Art. 47. - [Wymogi dotyczące wniosku] - Organizacja i tryb postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2393 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 grudnia 2019 r.
Art.  47.  [Wymogi dotyczące wniosku]
1. 
Wniosek złożony przez podmiot, o którym mowa w art. 191 ust. 1 pkt 1-5 Konstytucji, zawiera:
1)
oznaczenie podmiotu uprawnionego do złożenia wniosku;
2)
podanie podstawy prawnej działania podmiotu uprawnionego do złożenia wniosku;
3)
oznaczenie rodzaju pisma procesowego;
4)
określenie kwestionowanego aktu normatywnego lub jego części;
5)
wskazanie wzorca kontroli;
6)
uzasadnienie.
2. 
Uzasadnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, zawiera:
1)
przywołanie treści kwestionowanego wnioskiem przepisu wraz z jego wykładnią;
2)
przywołanie treści wzorców kontroli wraz z ich wykładnią;
3)
określenie problemu konstytucyjnego i zarzutu niekonstytucyjności;
4)
wskazanie argumentów lub dowodów na poparcie zarzutu niekonstytucyjności.
3. 
Do wniosku składanego przez grupę posłów lub senatorów dołącza się listę posłów lub senatorów popierających wniosek wraz z ich podpisami.