Ustalenie stopy opłaty za nadzór nad zakładami ubezpieczeń za 1926 rok.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.2.11

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 stycznia 1928 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 16 grudnia 1927 r.
w sprawie ustalenia stopy opłaty za nadzór nad zakładami ubezpieczeń za 1926 rok.

Na mocy art. 3 i 6 ustawy z dnia 26 września 1922 r. o opłacie za nadzór nad zakładami ubezpieczeń (Dz. U. R. P. № 89, poz. 810) oraz zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 25 marca 1925 r. w sprawie opłaty za nadzór nad zakładami ubezpieczeń (Dz. U. R. P. № 38, poz. 260) zarządzam co następuje:
Stopę, opłaty za nadzór nad zakładami ubezpieczeń za 1926 rok ustala się w wysokości 1,5‰ (jeden i pięć dziesiątych pro mille) składek zebranych obliczonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Skarbu z dnia 25 marca 1925 r. w sprawie opłaty za nadzór nad zakładami ubezpieczeń (Dz. U. R. P. № 38, poz. 260).
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.