Art. 85. - [Delegacja ustawowa - określenie sposobu i trybu zawarcia umowy z funduszem] - Organizacja i funkcjonowanie funduszy emerytalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.930 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 października 2023 r. do: 31 sierpnia 2024 r.
Art.  85.  [Delegacja ustawowa - określenie sposobu i trybu zawarcia umowy z funduszem]

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1)
sposób i tryb zawarcia umowy, na której podstawie następuje uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu;
2)
sposób i termin składania oświadczenia o małżeńskich stosunkach majątkowych członka otwartego funduszu oraz zawiadamiania otwartego funduszu o każdorazowej zmianie w stosunku do treści takiego oświadczenia obejmującej środki zgromadzone na rachunku członka;
2a)
sposób i termin składania oświadczenia, o którym mowa w art. 82a;
3)
sposób i termin zawiadamiania, o którym mowa w art. 84;
4)
tryb i terminy powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz o zawarciu umowy z członkiem funduszu oraz zakres danych, jakie powinno zawierać powiadomienie;
4a)
wzór informacji, o której mowa w art. 82a;
5)
wzór zawiadomienia, o którym mowa w art. 84;
6)
szczegółowe zasady wycofywania przez otwarty fundusz zgłoszenia o zawarciu umowy z członkiem oraz wykreślenia wpisu w Centralnym Rejestrze Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
7)
szczegółowy sposób ustalania i rozliczenia podlegającej zwrotowi nienależnie otrzymanej składki, o której mowa w art. 100a.