Opłaty za nadzór nad zakładami ubezpieczeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.38.260

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 kwietnia 1925 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 25 marca 1925 r.
w sprawie opłaty za nadzór nad zakładami ubezpieczeń.

Na mocy art. 3 ustawy z dnia 26 września 1922 r. o opłacie za nadzór nad zakładami ubezpieczeń (Dz. U. R. P. № 89, poz. 810) zarządza się co następuje:
Podstawę do obliczania opłaty za nadzór nad zakładami ubezpieczeń stanowi suma składek, zebranych na podstawie umów ubezpieczenia oraz postanowień statutowych, względnie ustawowych w ciągu roku sprawozdawczego.
Do sumy składek, stanowiących podstawę obliczenia, włącza się:
a)
wszelkie pobory dodatkowe (dodatki drożyźniane, administracyjne, polisowe i t. p.) nie stanowiące zwrotu opłat stemplowych od umowy ubezpieczenia lub innych danin publicznych, uiszczonych przez ubezpieczającego na rzecz Państwa lub związków samorządowych;
b)
przepadłe zadatki;
c)
w zakładach ubezpieczeń, opartych na wzajemności włącza się ponadto opłaty dodatkowe do składek, ściągnięte od członków z tytułu wzajemnej odpowiedzialności na pokrycie szkód z poprzedniego okresu sprawozdawczego;
d)
wszelkie dopłaty składek, wynikające ze zmiany warunków ubezpieczenia;
e)
zawroty ubezpieczającym z poprzedniego roku, użyte na obniżenie składek w roku sprawozdawczym.
Z sumy składek, stanowiących podstawę obliczenia, potrąca się:
a)
składki i pobory dodatkowe, podlegające zwrotowi z powodu całkowitego lub częściowego rozwiązania umowy ubezpieczenia (storno ubezpieczeń);
b)
w zakładach ubezpieczeń, opartych na wzajemności, zwroty i dywidendy, przyznane ubezpieczającym za rok sprawozdawczy.
Wolne od opłaty za nadzór są składki uzyskane z umów reasekuracyjnych, oraz z umów, zawieranych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne oddziały polskich zakładów ubezpieczeń.
W przypadkach, w których dopuszczalnem jest zawieranie umów ubezpieczenia w walutach obcych, zakłady winny, celem obliczenia opłat za nadzór, przeliczać te waluty na złote, zgodnie z obowiązującemi przepisami o przeliczaniu walut przy obliczaniu opłat stemplowych od ubezpieczeń.
Minister Skarbu po upływie roku kalendarzowego, uwzględniając wydatki, poniesione w tym okresie przez Skarb Państwa na nadzór, oraz sumę składek, zebranych przez zakłady ubezpieczeń, podlegające nadzorowi, obliczoną zgodnie z §§ 1, 2, 3, 4 i 5 niniejszego rozporządzenia, ustala w drodze rozporządzenia stopę opłaty za nadzór, t. j. kwotę, jaką należy uiścić od każdego tysiąca złotych składek zebranych.

Wedle określonej w powyższy sposób stopy opłaty, zakłady ubezpieczeń obliczają wysokość opłaty, jaką każdy zakład ma uiścić za ubiegły rok sprawozdawczy, zgodnie z §§ 1, 2, 3, 4 i 5 niniejszego rozporządzenia.

Przy obliczaniu opłaty niepełny tysiąc złotych składek liczy się za pełny.

Opłaty te należy uiścić w ciągu dwóch tygodni od daty ogłoszenia stopy w Dzienniku Ustaw w kasie skarbowej, poczem w ciągu siedmiu dni należy o wpłacie zawiadomić państwowy urząd kontroli ubezpieczeń, załączając odpis pokwitowania.

Od obliczonej należności zakłady ubezpieczeń potrącają sumę opłat zaliczkowych, wpłaconych w roku, za który opłata ma być uiszczoną.

W razie niezgodności obliczenia państwowy urząd kontroli ubezpieczeń wymierzy dopłatę w nakazie płatniczym. Dopłata winna być uiszczona w terminie dwutygodniowym od dnia doręczenia nakazu. Ewentualne nadpłaty będą zaliczone na poczet opłaty za rok następny.

Opłaty, nieuiszczone w terminie przepisanym, będą przymusowo ściągnięte przez organy skarbowe trybem przewidzianym dla przymusowego ściągania podatków bezpośrednich na podstawie wykazów zaległości sporządzonych przez państwowy urząd kontroli ubezpieczeń i przesłanych właściwym izbom skarbowym do wykonania.

Na poczet należności z tytułu opłat za nadzór winny zakłady ubezpieczeń wpłacać miesięczne zaliczki na zasadach następujących:
a)
zaliczkę miesięczną oblicza się w wysokości 2‰ (pro mille) sumy składek (wraz z opłatami dodatkowemi) zebranych w miesiącu ubiegłym,
b)
zaliczkę za każdy miesiąc należy wpłacić najpóźniej do końca tegoż miesiąca,
c)
o wpłacie zaliczki należy w ciągu 7 dni powiadomić państwowy urząd kontroli ubezpieczeń, podając podstawę obliczenia i załączając odpis pokwitowania kasy skarbowej, uwierzytelniony przez zarząd zakładu ubezpieczeń.

Państwowy urząd kontroli ubezpieczeń może zwalniać małe zakłady ubezpieczeń oparte na wzajemności od wpłacania miesięcznych opłat zaliczkowych.

Każdy zakład ubezpieczeń ma w ciągu 14 dni po zatwierdzeniu bilansu przez walne zgromadzenie nadsyłać państwowemu urzędowi kontroli ubezpieczeń szczegółowe obliczenie zbioru składek, według załączonego wzoru, podpisane przez zarząd zakładu. Zakłady ubezpieczeń oparte na wzajemności mają pozatem podać wysokość zwrotów, przyznanych członkom w poszczególnych działach ubezpieczeń oraz zwrotów z poprzedniego roku, użytych w roku sprawozdawczym na obniżenie składek.
Opłaty za nadzór nad zakładami ubezpieczeń za lata 1923 i poprzednie dotychczas nieuiszczone będą pobrane zgodnie z postanowieniami zawartemi w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 24 stycznia 1924 roku (Dz. U. R. P. № 12, poz. 108).
Przy obliczaniu zbioru składek za 1924 r.

należy części wyrażone w markach przeliczyć według kursu 1 zł. = 1.800.000 mk.

Postanowienia zawarte w §§ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 30 listopada 1922 r. (Dz. U. R. P. № 112, poz. 1021) oraz w rozporządzeniach Ministra Skarbu: z dnia 24 stycznia 1924 r. (Dz. U. R. P. № 12, poz. 108) i z dnia 21 lutego 1924 r. (Dz. U. R. P. № 19, poz. 197) uchyla się z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK 

Obliczenie zbioru składek