Opłaty za czynności sądowo-lekarskie w b. zaborze rosyjskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.32.262

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 kwietnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 29 kwietnia 1922 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Zdrowia Publicznego w opłatach za czynności sądowo-lekarskie w b. zaborze rosyjskim.

Na podstawie art. 9781 i 979 u. p. k. w brzmieniu Według ustawy z dnia 25 lutego 1921 r. w przedmiocie zmian w ustawodawstwie karnem, obowiązującem w b. zaborze rosyjskim (Dz. U. R. P. № 30, poz. 169) zarządza się co następuje:
Lekarze urzędowi i wolno praktykujący za czynności sądowo-lekarskie pobierają opłaty podług taksy określonej w niniejszem rozporządzeniu,
Za czynności nieprzewidziane w taksie, oblicza się wynagrodzenie podług normy, określonej za czynności analogiczne.
Wysokość opłat za poszczególne czynności oblicza się w sposób następujący: podstawową kwotą podaną w taksie mnoży się przez liczbę, odpowiadającą x/2 dotychczasowego mnożnika drożyźnianego t. j. 850, przyczem suma w ten sposób uzyskana zmieniać się będzie w tym stosunku w jakim zmieniać się będą płace urzędników państwowych.
W większych miastach (I i II kategorja mnożnika) należy się biegłemu przy badaniach, mających się odbyć poza jego mieszkaniem, zwrot kosztów przejazdu w obie, strony, o ile odległość pomiędzy mieszkaniem i miejscem czynności wynosi więcej niż 1 kilometr, i o ile biegły nie korzysta z rządowych środków przewozowych; zwrot kosztów pojazdu (dorożki) przyznać należy jedynie w braku środka masowego transportu (tramwaje, omnibusy i t. p.).
Za udział w czynnościach urzędowych kilku biegłych, każdy z nich otrzymuje całkowitą należność za dokonane przezeń czynności.
Przy ryczałtowych opłatach za czynność? sądowo-lekarskie należność powinna być obliczona podług przeciętnej liczby badań i orzeczeń sądowo-lekarskich, dokonanych w danym okręgu w ciągu ostatnich 2 lat. Opust ze strony lekarza nie może wynosić mniej niż 10%.
Za dokonane przez biegłego czynności poza miejscem jego zamieszkania, oprócz sum obliczonych na podstawie niniejszej taksy, należy się zwrot rzeczywistych kosztów podróży i djety.
Djety dla biegłych lekarzy oblicza się w ten sposób, że lekarzom urzędowym i profesorom uniwersytetu należy się djeta podług ich stopnia służbowego, prywatnym docentom uniwersytetu, oraz lekarzom naczelnym szpitali publicznych djeta VI stopnia służbowego, innym lekarzom dyplomowanym djeta VII stopnia służbowego.
Taksa niniejsza dotyczy lekarzy powiatowych i prywatnych, wzywanych w charakterze biegłych przez Władze Sądowe. Lekarze sądowi etatowi pobierają poza djetami i kosztami przejazdu tylko opłatę za czynności wymienione w punktach 2, 8, 10 i 11 § 10-go.
Podstawowe opłaty za czynności sądowo-lekarskie są następujące:
1)
badanie sądowo-lekarskie osób wraz z orzeczeniem:
a)
osób, uszkodzonych na ciele w zwykłych przypadkach, oraz wszystkich innych osób dla stwierdzenia ich stanu zdrowia 5 mk.
b)
jeżeli badanie było długie i żmudne, bądź z powodu ilości obrażeń, bądź z powodu ich charakteru (np. przy uszkodzeniu mózgu, rdzenia, przy nerwicach urazowych, przy obrażeniach narządów wewnętrznych jak to: płuc, serca, trzewiów brzusznych, wewnętrznych narządów płciowych) lub też, gdy orzeczenie musiało być obszernie uzasadnione 10 mk.

2) Nałożenie badanemu opatrunku (oprócz zwrotu za dostarczony materjał

opatrunkowy) 3 mk.

3)
Badanie przez lekarza specjalistę powołanego w charakterze konsultanta wraz z orzeczeniem 15 mk,
4)
Badanie stanu umysłowego wraz z orzeczeniem:
a)
badanie jednorazowe 20-30 mk.
b)
każde następne badanie 10-15 mk.
5)
Oględziny zewnętrzne i sekcja zwłok osoby dorosłej, dziecka, lub noworodka wraz z orzeczeniem 20-30 mk.
6)
Oględziny zewnętrzne zwłok lub sekcja częściowa wraz z orzeczeniem 10 mk.
7)
Obecność wraz z ewentualną radą zawodową przy sekcji, ekshumacji lub oględzinach zwłok za każde zaczęte 1/2 godziny 5 mk.
8)
Obecność przy rozprawach sądowych razem z udzieleniem orzeczenia za każde zaczęte 1/2 godziny 5 mk.

Przerwę trwającą mniej niż godziną, jeżeli nastąpi w ciągu rozprawy, lub pomiędzy dwiema rozprawami, odbywającemi się tego samego dnia, wlicza się w czas obecności.

9)
Orzeczenie, wydane na podstawie przejrzenia akt 5-15 mk.
10)
Badanie gołem okiem narzędzi, leków, trucizn, plam i t. p. o ile musi się ono odbywać oddzielnie od badań, wymienionych w punktach poprzednich, wraz

z orzeczeniem 3-5 mk.

11)
Specjalne naukowe badanie wraz z orzeczeniem:
a)
plam: mikroskopowe, chemiczne, względnie widmowe oraz biochemiczne 10-30 mk.
b)
krwi na obecność tlenku węgla 15 mk.
c)
potraw, leków, trucizn, wymiocin, kału, włosów, cząstek ciała -

mikroskopowe 15-30 mk.

d)
bakterji z założeniem hodowli i doświadczeniem na zwierzętach 20-50 mk.
e)
szczegółowe kliniczne badanie moczu 10 mk.
f)
badanie promieniami "Roentgena" 20-50 mk.
12)
Stawienie się na podstawie otrzymanego wezwania, gdy czynność bez winy lekarza nie została wykonana za każde zaczęte 1/2 godziny 3 mk.
Jeżeli okaże się nieodzowna potrzeba przybrania przy czynności sądowo-lekarskiej pomocy (felczera, sanitarjusza i t. p.) należy przyznać osobie przybranej do pomocy odszkodowanie za oderwanie się od zajęć w wysokości 3 -15 mk. niezależnie od zwrotu należności przewidzianych w art. 9791 u. p. k, i wynagrodzenia za pracę.

Sprostowania:

a)
W Dz. U. z r. 1922 № 32 poz. 262 w rozp. Ministra Sprawiedliwości z d. 29. IV. 1922 r. wydanem w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Zdrowia Publicznego o opłatach za czynności sądowo-lekarskie w b. zaborze rosyjskim w § 11 zamiast:... przewidzianych w art. 9791 u. p. k. wynagrodzenia za pracę;" winno być: "979 cz. 1 u. p. k. i wynagrodzenia za pracą".
1 § 3 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 30 marca 1923 r. (Dz.U.23.38.267) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 kwietnia 1923 r.