Organizacja, sposób, tryb i zakres działania Krajowego Biura i Biur Terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. - Dz.U.2008.27.159 - OpenLEX

Organizacja, sposób, tryb i zakres działania Krajowego Biura i Biur Terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.27.159

Akt utracił moc
Wersja od: 25 lutego 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 5 lutego 2008 r.
w sprawie organizacji, sposobu, trybu i zakresu działania Krajowego Biura i Biur Terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Na podstawie art. 31 ust. 6 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121) zarządza się, co następuje:
1.
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zwany dalej "Funduszem", działa przy pomocy Krajowego Biura Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zwanego dalej "Krajowym Biurem", i podległych mu Biur Terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zwanych dalej "Biurami Terenowymi".
2.
Siedzibą Krajowego Biura jest miasto stołeczne Warszawa.
3.
Właściwość miejscową, siedziby oraz obszary działania Biur Terenowych określa załącznik do rozporządzenia.
Do zakresu działania Krajowego Biura należy:
1)
realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, zwanej dalej "ustawą";
2)
nadzór nad funkcjonowaniem Biur Terenowych, w szczególności kontrola realizacji wypłat świadczeń ze środków Funduszu i ich zwrotu;
3)
zarząd majątkiem Funduszu;
4)
kontrola wydatków ponoszonych na obsługę i funkcjonowanie Funduszu;
5)
planowanie, prowadzenie analiz, statystyk i sprawozdawczości związanych z działalnością Funduszu;
6)
prowadzenie działalności informacyjnej, w tym na podstawie przepisów o dostępie do informacji publicznej, a także wydawniczej dotyczącej funkcjonowania Funduszu;
7) 2
realizacja zadań określonych w odrębnych przepisach lub w ustanowionych przez Komisję Europejską zasadach udzielania i rozliczania pomocy publicznej określonych w komunikacie Komisji - Tymczasowe wspólnotowe ramy prawne w zakresie pomocy państwa ułatwiające dostęp do finansowania w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego (Dz. Urz. UE C 83 z 07.04.2009, str. 1);
8) 3
monitorowanie i raportowanie Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów poziomu pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom ze środków Funduszu;
9) 4
techniczno-organizacyjna obsługa Dyrektora Krajowego Biura.
 
1.
Dyrektor Krajowego Biura kieruje Krajowym Biurem przy pomocy zastępców powoływanych i odwoływanych przez Dyrektora Krajowego Biura za zgodą dysponenta Funduszu.
2.
Dyrektor Krajowego Biura powołuje i odwołuje głównego księgowego Funduszu za zgodą dysponenta Funduszu.
3.
W skład Krajowego Biura wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy:
1)
Wydział Planowania, Sprawozdawczości i Analiz;
2)
Wydział Prawny;
3)
Wydział Kadr;
4)
Wydział Finansowy;
5)
Wydział Kontroli Wewnętrznej;
6)
Wydział Organizacji i Obsługi Technicznej;
7)
Stanowisko do spraw współpracy z instytucjami gwarancyjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
8)
Stanowisko do spraw obsługi infolinii i informacji zewnętrznej;
9)
Stanowisko do spraw monitorowania i raportowania poziomu pomocy publicznej;
10)
Samodzielne stanowisko do spraw audytu wewnętrznego.
1.
Dyrektor Krajowego Biura:
1)
reprezentuje Fundusz przed sądami, organami administracji publicznej, osobami fizycznymi, prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej;
2)
gospodaruje środkami Funduszu;
3)
zarządza nieruchomościami i ruchomościami Funduszu;
4)
dokonuje zakupu ruchomości na rzecz Funduszu lub je sprzedaje;
5)
zatwierdza projekty planów finansowych Biur Terenowych w zakresie przychodów, rozchodów i wydatków oraz wpłacanych świadczeń powiększających należności Funduszu;
6)
ustala zadania oraz procedury finansowe Biur Terenowych;
7)
wykonuje zadania wynikające z art. 19 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i 3 ustawy;
8) 6
wykonuje zadania zlecone przez dysponenta Funduszu określone w odrębnych przepisach lub w ustanowionych przez Komisję Europejską zasadach udzielania i rozliczania pomocy publicznej określonych w komunikacie Komisji - Tymczasowe wspólnotowe ramy prawne w zakresie pomocy państwa ułatwiające dostęp do finansowania w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego;
9) 7
prowadzi działalność informacyjną dotyczącą funkcjonowania Funduszu.
2. 8
Dyrektor Krajowego Biura może przekazać, w drodze upoważnienia, uprawnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4 i 9, kierownikom Biur Terenowych, określając jednocześnie zakres ich kompetencji.
3.
Dyrektor Krajowego Biura może, za zgodą dysponenta Funduszu:
1)
przejmować, zarządzać, przeznaczać na potrzeby Funduszu i sprzedawać, w imieniu i na rzecz Funduszu, składniki majątku i związane z nimi prawa w zamian za niespłacone w terminie wierzytelności Funduszu powstałe z tytułu wypłaconych świadczeń oraz ustanowionych zabezpieczeń;
2)
dokonywać zakupu nieruchomości na rzecz Funduszu lub je sprzedawać;
3)
wykonywać zadania wynikające z art. 23 ustawy;
4) 9
wykonywać zadania wynikające z art. 14 ust. 1 oraz art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 125, poz. 1035).
Do zakresu działania Biur Terenowych należy:
1)
prowadzenie postępowań w sprawach o przyznanie świadczeń z Funduszu;
2)
wypłata świadczeń pracowniczych na zasadach określonych w ustawie oraz innych świadczeń na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
3)
przyjmowanie zwrotu świadczeń wypłaconych z Funduszu;
4)
dochodzenie zwrotu wypłaconych świadczeń;
5)
monitorowanie i prowadzenie ewidencji umów o przyznanej przedsiębiorcom pomocy publicznej ze środków Funduszu.
1.
Kierownik Biura Terenowego kieruje Biurem Terenowym przy pomocy zastępcy i głównego księgowego, powoływanych i odwoływanych przez kierownika Biura Terenowego, za zgodą dyrektora Krajowego Biura.
2.
W skład Biura Terenowego wchodzą następujące stanowiska pracy:
1) 11
Stanowisko do spraw wypłat świadczeń i monitorowania udzielonej pomocy publicznej;
2)
Stanowisko do spraw księgowej i kasowej obsługi Funduszu;
3)
Stanowisko do spraw dochodzenia zwrotu należności;
4)
Stanowisko do spraw obsługi informatycznej;
5)
Stanowisko do spraw obsługi administracyjno-gospodarczej;
6)
Stanowisko do spraw obsługi kadrowo-płacowej pracowników biura.
1.
Kierownik Biura Terenowego:
1)
wykonuje czynności w zakresie wypłaty lub odmowy wypłaty świadczeń z Funduszu, o których mowa w art. 15-20 ustawy;
1a) 12
wykonuje czynności w zakresie wypłaty lub odmowy wypłaty świadczeń z Funduszu, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
2)
reprezentuje Fundusz w sprawach wynikających z przejścia na Fundusz roszczenia wobec pracodawcy lub masy upadłości o zwrot wypłaconych świadczeń, w szczególności:
a)
reprezentuje Fundusz przed sądami oraz w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym,
b)
reprezentuje Fundusz przed organami samorządu terytorialnego, osobami fizycznymi, prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej,
c)
dochodzi i przyjmuje zwrotu sum z tytułu wypłaconych świadczeń;
2a) 13
reprezentuje Fundusz w sprawach określonych w art. 15 ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców;
3)
wnioskuje do dyrektora Krajowego Biura w sprawach, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 5 i 6 oraz ust. 3;
4)
wykonuje uprawnienia, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2-4, w zakresie upoważnień udzielanych przez dyrektora Krajowego Biura;
5)
wydatkuje środki na pokrycie kosztów obsługi Biura Terenowego, w zakresie upoważnień udzielanych przez dyrektora Krajowego Biura.
2.
Kierownik Biura Terenowego może przekazać, w drodze upoważnienia, uprawnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3-5, pracownikom Biura Terenowego, określając jednocześnie zakres ich kompetencji.
Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie organizacji, szczegółowych zasad i zakresu działania Krajowego Biura i Biur Terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Dz. U. Nr 24, poz. 249).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA, SIEDZIBY ORAZ OBSZARY DZIAŁANIA BIUR TERENOWYCH FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

1) Biuro Terenowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych we Wrocławiu - z siedzibą we Wrocławiu - obejmuje sprawy z terenu województwa dolnośląskiego,

2) Biuro Terenowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Bydgoszczy - z siedzibą w Bydgoszczy - obejmuje sprawy z terenu województwa kujawsko-pomorskiego,

3) Biuro Terenowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Lublinie - z siedzibą w Lublinie - obejmuje sprawy z terenu województwa lubelskiego,

4) Biuro Terenowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Zielonej Górze - z siedzibą w Zielonej Górze - obejmuje sprawy z terenu województwa lubuskiego,

5) Biuro Terenowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Łodzi - z siedzibą w Łodzi - obejmuje sprawy z terenu województwa łódzkiego,

6) Biuro Terenowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Krakowie - z siedzibą w Krakowie - obejmuje sprawy z terenu województwa małopolskiego,

7) Biuro Terenowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Warszawie - z siedzibą w Warszawie - obejmuje sprawy z terenu województwa mazowieckiego,

8) Biuro Terenowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Opolu - z siedzibą w Opolu - obejmuje sprawy z terenu województwa opolskiego,

9) Biuro Terenowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Rzeszowie - z siedzibą w Rzeszowie - obejmuje sprawy z terenu województwa podkarpackiego,

10) Biuro Terenowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Białymstoku - z siedzibą w Białymstoku - obejmuje sprawy z terenu województwa podlaskiego,

11) Biuro Terenowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Gdańsku - z siedzibą w Gdańsku - obejmuje sprawy z terenu województwa pomorskiego,

12) Biuro Terenowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Katowicach - z siedzibą w Katowicach - obejmuje sprawy z terenu województwa śląskiego,

13) Biuro Terenowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Kielcach - z siedzibą w Kielcach - obejmuje sprawy z terenu województwa świętokrzyskiego,

14) Biuro Terenowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Olsztynie - z siedzibą w Olsztynie - obejmuje sprawy z terenu województwa warmińsko-mazurskiego,

15) Biuro Terenowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Poznaniu - z siedzibą w Poznaniu - obejmuje sprawy z terenu województwa wielkopolskiego,

16) Biuro Terenowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Szczecinie - z siedzibą w Szczecinie - obejmuje sprawy z terenu województwa zachodniopomorskiego.

1 Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).
2 § 2 pkt 7 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 4 lutego 2010 r. (Dz.U.10.22.115) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 lutego 2010 r.
3 § 2 pkt 8 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 4 lutego 2010 r. (Dz.U.10.22.115) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 lutego 2010 r.
4 § 2 pkt 9 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 4 lutego 2010 r. (Dz.U.10.22.115) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 lutego 2010 r.
5 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 4 lutego 2010 r. (Dz.U.10.22.115) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 lutego 2010 r.
6 § 4 ust. 1 pkt 8 dodany przez § 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia z dnia 4 lutego 2010 r. (Dz.U.10.22.115) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 lutego 2010 r.
7 § 4 ust. 1 pkt 9 dodany przez § 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia z dnia 4 lutego 2010 r. (Dz.U.10.22.115) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 lutego 2010 r.
8 § 4 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia z dnia 4 lutego 2010 r. (Dz.U.10.22.115) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 lutego 2010 r.
9 § 4 ust. 3 pkt 4 dodany przez § 1 pkt 3 lit. c) rozporządzenia z dnia 4 lutego 2010 r. (Dz.U.10.22.115) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 lutego 2010 r.
10 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 4 lutego 2010 r. (Dz.U.10.22.115) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 lutego 2010 r.
11 § 6 ust. 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 4 lutego 2010 r. (Dz.U.10.22.115) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 lutego 2010 r.
12 § 7 ust. 1 pkt 1a dodany przez § 1 pkt 6 lit. a) rozporządzenia z dnia 4 lutego 2010 r. (Dz.U.10.22.115) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 lutego 2010 r.
13 § 7 ust. 1 pkt 2a dodany przez § 1 pkt 6 lit. b) rozporządzenia z dnia 4 lutego 2010 r. (Dz.U.10.22.115) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 lutego 2010 r.