nakielski, sępoleński, świecki, tucholski i żniński,

b) Biura Terenowego FGŚP we Włocławku - obejmującego obszarem swego działania powiaty: aleksandrowski, lipnowski, radziejowski, rypiński i włocławski (łącznie z miastem Włocławek na prawach powiatu),

c) Biura Terenowego FGŚP w Toruniu - obejmującego obszarem swego działania powiaty: brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki (łącznie z miastem Grudziądz na prawach powiatu), toruński (łącznie z miastem Toruń na prawach powiatu), wąbrzeski;

3) Biuro Terenowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Lublinie - z siedzibą w Lublinie - obejmuje sprawy z terenu województwa lubelskiego, należące dotychczas do kompetencji:

a) Biura Terenowego FGŚP w Białej Podlaskiej - obejmującego obszarem swego działania powiaty: bialski (łącznie z miastem Biała Podlaska na prawach powiatu), łukowski, parczewski i radzyński,

b) Biura Terenowego FGŚP w Chełmie - obejmującego obszarem swego działania powiaty: chełmski (łącznie z miastem Chełm na prawach powiatu), krasnostawski i włodawski,

c) Biura Terenowego FGŚP w Zamościu - obejmującego obszarem swego działania powiaty: biłgorajski, hrubieszowski, tomaszowski i zamojski (łącznie z miastem Zamość na prawach powiatu),

d) Biura Terenowego FGŚP w Lublinie - obejmującego obszarem swego działania powiaty: janowski, kraśnicki, lubartowski, lubelski (łącznie z miastem Lublin na prawach powiatu), łęczyński, opolski, puławski, rycki, świdnicki;

4) Biuro Terenowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Zielonej Górze - z siedzibą w Zielonej Górze - obejmuje sprawy z terenu województwa lubuskiego, należące dotychczas do kompetencji:

a) Biura Terenowego FGŚP w Gorzowie Wielkopolskim - obejmującego obszarem swego działania powiaty: gorzowski (łącznie z miastem Gorzów Wlkp. na prawach powiatu), międzyrzecki, słubicki, sulęciński i strzelecko-drezdenecki,

b) Biura Terenowego FGŚP w Zielonej Górze - obejmującego obszarem swego działania powiaty: krośnieński, nowosolski 1 , świebodziński, zielonogórski (łącznie z miastem Zielona Góra na prawach powiatu), żagański, żarski;

5) Biuro Terenowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Łodzi - z siedzibą w Łodzi - obejmuje sprawy z terenu województwa łódzkiego, należące dotychczas do kompetencji:

a) Biura Terenowego FGŚP w Piotrkowie Trybunalskim - obejmującego obszarem swego działania powiaty: bełchatowski, opoczyński, pajęczański, piotrkowski (łącznie z miastem Piotrków Trybunalski na prawach powiatu), radomszczański i tomaszowski,

b) Biura Terenowego FGŚP w Sieradzu - obejmującego obszarem swego działania powiaty: łaski, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski i zduńskowolski,

c) Biura Terenowego FGŚP w Skierniewicach - obejmującego obszarem swego działania powiaty: kutnowski, łęczycki, łowicki, rawski i skierniewicki (łącznie z miastem Skierniewice na prawach powiatu),

d) Biura Terenowego FGŚP w Łodzi - obejmującego obszarem swego działania powiaty: łódzki wschodni 2  (łącznie z miastem Łódź na prawach powiatu), pabianicki, zgierski;

6) Biuro Terenowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Krakowie - z siedzibą w Krakowie - obejmuje sprawy z terenu województwa małopolskiego, należące dotychczas do kompetencji:

a) Biura Terenowego FGŚP w Nowym Sączu - obejmującego obszarem swego działania powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki (łącznie z miastem Nowy Sącz na prawach powiatu), nowotarski i tatrzański,

b) Biura Terenowego FGŚP w Tarnowie - obejmującego obszarem swego działania powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski i tarnowski (łącznie z miastem Tarnów na prawach powiatu),

c) Biura Terenowego FGŚP w Krakowie - obejmującego obszarem swego działania powiaty: chrzanowski, krakowski (łącznie z miastem Kraków na prawach powiatu), miechowski, myślenicki, olkuski, oświęcimski, proszowicki, suski, wadowicki, wielicki;

7) Biuro Terenowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Warszawie - z siedzibą w Warszawie - obejmuje sprawy z terenu województwa mazowieckiego, należące dotychczas do kompetencji:

a) Biura Terenowego FGŚP w Ciechanowie - obejmującego obszarem swego działania powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski i żuromiński,

b) Biura Terenowego FGŚP w Ostrołęce - obejmującego obszarem swego działania powiaty: makowski, ostrołęcki (łącznie z miastem Ostrołęka na prawach powiatu), ostrowski, przasnyski i wyszkowski,

c) Biura Terenowego FGŚP w Płocku - obejmującego obszarem swego działania powiaty: gostyniński, płocki (łącznie z miastem Płock na prawach powiatu), sierpecki i sochaczewski,

d) Biura Terenowego FGŚP w Radomiu - obejmującego obszarem swego działania powiaty: białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski (łącznie z miastem Radom na prawach powiatu), szydłowiecki i zwoleński,

e) Biura Terenowego FGŚP w Siedlcach - obejmującego obszarem swego działania powiaty: garwoliński, łosicki, miński, siedlecki (łącznie z miastem Siedlce na prawach powiatu), sokołowski i węgrowski,

f) Biura Terenowego FGŚP w Warszawie - obejmującego obszarem swego działania powiaty: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski, warszawski zachodni, wołomiński, żyrardowski;

8) Biuro Terenowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Opolu - z siedzibą w Opolu - obejmuje sprawy z terenu województwa opolskiego, należące dotychczas do kompetencji Biura Terenowego FGŚP w Opolu obejmującego obszarem swego działania powiaty: brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, opolski (łącznie z miastem Opole na prawach powiatu), prudnicki, strzelecki;

9) Biuro Terenowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Rzeszowie - z siedzibą w Rzeszowie - obejmuje sprawy z terenu województwa podkarpackiego, należące dotychczas do kompetencji:

a) Biura Terenowego FGŚP w Krośnie - obejmującego obszarem swego działania powiaty: bieszczadzki 3 , brzozowski, jasielski, krośnieński (łącznie z miastem Krosno na prawach powiatu) i sanocki,

b) Biura Terenowego FGŚP w Przemyślu - obejmującego obszarem swego działania powiaty: jarosławski, lubaczowski, przemyski (łącznie z miastem Przemyśl na prawach powiatu) i przeworski,

c) Biura Terenowego FGŚP w Tarnobrzegu - obejmującego obszarem swego działania powiaty: mielecki, niżański, stalowowolski i tarnobrzeski (łącznie z miastem Tarnobrzeg na prawach powiatu),

d) Biura Terenowego FGŚP w Rzeszowie - obejmującego obszarem swego działania powiaty: dębicki, kolbuszowski, leżajski, łańcucki, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski (łącznie z miastem Rzeszów na prawach powiatu), strzyżowski;

10) Biuro Terenowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Białymstoku - z siedzibą w Białymstoku - obejmuje sprawy z terenu województwa podlaskiego, należące dotychczas do kompetencji:

a) Biura Terenowego FGŚP w Łomży - obejmującego obszarem swego działania powiaty: grajewski, kolneński, łomżyński (łącznie z miastem Łomża na prawach powiatu), wysokomazowiecki i zambrowski,

b) Biura Terenowego FGŚP w Suwałkach - obejmującego obszarem swego działania powiaty: augustowski, sejneński i suwalski (łącznie z miastem Suwałki na prawach powiatu),

c) Biura Terenowego FGŚP w Białymstoku - obejmującego obszarem swego działania powiaty: białostocki (łącznie z miastem Białystok na prawach powiatu), bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki, sokólski;

11) Biuro Terenowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Gdańsku - z siedzibą w Gdańsku - obejmuje sprawy z terenu województwa pomorskiego, należące dotychczas do kompetencji:

a) Biura Terenowego FGŚP w Słupsku - obejmującego obszarem swego działania powiaty: bytowski, chojnicki, człuchowski, lęborski i słupski (łącznie z miastem Słupsk na prawach powiatu),

b) Biura Terenowego FGŚP w Gdańsku - obejmującego obszarem swego działania powiaty: gdański (łącznie z miastami: Gdańsk, Gdynia, Sopot na prawach powiatu), kartuski, kościerski, kwidzyński, malborski 4 , nowodworski, pucki, starogardzki, tczewski, wejherowski;

12) Biuro Terenowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Katowicach - z siedzibą w Sosnowcu - obejmuje sprawy z terenu województwa śląskiego, należące dotychczas do kompetencji:

a) Biura Terenowego FGŚP w Bielsku-Białej - obejmującego obszarem swego działania powiaty: bielski (łącznie z miastem Bielsko-Biała na prawach powiatu), cieszyński, pszczyński i żywiecki,

b) Biura Terenowego FGŚP w Częstochowie - obejmującego obszarem swego działania powiaty: częstochowski (łącznie z miastem Częstochowa na prawach powiatu), kłobucki, lubliniecki, myszkowski i zawierciański,

c) Biura Terenowego FGŚP w Katowicach - obejmującego obszarem swego działania powiaty: będziński, m.p. 5  Bytom, m.p. Chorzów, m.p. Dąbrowa Górnicza, gliwicki (łącznie z miastem Gliwice na prawach powiatu), m.p. Jastrzębie-Zdrój, m.p. Jaworzno, m.p. Katowice, mikołowski, m.p. Mysłowice, m.p. Piekary Śląskie, raciborski, m.p. Ruda Śląska, rybnicki (łącznie z miastem Rybnik na prawach powiatu), m.p. Siemianowice Śląskie, m.p. Sosnowiec, m.p. Świętochłowice, tarnogórski, tyski 6  (łącznie z miastem Tychy na prawach powiatu), wodzisławski, m.p. Zabrze, m.p. Żory;

13) Biuro Terenowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Kielcach - z siedzibą w Kielcach - obejmuje sprawy z terenu województwa świętokrzyskiego, należące dotychczas do kompetencji Biura Terenowego FGŚP w Kielcach obejmującego obszarem swego działania powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki (łącznie z miastem Kielce na prawach powiatu), konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski;

14) Biuro Terenowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Olsztynie - z siedzibą w Olsztynie - obejmuje sprawy z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, należące dotychczas do kompetencji:

a) Biura Terenowego FGŚP w Elblągu - obejmującego obszarem swego działania powiaty: braniewski, elbląski (łącznie z miastem Elbląg na prawach powiatu) i lidzbarski,

b) Biura Terenowego FGŚP w Olsztynie - obejmującego obszarem swego działania powiaty: bartoszycki, działdowski, ełcki, giżycki 7 , iławski, kętrzyński, mrągowski, nidzicki, nowomiejski, olecko-gołdapski 8 , olsztyński (łącznie z miastem Olsztyn na prawach powiatu), ostródzki, piski, szczycieński;

15) Biuro Terenowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Poznaniu - z siedzibą w Poznaniu - obejmuje sprawy z terenu województwa wielkopolskiego, należące dotychczas do kompetencji:

a) Biura Terenowego FGŚP w Kaliszu - obejmującego obszarem swego działania powiaty: jarociński, kaliski (łącznie z miastem Kalisz na prawach powiatu), kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski i pleszewski,

b) Biura Terenowego FGŚP w Koninie - obejmującego obszarem swego działania powiaty: kolski, koniński (łącznie z miastem Konin na prawach powiatu), słupecki i turecki,

c) Biura Terenowego FGŚP w Lesznie - obejmującego obszarem swego działania powiaty: gostyński, leszczyński (łącznie z miastem Leszno na prawach powiatu), kościański, rawicki i wolsztyński,

d) Biura Terenowego FGŚP w Pile - obejmującego obszarem swego działania powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, pilski, wągrowiecki i złotowski,

e) Biura Terenowego FGŚP w Poznaniu - obejmującego obszarem swego działania powiaty: gnieźnieński, grodziski, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, poznański (łącznie z miastem Poznań na prawach powiatu), szamotulski, średzki, śremski, wrzesiński;

16) Biuro Terenowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Szczecinie - z siedzibą w Szczecinie - obejmuje sprawy z terenu województwa zachodniopomorskiego, należące dotychczas do kompetencji:

a) Biura Terenowego FGŚP w Koszalinie - obejmującego obszarem swego działania powiaty: białogardzki, kołobrzeski, koszaliński (łącznie z miastem Koszalin na prawach powiatu), sławieński, szczecinecki i świdwiński,

b) Biura Terenowego FGŚP w Szczecinie - obejmującego obszarem swego działania powiaty: choszczeński, drawski, goleniowski, gryficki, gryfiński, kamieński, myśliborski, policki, pyrzycki, stargardzki 9 , m.p. Szczecin, m.p. Świnoujście, wałecki.

1 Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie utworzenia, ustalenia granic i zmiany nazw powiatów oraz zmiany siedziby władz powiatu (Dz. U. Nr 62, poz. 631) z dniem 1 stycznia 2002 r. dotychczasowy zasięg powiatu nowosolskiego został podzielony pomiędzy dwa powiaty: nowosolski i nowo utworzony wschowski;
2 Zgodnie z rozporządzeniem wymienionym w przypisie 1 z dniem 1 stycznia 2002 r. dotychczasowy zasięg powiatu łódzkiego wschodniego został podzielony pomiędzy dwa powiaty: łódzki wschodni i nowo utworzony brzeziński;
3 Zgodnie z rozporządzeniem wymienionym w przypisie 1 z dniem 1 stycznia 2002 r. dotychczasowy zasięg powiatu bieszczadzkiego został podzielony pomiędzy dwa powiaty: bieszczadzki i nowo utworzony leski;
4 Zgodnie z rozporządzeniem wymienionym w przypisie 1 z dniem 1 stycznia 2002 r. dotychczasowy zasięg powiatu malborskiego został podzielony pomiędzy dwa powiaty: malborski i nowo utworzony sztumski;
5 m.p. - miasta na prawach powiatu;
6 Zgodnie z rozporządzeniem wymienionym w przypisie 1 z dniem 1 stycznia 2002 r. zmieniono nazwę powiatu tyskiego na powiat bieruńsko-lędziński;
7 Zgodnie z rozporządzeniem wymienionym w przypisie 1 z dniem 1 stycznia 2002 r. dotychczasowy zasięg powiatu giżyckiego został podzielony pomiędzy trzy powiaty: giżycki oraz nowo utworzone węgorzewski oraz gołdapski;
8 Zgodnie z rozporządzeniem wymienionym w przypisie 1 z dniem 1 stycznia 2002 r. dotychczasowy powiat olecko-gołdapski otrzymał nazwę olecki, a jego zasięg został podzielony pomiędzy dwa powiaty: olecki i nowo utworzony gołdapski;
9 Zgodnie z rozporządzeniem wymienionym w przypisie 1 z dniem 1 stycznia 2002 r. dotychczasowy zasięg powiatu stargardzkiego został podzielony pomiędzy dwa powiaty: stargardzki i nowo utworzony łobeski.