[Podmioty legitymowane do wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego] - Art. 191. - Konstytucja Rzeczypospolitej... - Dz.U.1997.78.483 - OpenLEX

Art. 191. - [Podmioty legitymowane do wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego] - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.78.483

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2009 r.
Art.  191.  [Podmioty legitymowane do wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego]
1. 
Z wnioskiem w sprawach, o których mowa w art. 188, do Trybunału Konstytucyjnego wystąpić mogą:
1)
Prezydent Rzeczypospolitej, Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes Rady Ministrów, 50 posłów, 30 senatorów, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Prokurator Generalny, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich,
2)
Krajowa Rada Sądownictwa w zakresie, o którym mowa w art. 186 ust. 2,
3)
organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego,
4)
ogólnokrajowe organy związków zawodowych oraz ogólnokrajowe władze organizacji pracodawców i organizacji zawodowych,
5)
kościoły i inne związki wyznaniowe,
6)
podmioty określone w art. 79 w zakresie w nim wskazanym.
2. 
Podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 3-5, mogą wystąpić z takim wnioskiem, jeżeli akt normatywny dotyczy spraw objętych ich zakresem działania.