Art. 196. - [Delegacja ustawowa - szczegółowe postanowienia prospektu informacyjnego i zasady jego udostępniania, zakres sprawozdań i innych informacji przekazywanych organowi nadzoru] - Organizacja i funkcjonowanie funduszy emerytalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.930 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 maja 2023 r. do: 4 października 2023 r.
Art.  196.  [Delegacja ustawowa - szczegółowe postanowienia prospektu informacyjnego i zasady jego udostępniania, zakres sprawozdań i innych informacji przekazywanych organowi nadzoru]

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1)
szczegółowe warunki, jakim powinien odpowiadać prospekt informacyjny oraz informacja, o której mowa w art. 191 ust. 1,
2)
sposób i termin udostępniania przez fundusz prospektu informacyjnego oraz termin przesyłania informacji, o których mowa w art. 191-193,
3)
zakres sprawozdań i bieżących informacji dostarczanych przez towarzystwo i fundusz do organu nadzoru oraz terminy przekazywania tych sprawozdań i informacji

- uwzględniając wymogi kompletności i rzetelności informacji dotyczących funkcjonowania funduszy.