Tryb i termin powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz emerytalny o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonywanie wypłaty transferowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.291.1708

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 grudnia 2011 r.
w sprawie trybu i terminu powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz emerytalny o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej *

Na podstawie art. 85 pkt 3, 4, 5-7, art. 85a oraz art. 123a ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
sposób i termin zawiadamiania otwartego funduszu o przystąpieniu członka do innego otwartego funduszu;
2)
tryb i terminy powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz o zawarciu umowy z członkiem funduszu oraz zakres danych, jakie powinno zawierać powiadomienie;
3)
szczegółowe zasady wycofywania przez otwarty fundusz zgłoszenia o zawarciu umowy z członkiem oraz wykreślania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wpisu w Centralnym Rejestrze Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych;
4)
szczegółowy sposób ustalania i rozliczania podlegającej zwrotowi nienależnie otrzymanej składki przez otwarty fundusz;
5)
wzór zawiadomienia, o którym mowa w art. 84 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;
6)
termin i tryb dokonywania wypłat transferowych, o których mowa w art. 70 ust. 2 i art. 119 oraz w przepisach rozdziałów 12 i 13 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;
7)
zasady współdziałania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz otwartych funduszy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy dokonywaniu rozliczeń wypłat transferowych;
8)
sposób rozdysponowania odsetek z tytułu przechowywania na rachunku środków przekazanych przez otwarte fundusze w ramach rozliczania tej wypłaty.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
ustawie - oznacza to ustawę z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;
2)
Zakładzie - oznacza to Zakład Ubezpieczeń Społecznych, o którym mowa w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.);
3)
Komisji Nadzoru - oznacza to Komisję Nadzoru Finansowego, o której mowa w ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119, z późn. zm.);
4)
Krajowym Depozycie - oznacza to Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
5)
Centralnym Rejestrze Członków - oznacza to prowadzony przez Zakład Centralny Rejestr Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
6)
dotychczasowym funduszu - oznacza to otwarty fundusz, którego członek przystąpił do innego otwartego funduszu;
7)
nowym funduszu - oznacza to otwarty fundusz, do którego przystąpił członek innego otwartego funduszu;
8)
nowym członku - oznacza to osobę fizyczną, która zawarła umowę o członkostwo albo na której nazwisko został otwarty rachunek w trybie art. 128 ustawy, a przynależność tego członka do otwartego funduszu nie została jeszcze potwierdzona zarejestrowaniem w Centralnym Rejestrze Członków;
9)
umowie o członkostwo - oznacza to umowę zawartą między otwartym funduszem a osobą występującą z wnioskiem o przyjęcie do otwartego funduszu, na podstawie której następuje uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu;
10)
rejestrze członków - oznacza to rejestr członków otwartego funduszu, prowadzony przez otwarty fundusz, o którym mowa w ustawie;
11)
koncie ubezpieczonego - oznacza to konto, o którym mowa w przepisach rozdziału 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, prowadzone przez Zakład;
12)
dniu roboczym - oznacza to dzień wyceny, o którym mowa w art. 168 ust. 1 ustawy.
1.
Otwarty fundusz przekazuje do Zakładu zgłoszenie o przystąpieniu członka do funduszu, w formie zestawienia.
2.
Zestawienie zawiera następujące dane:
1)
dane osobowe:
a)
imiona i nazwisko,
b)
datę urodzenia,
c)
numer PESEL, a w przypadku gdy członkowi funduszu nie nadano numeru PESEL - w miejsce brakującego numeru PESEL - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu;
2)
datę zawarcia umowy o członkostwo, a także godzinę, jeżeli uzyskanie członkostwa nie nastąpiło w trybie art. 128 ustawy.
3.
Otwarty fundusz sporządza osobne zgłoszenie o przystąpieniu członka do funduszu dla:
1)
osób, które złożyły oświadczenia o dotychczasowym nieuczestniczeniu w otwartym funduszu;
2)
osób, które złożyły oświadczenie o uczestnictwie w innym otwartym funduszu;
3)
osób, które uzyskały członkostwo w funduszu z chwilą otwarcia rachunku w trybie art. 128 ustawy.
4.
Zestawienie jest sporządzane w formie elektronicznej.
1.
Zestawienie, o którym mowa w § 3 ust. 1, jest przekazywane do Zakładu, nie później niż do godziny 1400 szóstego dnia roboczego następującego po dniu zawarcia umowy o członkostwo lub uzyskaniu członkostwa w trybie art. 128 ustawy.
2.
Zestawienie niespełniające wymogów określonych w § 3 ust. 3 i 4 Zakład odrzuca w całości bądź poszczególne jego pozycje. Zakład niezwłocznie informuje otwarty fundusz o odrzuceniu zestawienia w całości lub w części, z podaniem przyczyny.
3.
W przypadku, o którym mowa w ust. 2, otwarty fundusz przekazuje do Zakładu poprawione zestawienie albo poszczególne jego pozycje.
4.
Dane zawarte w zestawieniu są przekazywane w formie elektronicznej.
1.
Zakład raz w tygodniu informuje Komisję Nadzoru o zestawieniach otrzymanych od otwartego funduszu.
2.
Informacja, o której mowa w ust. 1, jest sporządzana według stanu na ostatni dzień roboczy każdego tygodnia odrębnie dla każdego otwartego funduszu i przekazywana w terminie czterech dni roboczych od ostatniego dnia roboczego tygodnia. Informacja ta zawiera:
1)
liczbę zestawień, o których mowa w § 3 ust. 1;
2)
liczbę zgłoszeń ujętych w zestawieniach, o których mowa w § 3 ust. 1, ze wskazaniem liczby zgłoszeń poprawnych formalnie i liczby zgłoszeń błędnych formalnie.
3.
Informacja, o której mowa w ust. 1, zostaje przekazana w formie elektronicznej.
Zakład przyjmuje lub odmawia przyjęcia zgłoszenia o przystąpieniu członka do funduszu w drugim dniu roboczym po otrzymaniu zestawienia, o którym mowa w § 3 ust. 1, ale nie wcześniej niż w ósmym dniu roboczym następującym po dniu zawarcia umowy o członkostwo.
1.
Zakład odmawia przyjęcia zgłoszenia o przystąpieniu członka do funduszu, jeżeli:
1)
z przedstawionych danych wynika, że zgłoszona osoba podpisała umowę wcześniej z innym otwartym funduszem, a umowa ta została zgłoszona w terminie;
2)
zgłoszona osoba dokonała zawarcia umowy o członkostwo z więcej niż jednym otwartym funduszem, w tym samym dniu i o tej samej godzinie;
3)
zgłoszenie nie zawiera danych, o których mowa w § 3 ust. 2.
2.
Zakład informuje otwarty fundusz o odmowie przyjęcia zgłoszenia o przystąpieniu członka do funduszu, w terminie czterech dni roboczych, podając dane wymienione w § 3 ust. 2, odrębnie dla każdego zestawienia, o którym mowa w § 3 ust. 3.
3.
W informacji o odmowie przyjęcia zgłoszenia o przystąpieniu członka do funduszu Zakład podaje przyczynę odmowy.
1.
W przypadku przyjęcia zgłoszenia o przystąpieniu członka do funduszu Zakład wpisuje na koncie ubezpieczonego oraz w Centralnym Rejestrze Członków informację o członkostwie w otwartym funduszu w terminie, o którym mowa w § 6.
2.
Jeżeli przyjęte zgłoszenie o przystąpieniu członka do funduszu dotyczy osoby wymienionej w zestawieniu, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 1, Zakład wpisuje na koncie ubezpieczonego oraz w Centralnym Rejestrze Członków informację o członkostwie w otwartym funduszu po stwierdzeniu, że został spełniony warunek, o którym mowa w art. 81 ust. 1 pkt 1 ustawy, w terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania zestawienia.
3.
W terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania zestawienia, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 1, Zakład informuje otwarty fundusz, czy osoba, która zawarła umowę z funduszem, spełnia warunki, o których mowa w art. 81 ust. 1 ustawy.
4.
Zakład raz w tygodniu informuje Komisję Nadzoru o liczbie osób wpisanych i niewpisanych do Centralnego Rejestru Członków według stanu na ostatni dzień roboczy każdego tygodnia odrębnie dla każdego otwartego funduszu i przekazuje tę informację w terminie czterech dni roboczych od ostatniego dnia roboczego tygodnia.
5.
Zakład raz na kwartał informuje Komisję Nadzoru o liczbie osób wpisanych i niewpisanych do Centralnego Rejestru Członków według stanu na koniec każdego kwartału odrębnie dla każdego otwartego funduszu w podziale na płeć oraz rok urodzenia i przekazuje tę informację w terminie trzech tygodni od zakończenia kwartału.
6.
Jeżeli po poinformowaniu otwartego funduszu o niespełnieniu przez osobę, która zawarła umowę z funduszem, warunków, o których mowa w art. 81 ust. 1 ustawy, Zakład stwierdzi, że w dniu zawarcia umowy istniały faktyczne i prawne podstawy do spełnienia tych warunków, niezwłocznie wpisuje na koncie ubezpieczonego oraz w Centralnym Rejestrze Członków informację o członkostwie w funduszu, informując o tym fundusz.
7.
Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 6, zostało dokonane więcej niż jedno zgłoszenie o przystąpieniu członka do funduszu, Zakład przyjmuje zgłoszenie dotyczące tej umowy o członkostwo, która została zawarta jako pierwsza po zaistnieniu faktycznych i prawnych podstaw do spełnienia warunków, o których mowa w art. 81 ust. 1 ustawy, i zgłoszona w terminie.
Otwarty fundusz zawiadamia na piśmie osobę przystępującą do otwartego funduszu o odmowie przyjęcia przez Zakład zgłoszenia o zawarciu umowy o członkostwo, z podaniem przyczyny odmowy przyjęcia zgłoszenia, w terminie siedmiu dni roboczych od dnia otrzymania przez otwarty fundusz informacji, o której mowa w § 7 ust. 2, lub informacji o niespełnieniu warunków, o których mowa w art. 81 ust. 1 ustawy.
1.
Otwarty fundusz powiadamia Zakład o wycofaniu zgłoszenia o przystąpieniu członka do funduszu, nie później niż szóstego dnia roboczego po dniu, w którym została stwierdzona nieważność umowy o członkostwo.
2.
Powiadomienie jest przekazywane w formie elektronicznej i zawiera dane osobowe członka, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1.
3.
Nie później niż drugiego dnia roboczego po dniu otrzymania powiadomienia Zakład zawiadamia otwarty fundusz o wstrzymaniu przekazywania składek od dnia przesłania tego zawiadomienia.
4.
Nie później niż szóstego dnia roboczego po dniu otrzymania powiadomienia Zakład przekazuje otwartemu funduszowi dane, o których mowa w § 12 ust. 1.
5.
O wycofaniu zgłoszenia o przystąpieniu członka do funduszu otwarty fundusz zawiadamia na piśmie osobę, której zgłoszenie dotyczyło, nie później niż siódmego dnia roboczego po dniu, w którym została stwierdzona nieważność umowy.
6.
Nie później niż szóstego dnia roboczego po otrzymaniu powiadomienia Zakład dokonuje zmian odpowiednich zapisów na koncie ubezpieczonego i w Centralnym Rejestrze Członków.
7.
O dokonaniu zmian zapisów Zakład informuje otwarty fundusz nie później niż szóstego dnia roboczego od ich dokonania.
1.
W przypadku stwierdzenia przez Zakład z urzędu, że wpis do Centralnego Rejestru Członków jest nieprawidłowy, Zakład dokonuje wykreślenia tego wpisu.
2.
Nie później niż szóstego dnia roboczego po dniu stwierdzenia nieprawidłowości Zakład zawiadamia otwarty fundusz o wykreśleniu wpisu oraz przekazuje dane, o których mowa w § 12 ust. 1.
3.
Zawiadomienie o wykreśleniu wpisu jest przekazywane w formie elektronicznej.
4.
Nie później niż siódmego dnia roboczego po dniu stwierdzenia nieprawidłowości Zakład zawiadamia o wykreśleniu wpisu osobę, której ten wpis dotyczył.
1.
Jeżeli następuje zwrot nienależnie otrzymanej składki, Zakład zawiadamia otwarty fundusz, do którego przekazał składkę, o nominalnej wartości składki przekazanej przez Zakład podlegającej zwrotowi, a także o dacie obciążenia rachunku bankowego Zakładu oraz okresie, za który była przekazana.
2.
W przypadku zwrotu nienależnie otrzymanej składki, nie później niż szóstego dnia roboczego po dniu otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, otwarty fundusz przesyła do Zakładu informację zawierającą:
1)
wysokość kwot otrzymanych w wyniku umorzenia jednostek rozrachunkowych uzyskanych za nienależnie otrzymaną składkę podaną przez Zakład w zawiadomieniu;
2)
nominalną wartość opłaty pobranej przez towarzystwo zarządzające otwartym funduszem od nienależnie otrzymanej składki przekazanej przez Zakład.
3.
W przypadku gdy nienależnie otrzymana składka została przekazana w ramach wypłaty transferowej, nie później niż szóstego dnia roboczego po dniu otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, otwarty fundusz przesyła do Zakładu informację zawierającą:
1)
liczbę jednostek rozrachunkowych uzyskanych za nienależnie otrzymaną składkę podaną przez Zakład w zawiadomieniu;
2)
nominalną wartość opłaty pobranej przez towarzystwo zarządzające otwartym funduszem od nienależnie otrzymanej składki przekazanej przez Zakład;
3)
dzień wyceny jednostki rozrachunkowej, według której przeliczono nienależnie otrzymaną składkę w ramach wypłaty transferowej.
4.
Jeżeli dokonano więcej niż jednej wypłaty transferowej, Zakład przesyła do pozostałych funduszy, do których nienależnie otrzymana składka była przekazywana w ramach wypłaty transferowej, z wyłączeniem otwartego funduszu, który aktualnie zarządza środkami pochodzącymi z nienależnie otrzymanej składki, zwanego dalej "aktualnym otwartym funduszem", zapytanie o dzień wyceny jednostki rozrachunkowej, o której mowa w ust. 3 pkt 3.
5.
Odpowiedź na zapytanie, o którym mowa w ust. 4, otwarty fundusz przesyła do Zakładu nie później niż szóstego dnia roboczego po dniu jego otrzymania.
6.
Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, oraz informacje, zapytanie i odpowiedź, o których mowa w ust. 2-5, są przekazywane w formie elektronicznej.
7.
Jeżeli Zakład przekazał składkę wraz z odsetkami określonymi przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych, do odsetek tych stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1-6.
1.
W przypadku gdy nienależnie otrzymana składka została przekazana w ramach wypłaty transferowej, Zakład ustala liczbę jednostek rozrachunkowych odpowiadających kwocie nienależnej składki podlegającej zwrotowi.
2.
Ustalając liczbę jednostek rozrachunkowych, o których mowa w ust. 1, Zakład:
1)
przelicza jednostki rozrachunkowe podane w informacji, o której mowa w § 12 ust. 3 pkt 1, według wartości jednostki rozrachunkowej na dzień wyceny jednostki rozrachunkowej, o którym mowa w § 12 ust. 3 pkt 3;
2)
przelicza kwotę ustaloną w sposób określony w pkt 1 na jednostki rozrachunkowe według wartości jednostki ustalonej przez otwarty fundusz, do którego nienależnie otrzymana składka została przekazana w ramach wypłaty transferowej, na dzień przeliczenia składki na jednostki rozrachunkowe w ramach danej wypłaty transferowej.
3.
W przypadku gdy dokonano więcej niż jednej wypłaty transferowej, Zakład ustala liczbę jednostek rozrachunkowych odpowiadających nienależnie otrzymanej składce w sposób określony w ust. 2, przy czym przeliczenia dokonuje się w odniesieniu do każdego otwartego funduszu, do którego nienależnie otrzymana składka była przekazywana w ramach wypłaty transferowej.
4.
Zakład zawiadamia aktualny otwarty fundusz o liczbie jednostek rozrachunkowych do umorzenia, obliczonych zgodnie z ust. 2 i 3, oraz o okresie, za który nienależnie otrzymana składka została przekazana.
5.
Nie później niż szóstego dnia roboczego po dniu otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4, aktualny otwarty fundusz przesyła do Zakładu informację zawierającą wysokość kwot otrzymanych w wyniku umorzenia jednostek rozrachunkowych podanych w tym zawiadomieniu.
6.
Zawiadomienie i informacja, o których mowa w ust. 4 i 5, są przekazywane w formie elektronicznej.
Otwarty fundusz przesyła do Zakładu w formie elektronicznej informację za poprzedni tydzień o dziennych wartościach jednostek rozrachunkowych w pierwszym dniu roboczym następującym po tym tygodniu.
1.
Jeżeli osoba, której zgłoszenie o przystąpieniu członka do funduszu zostało wycofane, była zgłoszona przez inne otwarte fundusze i zgłoszenia te zostały przez Zakład odrzucone, z przyczyn określonych w § 7 ust. 1 pkt 1, nie później niż drugiego dnia roboczego po dniu otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w § 10 ust. 1, o ustaniu okoliczności uzasadniającej odmowę przyjęcia zgłoszenia Zakład zawiadamia otwarty fundusz, z którym osoba podpisała umowę najwcześniej i umowa ta została zgłoszona w terminie.
2.
Jeżeli osoba wymieniona w zawiadomieniu nie jest stroną umowy o członkostwo otwartego funduszu, do którego zawiadomienie to zostało przekazane, otwarty fundusz zawiadamia o tym Zakład nie później niż siódmego dnia roboczego po dniu otrzymania zawiadomienia.
3.
Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 2, była zgłoszona jeszcze przez inny otwarty fundusz, przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
4.
Zawiadomienie o ustaniu okoliczności uzasadniającej odmowę przyjęcia zgłoszenia jest przekazywane w formie elektronicznej.
5.
O otrzymaniu zawiadomienia o ustaniu okoliczności uzasadniającej odmowę przyjęcia zgłoszenia otwarty fundusz zawiadamia na piśmie członka funduszu, nie później niż siódmego dnia roboczego po jego otrzymaniu.
6.
Zakład dokonuje odpowiednich zmian na koncie ubezpieczonego i w Centralnym Rejestrze Członków nie później niż ósmego dnia roboczego po dniu wysłania zawiadomienia o ustaniu okoliczności uzasadniającej odmowę przyjęcia zgłoszenia.
7.
Przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio do przypadku, o którym mowa w § 11.
1.
Zakład pomniejsza kwotę składek odprowadzanych do aktualnego otwartego funduszu o kwotę podlegającą zwrotowi, o której mowa w art. 100a ust. 3 i 4 ustawy, ustaloną w oparciu o informację, o której mowa w § 12 ust. 2, a w przypadku gdy otwarty fundusz otrzymał nienależną składkę w ramach wypłaty transferowej w oparciu o informację, o której mowa w § 13 ust. 5, w najbliższym terminie odprowadzania składek po otrzymaniu tej informacji, nie wcześniej jednak niż w dniu dokonania zmiany w Centralnym Rejestrze Członków.
2.
Otwarty fundusz umarza jednostki rozrachunkowe uzyskane z przeliczenia nienależnie otrzymanej składki według wartości jednostki rozrachunkowej z dnia poprzedzającego przesłanie informacji, o której mowa w § 12 ust. 2 lub § 13 ust. 5.
3.
W przypadku gdy nienależnie otrzymana składka została przekazana w ramach wypłaty transferowej, Zakład pomniejsza kwotę składek odprowadzanych do otwartego funduszu, do którego nienależnie otrzymana składka została przekazana przez Zakład, o kwotę, o której mowa w § 12 ust. 3 pkt 2.
4.
Nie później niż na 2 dni robocze przed dokonaniem pomniejszeń, o których mowa w ust. 1 i 3, Zakład zawiadamia otwarty fundusz o kwocie podlegającej zwrotowi.
5.
Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 4, jest przekazywane w formie elektronicznej.
6.
W przypadku gdy osoba jest członkiem innego otwartego funduszu, Zakład odprowadza do tego funduszu kwotę, o której mowa w ust. 1 i 3, za okres członkostwa w tym funduszu, nie wcześniej jednak niż w dniu wpisania do Centralnego Rejestru Członków zmian dotyczących funduszu ustalonego zgodnie z § 15.
7.
W przypadku wycofania przez otwarty fundusz zgłoszenia o przystąpieniu członka do funduszu osoby, dla której Zakład ustala członkostwo zgodnie z § 15, pomniejszenia dokonuje się nie wcześniej niż w dniu wpisania do Centralnego Rejestru Członków zmian dotyczących funduszu ustalonego zgodnie z § 15.
1.
Nowy fundusz sporządza zawiadomienie, o którym mowa w art. 84 ustawy, w formie zestawienia danych dotyczących osób, które przystąpiły do nowego funduszu, i doręcza go dotychczasowemu funduszowi przesyłką listową, w terminie do ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonywana jest wypłata transferowa, o której mowa w art. 122 ust. 1 ustawy.
2.
Wzór zawiadomienia stanowi załącznik do rozporządzenia.
Wypłata transferowa środków znajdujących się na rachunku członka otwartego funduszu odbywa się w terminach określonych w art. 122 ust. 1 ustawy.
1.
Środki zgromadzone na rachunku członka dotychczasowego funduszu są przekazywane, w ramach wypłaty transferowej, do nowego funduszu, z którym członek zawarł umowę o członkostwo, w najbliższym terminie dokonania wypłaty transferowej, jeżeli umowa ta została zawarta do dwudziestego piątego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym jest dokonywana wypłata transferowa, a nowy fundusz dokona czynności, o których mowa w § 17 ust. 1.
2.
Jeżeli umowa o członkostwo została zawarta później niż dwudziestego piątego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym jest dokonywana wypłata transferowa, wypłata transferowa zostanie dokonana w następnym najbliższym terminie, pod warunkiem dokonania czynności, o których mowa w § 17 ust. 1.
3.
W przypadku wstrzymania dokonania wypłaty transferowej, z uwagi na złożenie wniosku o okresową emeryturę kapitałową lub wszczęcie postępowania z urzędu, wypłaty transferowej dokonuje się:
1)
w najbliższym terminie dokonania wypłaty transferowej, jeżeli decyzja w sprawie okresowej emerytury kapitałowej uprawomocni się do dwudziestego piątego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym jest dokonywana wypłata transferowa,
2)
w następnym najbliższym terminie dokonania wypłaty transferowej, jeżeli decyzja w sprawie okresowej emerytury kapitałowej uprawomocni się później niż dwudziestego piątego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym jest dokonywana wypłata transferowa

- pod warunkiem dokonania czynności, o których mowa w § 17 ust. 1.

1.
W przypadku, o którym mowa w art. 128 ust. 1 lub art. 131 ust. 1 ustawy, środki przypadające uprawnionemu współmałżonkowi są przekazywane na jego rachunek w otwartym funduszu, w ramach wypłaty transferowej, w najbliższym terminie jej dokonania, jeżeli do dwudziestego piątego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc dokonania wypłaty transferowej zostaną przedstawione dokumenty stanowiące podstawę do dokonania przeniesienia środków zgromadzonych na rachunku członka w ramach wypłaty transferowej i zostanie wskazany rachunek, na który mają być przeniesione te środki.
2.
W przypadku gdy zawarcie umowy o członkostwo przez byłego współmałżonka z nowym funduszem nastąpi później niż w dwudziestym piątym dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym jest dokonywana wypłata transferowa, wypłata transferowa nastąpi w następnym najbliższym terminie.
3.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, współmałżonek uprawniony do otrzymania środków wskazuje na piśmie otwarty fundusz, do którego zostanie przekazana wypłata transferowa przysługujących mu środków po byłym współmałżonku.
1.
Dotychczasowy fundusz przesyła do Zakładu, w dwunastym dniu miesiąca, w którym jest dokonywana wypłata transferowa, imienne wykazy członków zmieniających ten fundusz, w najbliższym terminie dokonania wypłaty transferowej, sporządzone na podstawie zawiadomień, o których mowa w § 17 ust. 1.
2.
W przypadku, o którym mowa w § 20 ust. 1, otwarty fundusz, z którego zostanie dokonana wypłata transferowa na rzecz współmałżonka uprawnionego do otrzymania środków, przesyła do Zakładu w dwunastym dniu miesiąca, w którym jest dokonywana wypłata transferowa, imienne wykazy członków, z rachunków których mają być przekazane środki.
3.
Imienne wykazy członków, o których mowa w ust. 1, zawierają dane osobowe członka, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1.
4.
Imienny wykaz członków, o którym mowa w ust. 2, zawiera dane osobowe członka, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, z rachunku którego nastąpi wypłata transferowa na rzecz uprawnionego współmałżonka, oraz członka, na rachunek którego przeniesione zostaną środki wypłaty transferowej.
1.
Imienne wykazy członków, o których mowa w § 21 ust. 1 i 2, są sporządzane w formie elektronicznej w jedenastym dniu miesiąca, w którym jest dokonywana wypłata transferowa.
2.
Zakład wzywa dotychczasowe fundusze, w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania imiennych wykazów członków, o których mowa w § 21 ust. 1 i 2, do wyjaśnienia stwierdzonych nieprawidłowości, w szczególności w przypadku stwierdzenia umieszczenia w wykazie członków niezarejestrowanych w Centralnym Rejestrze Członków, o czym informuje Komisję Nadzoru.
1.
Zakład w dziesiątym dniu roboczym przed najbliższym terminem dokonania wypłaty transferowej:
1)
dokonuje ustalenia zgodności danych osób przystępujących do otwartych funduszy w trybie zmiany otwartego funduszu, które zostały zgłoszone do Zakładu przez nowy fundusz, oraz przez dotychczasowy fundusz w trybie § 21 ust. 1, w przypadku stwierdzenia rozbieżności Zakład wzywa otwarte fundusze do złożenia wyjaśnień, o czym niezwłocznie informuje Komisję Nadzoru;
2)
sporządza listę członków otwartych funduszy, z rachunków których dokona się wypłata transferowa w związku ze zmianą otwartego funduszu przez członka;
3)
sporządza listę członków otwartych funduszy, z rachunków których dokona się wypłata transferowa, wraz ze wskazaniem danych osobowych członków, na rachunek których wpłyną środki z tytułu wypłaty transferowej;
4)
dokonuje odpowiednich zmian w Centralnym Rejestrze Członków;
5)
przekazuje do Komisji Nadzoru informacje, z zastrzeżeniem, że dotyczą one wypłat transferowych, o których mowa w art. 70 ust. 2 i art. 119 ustawy oraz w przepisach rozdziałów 12 i 13 ustawy.
2.
Od chwili dokonania przez Zakład zmian w Centralnym Rejestrze Członków Zakład przekazuje składki na rachunek członka w nowym funduszu.
1.
Zakład odmawia przyjęcia zgłoszenia umowy o członkostwo zawartej z nowym funduszem, jeżeli:
1)
członek zmieniający otwarty fundusz nie został objęty przez dotychczasowy fundusz imiennym wykazem członków, o którym mowa w § 21 ust. 1;
2)
osoba, z rachunku której mają być przekazane środki, nie została objęta imiennym wykazem członków, o którym mowa w § 21 ust. 2;
3)
zgłoszenie dokonane przez nowy otwarty fundusz nie zawiera danych, o których mowa w § 3 ust. 2;
4)
osoba przystępująca do nowego funduszu dokonała zawarcia więcej niż jednej umowy o członkostwo z różnymi otwartymi funduszami w tym samym dniu i o tej samej godzinie;
5)
osoba przystępująca do nowego funduszu dokonała zawarcia umowy o członkostwo z innym otwartym funduszem w tym samym dniu, ale przed zawarciem umowy z funduszem, który dokonuje zgłoszenia.
2.
Otwarty fundusz nie uwzględnia w zestawieniu, o którym mowa w § 3 ust. 1, osoby, która jest już członkiem otwartego funduszu i zawarła z nim umowę o członkostwo, a następnie zawiadomiła ten fundusz przed dniem dokonania wypłaty transferowej o zawarciu umowy o członkostwo z innym funduszem.
1.
Zakład, w ósmym dniu roboczym przed najbliższym terminem dokonania wypłaty transferowej, przekazuje do Krajowego Depozytu listy, o których mowa w § 23 ust. 1 pkt 2 i 3.
2.
Krajowy Depozyt przekazuje otwartym funduszom prowadzącym rachunki, z których nastąpi wypłata transferowa, listy, o których mowa w § 23 ust. 1 pkt 2 i 3, w szóstym dniu roboczym przed najbliższym terminem dokonania wypłaty transferowej.
1.
Dotychczasowy fundusz sporządza imienne wykazy członków zmieniających ten fundusz wraz z indywidualnymi kwotami transferowymi oraz ogólną kwotą transferową będącą sumą indywidualnych kwot transferowych, w terminie, o którym mowa w art. 122 ust. 2 ustawy, i przekazuje je Krajowemu Depozytowi do godziny 1100 w czwartym dniu roboczym przed najbliższym terminem dokonania wypłaty transferowej.
2.
Indywidualną kwotę transferową stanowi kwota iloczynu liczby jednostek rozrachunkowych zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu i wartości jednostki rozrachunkowej, obliczona w piątym dniu roboczym przed najbliższym terminem dokonania wypłaty transferowej.
3.
Otwarty fundusz, w którym współmałżonek posiada albo posiadał rachunek, z którego ma zostać dokonana wypłata transferowa, sporządza imienne wykazy osób, z rachunków których mają być przekazane środki, wraz z indywidualnymi kwotami transferowymi oraz ogólną kwotą transferową będącą sumą indywidualnych kwot transferowych, i przekazuje je Krajowemu Depozytowi do godziny 1100 w czwartym dniu roboczym przed najbliższym terminem dokonania wypłaty transferowej.
1.
Krajowy Depozyt, na podstawie indywidualnych kwot transferowych otrzymanych od otwartych funduszy, ustala kwoty należności lub zobowiązań dla poszczególnych funduszy oraz przekazuje tę informację do Komisji Nadzoru.
2.
Krajowy Depozyt, w czwartym dniu roboczym przed najbliższym terminem dokonania wypłaty transferowej, wzywa otwarte fundusze - w których na mocy rozliczenia wzajemnych zobowiązań między funduszami wartość zobowiązań przekracza wartość należności - do dokonania wpłaty na rachunek i w wysokości wskazanej przez Krajowy Depozyt.
1.
Otwarte fundusze dokonują wpłaty, o której mowa w § 27 ust. 2, w trzecim dniu roboczym przed najbliższym terminem dokonania wypłaty transferowej.
2.
Towarzystwo zarządzające funduszem, który nie dokonał wpłaty w terminie, jest zobowiązane zapłacić Krajowemu Depozytowi odsetki za opóźnienie, w wysokości odsetek ustawowych, za czas od dnia, o którym mowa w ust. 1, do dnia dokonania tej wpłaty. Zapłaty odsetek dokonuje się łącznie z dokonaniem wpłaty.
1.
Jeżeli otwarty fundusz obowiązany do dokonania wpłaty, o której mowa w § 27 ust. 2, nie dokona wpłaty najpóźniej w drugim dniu roboczym przed terminem najbliższej wypłaty transferowej pomimo wezwania Krajowego Depozytu, Krajowy Depozyt ponownie dokonuje rozliczenia wypłat transferowych między funduszami, z wyłączeniem rozliczeń otwartego funduszu, który nie dokonał wpłaty, o której mowa w § 27 ust. 2, i ponownie ustala kwoty zobowiązań bądź należności poszczególnych funduszy.
2.
O fakcie niedokonania przez otwarty fundusz wpłaty, o której mowa w § 27 ust. 2, po wezwaniu do tego przez Krajowy Depozyt, Krajowy Depozyt niezwłocznie powiadamia Komisję Nadzoru.
Rozliczenie wypłat transferowych otwartego funduszu, który nie dokona wpłaty, o której mowa w § 27 ust. 2, w terminie, o którym mowa w § 29 ust. 1, zostanie dokonane w następnym najbliższym terminie.
W przypadku nierozliczenia wypłaty transferowej dotychczasowy fundusz jest zobowiązany sporządzić i przekazać imienne wykazy członków, o których mowa w § 21 ust. 1 i 2 oraz § 26 ust. 1 i 3, przed następnym najbliższym terminem wypłaty transferowej.
1.
Dokumenty związane z czynnościami dotyczącymi wypłat transferowych są przekazywane w formie elektronicznej.
2.
Dokumenty, o których mowa w ust. 1, powinny być w sposób należyty utrwalone i zabezpieczone.
1.
W ostatnim dniu miesiąca, w którym odbywa się wypłata transferowa, Krajowy Depozyt dokonuje transferu środków do otwartych funduszy, w których wierzytelności z tytułu wypłat transferowych od innych otwartych funduszy były większe niż zobowiązania z tego tytułu.
2.
Otwarty fundusz prowadzący rachunek, z którego ma nastąpić wypłata transferowa, i jednocześnie prowadzący rachunek, na który ma nastąpić ta wypłata, w przypadkach określonych w rozdziałach 12 i 13 ustawy, dokonuje zapisów na rachunku uprawnionego i rachunku, z którego są przenoszone środki.
3.
Kwota wypłaty transferowej jest ustalana w piątym dniu roboczym przed dniem tej wypłaty, z zastrzeżeniem § 26 ust. 2.
Odsetki z tytułu przechowywania na rachunku środków przekazanych przez otwarte fundusze w ramach rozliczeń wypłat transferowych przysługują Krajowemu Depozytowi w wysokości 50% wartości tych środków. Pozostała kwota odsetek zostaje podzielona między fundusze proporcjonalnie do wysokości środków przekazanych przez każdy z nich.
W terminie dziesięciu dni od dnia, w którym odbyła się wypłata transferowa, powszechne towarzystwo emerytalne przekazuje na rachunek bankowy:
1)
Zakładu - kwotę opłaty z tytułu refundacji kosztów za wykonywanie czynności związanych z przystąpieniem członka do nowego funduszu;
2)
Krajowego Depozytu - kwotę opłaty z tytułu refundacji kosztów za wykonywanie czynności związanych z rozliczaniem wypłaty transferowej.
1.
Dotychczasowy fundusz przekazuje byłym członkom funduszu, na rzecz których zrealizował wypłatę transferową, pisemną informację, która zawiera:
1)
numer rachunku członka;
2)
podstawowe dane osobowe członka zawarte w rejestrze członków otwartego funduszu;
3)
wartość jednostki rozrachunkowej, liczbę i łączną wartość jednostek rozrachunkowych na rachunku członka otwartego funduszu w piątym dniu roboczym poprzedzającym dokonanie wypłaty transferowej;
4)
daty i kwoty wpłat składek i wypłat transferowych do otwartego funduszu, kwoty opłat potrącanych ze składek oraz liczbę jednostek rozrachunkowych zaliczonych na rachunek członka w okresie ostatnich 12 miesięcy;
5)
pouczenie o trybie postępowania w przypadku uznania przez członka otwartego funduszu, że otrzymana informacja zawiera błędne dane.
2.
Informacja jest przesyłana członkom otwartego funduszu w terminie siedmiu dni od dnia dokonania wypłaty transferowej.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. 1

ZAŁĄCZNIK 

WZÓR

ZAWIADOMIENIE

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

(nazwa i adres dotychczasowego otwartego funduszu

emerytalnego, do którego kierowane jest

zawiadomienie)

Zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189, z późn. zm.) zawiadamiamy, że osoby wymienione w poniższym zestawieniu przystąpiły do otwartego funduszu emerytalnego:

.......................................................................................................................................................

(nazwa otwartego funduszu emerytalnego)

Lp.ImionaNazwiskoData urodzeniaNumer PESELAdres zamieszkaniaNumer rachunku członka w dotychczasowym funduszuData zawarcia nowej umowy (dzień-miesiąc-rok)

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie ww. danych dotyczących osób, które przystąpiły do otwartego funduszu emerytalnego, uprzejmie prosimy o skontaktowanie się z następującą osobą reprezentującą otwarty fundusz emerytalny:

.................................................................................

(imię i nazwisko oraz stanowisko osoby

reprezentującej otwarty fundusz emerytalny)

.................................................................................

(nr telefonu i adres e-mail)

............................ .....................

(miejscowość) (data)

........................................................ ...................................................

(podpis członka zarządu) (podpis członka zarządu)

* Z dniem 1 lutego 2014 r. nin. rozporządzenie utraciło częściowo podstawę prawną na skutek zmiany art. 123a ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U.2010.34.189) przez art. 4 pkt 18 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U.2013.1717).
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu i terminu powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz emerytalny o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej (Dz. U. Nr 86, poz. 804, z 2008 r. Nr 8, poz. 41, z 2009 r. Nr 39, poz. 310 oraz z 2011 r. Nr 90, poz. 519), które utraciło moc w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 75, poz. 398 i Nr 199, poz. 1175).