Zm.: rozporządzenie z dnia 24 stycznia 1924 r. celem wykonania ustawy z dnia 26 września 1922 r. o opłacie za nadzór nad zakładami ubezpieczeń w związku z ustawą z dnia 6 grudnia 1923 r. o zastosowaniu stałej jednostki do obliczania danin, niektórych innych dochodów publicznych oraz kredytów, udzielanych przez instytucje państwowe i samorządowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.19.197

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 21 lutego 1924 r.
zmieniające § 11 p. b. rozporządzenia Ministra Skarbu z" dnia 24 stycznia 1924 r. celem wykonania ustawy z dnia 26 września 1922 r. o opłacie za nadzór nad .zakładami ubezpieczeń w związku z ustawą z dnia 6 grudnia 1923 r. o zastosowaniu stałej jednostki do obliczenia danin, niektórych innych dochodów publicznych oraz kredytów, udzielanych przez instytucje państwowe i samorządowe.

Na mocy art. 6 ustawy z dnia 26 września 1922 r. o opłacie za nadzór nad zakładami ubezpieczeń (Dz. U. R. P. № 89 poz. 810) oraz art. 11 ustawy z dnia 6 grudnia 1923 r. o zastosowaniu stałej jednostki do obliczania danin, niektórych innych dochodów publicznych oraz kredytów, udzielanych przez instytucje państwowe i samorządowe (Dz. U. R. P. № 127 poz. 1044) zarządza się co następuje;
Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 24 stycznia 1924 r. (Dz. U. R. P. № 12 poz. 108) w przedmiocie opłaty za nadzór nad zakładami Ubezpieczeń ulega następującej zmianie:

§ 11 p. b. otrzymuje następujące brzmienie:

"Zaliczkę miesięczną oblicza się w wysokości 3‰ (pro mille) sumy składek (wraz z dodatkami i polisowemi), zebranych za ostatni miesiąc ubiegły, waloryzując podstawę obliczenia według przeciętnej wartości franka złotego w tymże miesiącu".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi W życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1924 r.